محدودیت های الگوی نمودار مستطیل


Time Constraints (Hospital Bed Allocation)

پایان نامه بررسی پذیرش دوركاری بر مبنای مدل پذیرش فناوری

دانشكده آموزشهای الکترونیکی

پایان نامه كارشناسی ارشد در رشته مهندسی فناوری اطلاعات(تجارت الکترونیک)

بررسی پذیرش دوركاری بر مبنای مدل پذیرش فناوری

استاد راهنما :

دكتر امیر مانیان

آذر 1390

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

در سالهای اخیر بحث های زیادی درباره دورکاری شده و مزایای بسیاری برای آن برشمرده اند. دورکاری را می توان از منظر های متفاوتی بررسی کرد . برای به کارگیری دورکاری به عنوان گونه ای از فناوری اطلاعات نیازمند ارزیابی تمایلات کاربران در استفاده از دورکاری هستیم .بر این اساس بررسی دورکاری با بهره گرفتن از مدل های پذیرش فناوری توضیحی برای چگونگی و چرایی انتخاب دورکاری توسط مدیران و کارکنان را فراهم می آورد.هدف از انجام این تحقیق میدانی بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش دورکاری و دستیابی به یک مدل مفهومی است. که با استعانت از نظریه های مرتبط ، عوامل مهم و اثر گذار مورد بررسی قرار می گیرد .اساس چارچوب مفهومی این تحقیق را مدل مفهومی بر مبنای مدل پذیرش فنآوری تشكیل می دهد .روش تحقیق این پژوهش پیمایشی و ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه است .جامعه آماری آن، کارکنان وزارت صنایع و معادن در شهر تهران است كه با بهره گرفتن از روش نمونه گیری تصادفی، 201 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. با بهره گرفتن از نرم افزار spss یافته های این پژوهش مورد تحلیل قرار گرفته و یافته ها نشان میدهد كه ابعاد مدل پیشنهادی روایی و پایایی بالایی جهت سنجش میزان پذیرش دورکاری دارند.با بهره گرفتن از مدل یابی معادلات ساختاری، با بهره گرفتن از نرم افزار لیزرل اعتبار مدل مورد تأیید قرار گرفته و بر اساس نتایج تحلیل،مسیر ارتباط متغیرهای این تحقیق نیز تأیید شده است.

یافته ها نشان می دهد رفتار ،‌هنجار و کنترل رفتاری بر پذیرش دورکاری موثرند بعبارتی فرضیه مدل پذیرش فناوری قابل بسط به پذیرش دورکاری است مورد تائید قرار گرفت.به ترتیب ادراك از مفید بودن و ادراك ازمنافع شخصی حاصل از دورکاری ،‌کارایی فرد ،فرهنگ,‌ درک از درستی ، درک از راحتی استفاده،‌سازگاری شغل ،‌در دسترس بودن منابع در هنگام دورکاری و در آخر در دسترس بودن فناوری بیشترین تأثیر را در پذیرش دورکاری دارند.

واژه های کلیدی : ادراك از مفید بودن ، ادراك ازمنافع شخصی ،‌کارایی ،فرهنگ ،‌ درک از درستی ، درک از راحتی استفاده ،‌سازگاری ،‌در دسترس بودن منابع، در دسترس بودن فناوری

فصل اول

فصل دوم

فصل سوم

فصل چهارم

فصل پنجم

فصل ششم

صفحه نشانه های اختصاری

مقدمه

رشد فناوری ها به ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات و نفوذ شگفت آور آن در سطح جامعه، تغییرات گسترده ای را در ابعاد مختلف زندگی انسانها پدیده آورده است. امروزه در كمتر حیطه ای از كسب و كار است كه در آن صحبت از ورود قدرتمند فناوری اطلاعات مطرح نباشد. سازمانها تلاش می كنند برای ارتقائ سطح كیفی خدمات خود و بقا در چرخه فناوری محدودیت های الگوی نمودار مستطیل اطلاعات هر روز به معرفی خدمت جدید الكترونیكی بپردازندو مهمتر اینكه مشتریان نیز با همین آهنگ پرشتاب مطالبه خدمات الكترونیكی می نمایند. چنانچه انتظار می رفت حیطه كاربردی فناوری اطلاعات گسترده تر گشت و مفاهیم جدیدی نظیر كار از راه دور یا دوركاری مطرح گردید. با طرح این موضوع به نظر می رسد انقلاب دیگری در بهره ور نمودن سازمانها، بكارگیر فناوری اطلاعات در حوزه اشتغال زایی، ارتقا كیفی خدمات، توسعه عدالت اجتماعی در راه است. بسیاری از كشورهای دنیا در حال انتقال از یک جامعه مبتنی بر صنعت به جامعه مبتنی بر اطلاعات هستند. این انتقال، انقلابی در زمان، مكان، و چگونگی انجام كار پدید آورده است و شرایط كاری جدید برای اشخاص و سازمان ها به دنبال داشته است. در عصر صنعتی، مراكز تجاری در موقعیت جغرافیایی معین جهت هماهنگی و تولید بیشتر سازماندهی شده بودند، و نیاز بود كه كارمندان به صورت فیزیكی در محل كار جهت تولید و توزیع خدمات حضور یابند. ابزار و وسایل تولید به طور متمركز در كارخانه یا اداره قرار داشتند و غیر قابل انتقال بودند؛ بنابراین حضور فیزیكی در محل كار برای كارمندان ضروری بود. وسایل تولید و عرضه در عصر اطلاعات هرچه بیشتر به صورت الكترونیكی ساخته و توزیع می شوند. با ظهور كامپیوترهای ارزان قیمت، شبكه ها و اینترنت قابل دسترسی برای همه، نیاز به حضور فیزیكی در محل كار كم شده است. در این دوره كه با پیشرفت های عظیم در فناوری همراه است، ماهیت كار دیگر نیازمند حضور فیزیكی كاركنان در زمانی معین سر كار نیست.پذیرش دورکاری همانند هر فناوری نوظهور دیگر با چالش ها و مسائلی مواجه است .دورکاری زمانی تحقق می یابد که مخاطبان آن یعنی کارکنان و مدیران از آن استقبال نموده و سعی در به کارگیری آن داشته باشند .امروزه سازمان ها با تغییرات عمده و بسیار سریعی مواجه اند .سرعت تغییرات و تحولات در جنبه های مختلف به گونه ای است که سازمان ها برای تضمین بقای خود مجبورند در عرصه های مختلف ماموریتی خویش بسرعت از زمینه های بروز تغییرات آگاه شوند و متناسب با آنها در خود تغییراتی ایجاد کنند .

سازمان های موفق در این عصر سازمان هایی هستند که یک گام از تحولات محیط جلوتر باشند .یکی از مهمترین تغییرات به وجودآمده در سازمان ها و جوامع امروزی ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات است .

استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات با افزایش کارایی ، کاهش هزینه ها و در دسترس بودن خدمات عمومی برای موسسات وکسب و کارها موجب تسهیل امور میشود . از طرف دیگر تنها به کارگیری ساده یک فناوری برای کسب مزایای حاصل از آن کافی نیست . بلکه فناوری اطلاعات باید به وسیله کاربران نهایی به کار گرفته شود و مورد استفاده قرارگیرد .پژوهش های زیادی در مورد پذیرش فناوری ها به عمل آمده است و به جرات می توان گفت دغدغه اصلی همه آنها به کارگیری و استفاده از این فناوری های جدید بوده است .

عنوان تحقیق

این تحقیق با عنوان ” بررسی پذیرش دورکاری بر مبنای مدل پذیرش فناوری ” تعریف شده است .

کندل مارابوزو چیست؟ آشنایی با الگوی Marubozo در تحلیل تکنیکال

فیلتر الگوی کندل مارابوزو بورس

کندل مارابوزو یا Marubozo یک الگوی تحلیل تکنیکال است، این الگو می‌تواند در دو نوع روندهای صعودی و نزولی تشکیل شود. در ادامه این مقاله شما را با مفهوم کندل مارابوزو بیشتر آشنا خواهیم کرد، همراه داتیس نتورک باشید.

کندل مارابوزو چیست؟ آشنایی با الگوی Marubozo در تحلیل تکنیکال

کندل مارابوزو چیست؟

یک کندل مستطیلی شکل با بدنه‌ای بسیار بلند و کشیده است اندازه بدن حداقل ۳ الی ۴ برابر متوسط طول کندل های قبلی است.

مارابوزو اغلب فاقد شاخ و دم است یا اگر داشته باشد اندازه آنها بسیار کوچک و قابل اغماض خواهد بود.

این الگو می‌تواند در دو نوع روندهای صعودی و نزولی تشکیل شود و در هر دو حالت نشانگر محدودیت های الگوی نمودار مستطیل قدرت روند جاری خواهد بود.

مارابوزو یک الگوی ادامه دهنده است و نشان می‌دهد روند جاری بسیار پر قدرت بوده و حداقل برای ۲ الی ۳ کندر دیگر نیز ادامه خواهد یافت.

الگوی مارابوزو که در روندهای صعودی ظاهر می‌شود بدنه ای سبز و الگوی مارابوزو نزولی که در روندهای نزولی تشکیل می‌شود بدنه قرمز دارد.

روانشناسی مارابوزو

الگوی مارابوزو نشانه تداوم وضع فعلی است بدنه مستطیلی و بلند آن قدرت خریداران و فروشندگان را نشان می‌دهد.

هر چه این بدنه بلندتر و کشیده تر باشد اعتبار الگو بیشتر خواهد شد .

دقت کنید که الگوی مارابوزو حتماً باید با روند قبلی در بازار همخوانی داشته باشند مارابوزو صعودی صرفاً در پس زمینه روندهای صعودی قابل تعریف است مارابوزو نزولی نیز صرفاً در روندهای نزولی تعریف می‌شود پس به یکسان بودن رنگ بدنه مارابوزو با رنگ کندل های قبلی اش توجه داشته باشید.

بدنه مستطیلی و بلند مارابوزو صعودی نشان می‌دهد خریداران به طور کامل بازار را در دست گرفته اند و از ابتدا تا انتهای روز بی مهابا اقدام به خرید سهام یا کالای مورد علاقه خود کرده‌اند.

خریداران آن قدر نسبت به وضع آینده بازار خوشبین بوده اند که علیرغم افزایش شدید قیمت عطش اشتیاق آنها هرگز فروکش نکرده است.

عدم وجود شاخ در الگوی ماربوزو صعودی به مراتب مهمتر از دم ان است زیرا نشان می دهد خریداران تا آخرین لحظه از تصمیم خود منصرف نشده اند.

اگر بازار اندکی دیرتر تعطیل می شد سطح قیمتی حتی بالاتر از این هم می‌رفت پس فرض را بر این می‌گذاریم که خریداران احتمالاً در کندل بعدی ادامه دهنده حرکت فعلی هستند.

نحوه معامله گری بر روی Marubozo

همخوانی مارابوزو با روند جاری نکته‌ای بسیار حائز اهمیت است که اغلب مورد غفلت قرار می گیرد به این منظور به رنگ ۲ الی ۳ کندل انتهایی توجه نمایید و دقت کنید که حتماً با رنگ مارابوزو مشابه باشند.

همچنین از یک اندیکاتور روندنمای ساده مانند میانگین متحرک استفاده کنید تا از صحت روند مطمئن شوید به عنوان مثال در تصویر زیر نامگذاری کندل سبز رنگ تحت عنوان مارابوزوی صعودی کاملاً غلط است زیرا هیچ روند قدرتمندی در بازار وجود نداشته و صرفاً نظاره‌گر یک کندل بلند در میانه بازاری راکت و بی‌رمق بوده ایم که نباید ما را به خطا بیندازد.
(تصویر یک)

متاسفانه به دلیل محدودیت نوسانات روزانه در بورس ایران معمولاً الگوهای کندل استیک در تایم فریم روزانه چندان قابل تشخیص نیستند بنابراین بهتر است در بورس ایران از الگوهای شمعی ترجیحاً در تایم فریم های بلند مدت مانند تایم فریم های هفتگی و ماهیانه مورد توجه قرار دهید.

خوشبختانه الگوهای کندل استیک هرچه در تایم فریم های بالاتری رخ داشته باشند از میزان قدرت و اعتبار بیشتری برخوردار خواهند بود .

محدودیت های الگوی نمودار مستطیل

قوانین و مقررات وب سایت را خوانده و قبول کرده ام.

دیدگاه کاربران

باسلام
یک برنامه می‌خواستم که عدد وارد کنم و خروجی نمودار دایره ای ترجیحا سه بعدی بدهد

سلام راهی هست در برنامه تایپ فارسی درست نشان داده شود

سلام
چون از فونت فارسی پشتیبانی نمیکنه برای همین نوشته های فارسی رو درست نشون نمیده.

برترین بازی ها و برنامه ها

 • بازی های برتر
 • برنامه های برتر

Zombie Combat Simulator

online

Sniper Fury

online

Empires & Puzzles

Twitch

Mimo: Learn coding

Seven - 7 Minute Workout

محبوترین سازنده های بازی های اندروید

بازی های Electroinic Arts

الکترونیک آرتز Electroinic Arts

بازی های Gameloft

بازی های Nekki

بازی های Supercell

تبلیغات در فارسروید

ریپورتاژ با ریپورتاژ ، اپلیکیشن خود را به دنیا معرفی کنید

راهنمای قالب جدید فارسروید

راهنمای قالب

برای راحتی شما امکاناتی در قالب نسخه جدید قرار دادیم . با گذاشتن وقت همه موارد مشخص خواهند بود اگر سوالی داشتید از طریق صفحه تماس با ما ارسال کنید .

نرم افزار ها

فارسروید با آرشیوی قدرتمند شامل 16.000+ اپلیکیشن و 10 سال فعالیت عاشقانه با افتخار در میان برترین و بروزترین رسانه های اینترنتی فارسی زبان قرار گرفته است. در این سال ها تلاش کرده ایم تا همچون یکی از اعضای خانواده ی شما در کنارتان باشیم. صد البته که در این مسیر تا حد زیادی موفق بوده ایم به گونه ای که هم اکنون پربازدیدترین، قابل اعتمادترین و بروزترین رسانه اندروید کشور هستیم. همانگونه که گفته شد، به روز بودن یکی از اهداف ویژه فارسروید است و تلاش کرده ایم تا با ایده های خاص همواره جلوتر از سایر رقبا باشیم و خرسندیم که در اکثر زمینه های رقابت پیشرو بوده ایم. در نهایت باید گفت نتیجه سال ها تلاش پرفراز و نشیب برای مخاطبین مان اعتبار این روزهای فارسروید است که آن را مدیون شما همراهان همیشگی مان هستیم!

آموزش کاربردی UML - قسمت سوم(sequence diagrams)

زبان مدل سازی یکپارچه

زبان مدل سازی یکپارچه

نمودار sequence

نمودار توالی یک نمودار زبان مدلسازی یکپارچه (UML) است که تعاملات بین اشیاء در یک سیستم را به ترتیب متوالی نشان می دهد. این یک نوع نمودار از انواع نمودار های تعامل است و به آن نمودار توالی UML نیز گفته می شود.

سلسله مراتب نمودار UML

سلسله مراتب نمودار UML

می‌توانید از یک نمودار توالی سیستم برای ترسیم سفر مشتری از طریق فروشگاه تجارت الکترونیک یا برای دریافت یک نمای کلی در سطح بالا از عملکردهای خاص کسب و کار مدنظر خود استفاده کنید.

در سناریوی اول، مشتری «بازیگر» یا موجودیت خارجی است که با عناصر نمودار تعامل دارد. نمودار مثال دوم لزوماً نیازی به داشتن «بازیگر» ندارد.

تیم ها می توانند از این نمودار برای تجزیه و تحلیل سیستم های کاری موجود استفاده کنند.

با این حال، یکی از موارد استفاده اولیه آن برای پیاده سازی سیستم هایی است که باید در آینده توسعه یابند. بنابراین، هنگامی که تحلیلگران نرم افزار در حال طراحی یک سیستم جدید هستند، از یک یا چند نمودار توالی برای نشان دادن نحوه رفتار این سیستم استفاده می شود.

مزایای نمودار توالی

 • مشکلات را زودتر کشف کنید
  از آنجایی که ایجاد یک نمودار توالی باعث می شود تیم تمام جزئیات یک سیستم را بررسی کنند، به آنها کمک می کند تا مشکلات را قبل از مرحله پیاده سازی پیدا کنند.
 • از آن به عنوان یک ابزار همکاری استفاده کنید
  هنگامی که می خواهید به وضوح نحوه عملکرد یک سیستم را در طول جلسات یا پروژه های تیمی به تصویر بکشید، نمودار توالی یک گزینه عالی است. به همین دلیل، می توانید از آن به عنوان یک نمودار همکاری استفاده کنید.
 • دید پرنده ای داشته باشید
  با یک نمودار توالی، تحلیلگران می توانند یک سیستم را، چه یک کیوسک خرید یا یک برنامه جدید، در سطوح مختلف انتزاع بررسی کنند. می توانید با یک نمای سطح بالا از سیستم شروع کنید و سپس در صورت نیاز به جزئیات بپردازید.
 • آن را به راحتی به روز کنید
  تیم‌ها می‌توانند هر عنصر را در یک نمودار توالی به‌روزرسانی کنند تا با رویدادها یا شرایط در حال تغییر مطابقت داشته باشد، بدون اینکه کل نمودار را بازبینی کنند.

نمودار توالی چگونه کار می کند

بیایید بعنوان مثال از سیستم سفارش رستوران یک فست فود استفاده کنیم تا بفهمیم نمودار توالی چگونه کار می کند.
هنگامی که مشتریان می خواهد سفارشی را ثبت کنند، تعاملات زیر در طول این توالی انجام می شود:

 • به صندوق فروش می روند و سفارش می دهند.
 • صندوقدار سفارش را تایید می کند و جزئیات سفارش را به آشپزخانه می دهد.
 • کارکنان آشپزخانه غذا را آماده کرده و به پیشخوان تحویل می دهند.
 • صندوقدار سفارش را به مشتری تحویل می دهد.


در این سناریو سه بازیگر وجود دارد : مشتری، صندوقدار و آشپزخانه . آنها پیام ها را به این سو و آن سو ارسال می کنند.

اعمالی که در طول این توالی صورت می گیرد پیام ها هستند. مانند «ثبت سفارش»، «تأیید سفارش»، «جزئیات سفارش برای آماده‌سازی» و «تحویل سفارش».

نمودارهای توالی در یک نگاه

نمودارهای توالی ای عناصر را همانطور که در طول زمان برهم کنش دارند نشان می دهند و بر اساس اشیاء (افقی) و زمان (عمودی) سازماندهی می شوند:

محور اشیاء
محور افقی عناصری را نشان می دهد که در تعامل نقش دارند
به طور معمول، اشیاء درگیر در عملیات از چپ به راست بر اساس زمانی که در توالی پیام شرکت می کنند فهرست می شوند. با این حال، عناصر در محور افقی ممکن است به هر ترتیب ظاهر شوند.

محور زمان
محور عمودی نشان دهنده روندهای زمانی (یا پیشرفت) در پایین صفحه است.

زمان در یک نمودار دنباله ای به ترتیب مربوط می شود، نه مدت. محور عمودی در نمودار تعامل با مدت زمان تعامل مرتبط نیست.

تصویری کلی از نمودار توالی: سیستم هتل

در این نمودار جزئیات نحوه انجام عملیات، چه پیام هایی و محدودیت های الگوی نمودار مستطیل چه زمانی ارسال می شود مطرح است. نمودارهای توالی بر اساس زمان سازماندهی می شوند. با پایین آمدن صفحه، زمان پیشرفت می کند. اشیاء درگیر در عملیات بر اساس زمانی که در توالی پیام شرکت می کنند، از چپ به راست فهرست می شوند.

در زیر نمودار توالی برای رزرو هتل آورده شده است.

نماد ها در نمودار توالی

 • یک نوع نقش که توسط یک موجودیت ایفا می شود که با موضوع تعامل دارد (مثلاً با تبادل پیام ها و داده ها)
 • نشان دهنده نقش هایی است که توسط کاربران انسانی، سخت افزار خارجی یا سایر موضوعات ایفا می شود.
  توجه داشته باشید که:
  یک بازیگر لزوماً نشان دهنده یک موجود فیزیکی خاص نیست، بلکه صرفاً یک نقش خاص از یک موجودیت است.
  یک شخص ممکن است نقش چندین بازیگر مختلف را بازی کند و برعکس، یک بازیگر معین ممکن است توسط چندین فرد مختلف ایفا شود.

یک LifeLine نشان دهنده یک شرکت کننده فردی در تعامل است.

نشان دهنده دوره ای است که در طی آن یک عنصر، عملیاتی را انجام می دهد.
قسمت بالایی و پایینی مستطیل به ترتیب با زمان شروع و تکمیل مطابقت دارند.

یک پیام یک ارتباط خاص را بین Lifelines از یک تعامل را تعریف می کند.
Call Message نوعی پیام است که نشان دهنده فراخوانی عملیات LifeLine هدف است.

یک پیام یک ارتباط خاص را بین Lifelines از یک تعامل تعریف می کند.
Return Message نوعی پیام است که نشان دهنده مقدار بازگشتی از یک عملیات است.

یک پیام یک ارتباط خاص را بین Lifelines از یک تعامل تعریف می کند.
Self Message نوعی پیام است که نشان دهنده فراخوانی پیام همان LifeLine است.

یک پیام یک ارتباط خاص را بین Lifelines از یک تعامل تعریف می کند.
پیام بازگشتی نوعی پیام است که نشان دهنده فراخوانی پیام از همان LifeLine است.

اما تفاوت Self Message , Recursive Message چیست ؟

هنگامی که در حال فراخوانی توابعی در کلاس هستید که هیچ پیامی ارسال نمی‌کنند (یا می‌فرستند، اما شما نمی‌خواهید آن را در توالی نشان دهید، باید از یک Self Message استفاده کنید).

اما اگر می‌خواهید نحوه تعامل توابع داخلی کلاس با LifeLine دیگر را مدل کنید، باید از Recursive Message برای نشان دادن این موضوع استفاده کنید.

یک پیام یک ارتباط خاص را بین Lifelines از یک تعامل تعریف می کند.
Create message نوعی پیام است که نشان دهنده نمونه سازی lifeline (هدف) است.

یک پیام یک ارتباط خاص را بین Lifelines of an Interaction تعریف می کند.
Destroy Message نوعی پیام است که بیانگر درخواست از بین بردن چرخه حیات lifeline هدف است.

یک پیام یک ارتباط خاص را بین Lifelines of an Interaction تعریف می کند.
Duration Message فاصله زمان بین دو لحظه زمانی برای فراخوانی پیام را نشان می دهد.

یک یادداشت توانایی الصاق اظهارات مختلف را به عناصر می دهد. یادداشت صرفا ممکن است حاوی اطلاعاتی باشد که برای یک مدلساز مفید باشد.

Message and Focus of Control

یک رویداد(Event) هر نقطه ای از تعامل است که در آن چیزی اتفاق می افتد.
Focus of control که به آن رخداد اجرا نیز می گویند، تصویر بالا یک رخداد اجرا به صورت مستطیل بلند و نازک روی LifeLine نشان می دهد
تصویر بالا دوره ای را نشان می دهد که در طی آن یک عنصر، عملیاتی را انجام می دهد. بالا و پایین مستطیل به ترتیب با زمان شروع و تکمیل مطابقت دارند.

قطعات توالی(محدودیت های الگوی نمودار مستطیل Sequence Fragments)

قطعات توالی ایجاد و نگهداری نمودارهای توالی را دقیق تر و آسان تر می کند
یک قطعه توالی به عنوان یک جعبه نشان داده می شود که قطعه ترکیبی نامیده می شود، که بخشی از تعاملات درون نمودار توالی را در بر می گیرد.
عملگر قطعه (در گوشه بالا سمت چپ) نوع قطعه را نشان می دهد
انواع قطعه: ref، assert، loop، break، alt، opt، neg

اپراتور alt(Alternative multiple fragments) : فقط موردی که شرطش درست است اجرا می شود.

اپراتور opt(Optional) : قطعه فقط در صورتی اجرا می شود که شرط ارائه شده درست باشد. معادل یک alt فقط با یک ردیابی.

اپراتور par(Parallel) : هر قطعه به صورت موازی اجرا می شود.

اپراتور loop(Loop) : قطعه ممکن است چندین بار اجرا شود.guard اساس تکرار را نشان می دهد.(برای درک guard به تصویر پایین مراجعه کنید)

اپراتور region(Critical region) : قطعه می تواند تنها یک thread داشته باشد که آن را به طور همزمان اجرا می کند.

اپراتور neg(Negative) : قطعه یک تعامل نامعتبر را نشان می دهد.

اپراتور ref(Reference) : به یک تعامل تعریف شده در نمودار دیگر اشاره دارد. قاب برای پوشش LifeLine های درگیر در تعامل ترسیم شده است. شما می توانید پارامترها و مقدار بازگشتی را تعریف کنید.

اپراتور sd (Sequence diagram) : برای احاطه کردن یک نمودار توالی کامل استفاده می شود.

نمونه نمودار با قطعات ترکیبی

نمودار توالی برای مدلسازی سناریوهای use case

یک سناریو یک مسیر یا جریان از طریق یک use case است که توالی ای از رویدادها را توصیف می کند که در طول یک اجرای یک سیستم رخ می دهد که اغلب با یک نمودار توالی نشان داده می شود.

Sequence Diagram for Modeling Use Case Scenarios

نحوه رسم نمودار توالی

نمودار توالی سناریو یا جریان رویدادها را در یک use case نشان می دهد. جریان پیام نمودار توالی بر اساس روایت use case خاص است.
سپس، قبل از اینکه ترسیم نمودار توالی را شروع کنید یا تصمیم بگیرید که چه فعل و انفعالی باید در آن گنجانده شود، باید نمودار use case را ترسیم کنید و توضیح جامعی از آنچه آن use case خاص انجام می دهد را آماده کنید.

از مثال use case بالا «Create New Online Library Account»، ما بر روی use case به نام «Create New User Account» تمرکز خواهیم کرد تا نمونه نمودار توالی خود را ترسیم کنیم.

قبل از ترسیم نمودار توالی، لازم است اشیاء یا بازیگرانی را که در ایجاد یک حساب کاربری جدید دخیل هستند، شناسایی کنید. اینها خواهند بود :

 • کتابدار
 • سیستم مدیریت کتابخانه آنلاین
 • پایگاه داده اطلاعات کاربری
 • سیستم ایمیل

هنگامی که اشیاء را شناسایی کردید، مهم است که شرح مفصلی در مورد آنچه use case انجام می دهد بنویسید. از این توضیحات، می توانید به راحتی فعل و انفعالات (که باید در نمودار توالی ای وجود داشته باشد) را که بین اشیاء بالا محدودیت های الگوی نمودار مستطیل رخ می دهد، کشف کنید.

در اینجا مراحلی وجود دارد که در use case به نام "Create New Online Library Account" رخ می دهد.

 • کتابدار از سیستم درخواست می کند که یک حساب کتابخانه آنلاین جدید ایجاد کند
 • سپس کتابدار نوع حساب محدودیت های الگوی نمودار مستطیل کاربری کتابخانه را انتخاب می کند
 • کتابدار مشخصات کاربر را وارد می کند
 • جزئیات کاربر با استفاده از پایگاه داده اعتبار کاربر بررسی می شود
 • حساب کاربری جدید کتابخانه ایجاد شد
 • سپس خلاصه ای از جزئیات حساب جدید برای کاربر ایمیل می شود

از هر یک از این مراحل، می توانید به راحتی مشخص کنید که چه پیام هایی باید بین اشیاء در نمودار توالی رد و بدل شود. پس از روشن شدن، می توانید ادامه دهید و شروع به ترسیم نمودار توالی کنید.

نمودار توالی محدودیت های الگوی نمودار مستطیل زیر نشان می دهد که چگونه اشیاء موجود در سیستم مدیریت کتابخانه آنلاین با یکدیگر تعامل می کنند تا عملکرد «Create New Online Library Account» را انجام دهند.

اشتباهات رایج در ترسیم نمودار توالی

هنگام ترسیم نمودارهای توالی، طراحان این اشتباهات رایج را مرتکب می شوند. با اجتناب از این اشتباهات می توانید از کیفیت نمودار خود اطمینان حاصل کنید.

 • اضافه کردن جزئیات بیش از حد این کار نمودار را به هم می ریزد و خواندن آن را دشوار می کند.
 • نمودارهای توالی منسوخ و قدیمی که در مقایسه با Interface ها، معماری های واقعی و غیره سیستم بی ربط هستند. فراموش نکنید که آنها را جایگزین یا تغییر دهید.
 • عدم ایجاد فضای خالی بین متن مورد استفاده و پیکان پیام؛ این کار خواندن نمودار را برای هر کسی دشوار می کند.
 • منشا فلش های پیام را با دقت در نظر نمی گیریم.

این اشتباهات رایج را که به تفصیل در راهنمای نمودار توالی توضیح داده شده است ببینید: اشتباهات رایجی که هنگام ترسیم نمودارهای توالی باید از آنها اجتناب کنید.

مثال هایی از نمودار توالی

ATM Time Constraint

ATM Time Constraint

در این سناریو، سیستم کارت را رد می کند.مشتری کارت را وارد می کند و کارت رد می شود. برای سیستم، چندین عمل ضروری است. یک محدودیت 10 ثانیه را به عنوان حداکثر فاصله زمانی قابل قبول برای تراکنش مشخص می کند.

Appointment

Appointment

این مثال نمودار توالی، اشیاء و پیام‌ها را برای سناریویی از use case از Make Appointment نشان می‌دهد، که فرآیندی را توصیف می‌کند که طی آن یک مشتری یک قرار جدید ایجاد می‌کند یا یک قرار ملاقات را برای سیستم قرار مطب پزشک لغو یا برنامه‌ریزی می‌کند.

Time Constraints (Hospital Bed Allocation)

Time Constraints (Hospital Bed Allocation)

این یک مثال نمودار توالی است که به شما نشان می دهد چگونه می تواند با اطلاعات زمان بندی برخورد کند.

محدودیت ها: معمولاً برای نشان دادن محدودیت های زمانی در پیام ها استفاده می شود. آنها می توانند برای زمان بندی یک پیام یا فواصل بین پیام ها اعمال شوند.
مدت زمان: مدت زمان فعال‌سازی یا زمان بین پیام‌ها را می‌توان با علائم Create نشان داد.

آلورچی

دانلود پروژه امار بررسی صرفه جویی در مصرف آب

پروژه آمار بررسی صرفه جویی در مصرف آب

این پروژه به صورت فایل ورد و قابل تغییر در 60 صفحه می باشد . هدف این پروژه بررسی اهمیت صرفه جویی در مصرف آب می باشد . در زیر فهرست مطالب ، مقدمه و نمودارهای موجود در پروژه را مشاهده خواهید کرد .

کمبود آب در ایران یکی از عوامل محدود کننده اصلی توسعه فعالیتهای اقتصادی در دهه های آینده به شمار می رود. متأسفانه در کشور ما هنوز استفاده مطلوب از آب به شکل یک فرهنگ جایگاه خاص خود را پیدا نکرده است، به همین جهت دستیابی به تعادل نسبی در زمینه عرضه و مصرف آب یک اصل اساسی و ضروری است که این مهم جز با ایجاد یک نظام جامع مدیریت آب میسر نیست. مجموعه اقداماتی که تاکنون در کشور در ارتباط با تأمین آب کشاورزی، شهری و صنعتی انجام شده، عمدتاً در زمینه مدیریت تولید و عرضه آب بوده است و کمتر توجهی به مدیریت مصرف گردیده است.
در نگرش جدید جهانی، آب کالایی اقتصادی- اجتماعی و به عنوان نیاز اولیه انسان محسوب می شود. هر چند آب یکی از منابع تجدید شونده به شمار می رود، اما مقدار آن محدود است. با توجه به رشد جمعیت، گسترش صنعت، بالا رفتن سطح بهداشت و رفاه عمومی، سرانه منابع تجدید شونده رو به کاهش می باشد.
موضوع مدیریت تقاضا و صرفه جویی آب در بخشهای شهری، کشاورزی و صنعتی به الگوی مصرف و تلفات آب شهری، عوامل مؤثر بر کاهش تقاضای آب شهری و وضعیت مصرف آب در بخش کشاورزی و صنعت پرداخته شده و سپس به گوشه ای از مطالعات و اقدامات انجام شده در کاهش تلفات در این بخشها اشاره خواهد شد. در انتها روشهایی برای جلوگیری از کاهش مصرف و اسراف آب ارائه می گردد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.