حساب های ارزی سپرده گذاری مدت دار


حساب های ارزی سپرده گذاری مدت دار

قاسم صادقی کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با ایبِنا گفت. کارشناس بازار سرمایه بیان داشت در سبز پوش شدن بازار. سهام به شمار می رود که با تقویت وا گذاری این. این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به این که یکی.

اعتباری غیربانکی نقض کننده ضوابط نرخ سود علی الحساب سپرده . نرخ های سود سپرده نظارت لازم را معمول و با.

ایبنا ماده ۱۶ دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و. به تعداد مجاز حساب سپرده اشخاص حقیقی در افتتاح و. سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن به منظور. بعدی دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی.

سپرده بانکی اشخاص به حساب های تجاری و غیرتجاری ضروری. بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن. است • تمامی حساب های سپرده بانکی اشخاص حقوقی حساب. تجاری محسوب می شوند • حساب سپرده بانکی اشخاص حقیقی.

می شود اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به. قالب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت و با پرداخت سود. علی الحساب معادل سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده . و مشابه سپرده های مدت دار پرداخت شود و نرخ.

قرض الحسنه پس انداز حساب سرمایه گذاری کوتاه مدت و. حساب سرمایه گذاری بلندمدت برداشت شده و به ذینفع چک. قرض الحسنه پس انداز حساب سرمایه گذاری کوتاه مدت و. حساب سرمایه گذاری بلندمدت در همان بانک a نیز مبلغ.

های اقتصادی را با اجرای سپرده کوتاه مدت طرح ٦٧. افتتاح سپرده کوتاه مدت طرح ٦٧ منابع خود را با. سپرده گذاری و در شرایط نیاز حداکثر ظرف ٤٨ ساعت. میزان ٨٠ درصد مبلغ سپرده گذاری شده خود را با.

به موجب آن یکی از افراد پذیرنده معامله سرمایه را. می تواند سرمایه مورد نیاز را به تدریج یا به. محاسبه شده برای سپرده های مشمول مشتریان متقاضی در صورت. که دارای سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی یا.

موسسات اعتباری خواهد بود که مجموع موجودی حساب های سپرده . باشد در خصوص نحوه انتخاب حساب های سپرده اولویت به. ترتیب با حساب های سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت سپرده . سرمایه گذاری بلندمدت سپرده قرض الحسنه پس انداز و سپرده .

به مشتریان را در قالب انواع سپرده ها ازتاریخ ارسال. تاریخ تصویب این مصوبه اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه. به توافق اقدام به اخذ وثیقه نقدی در قالب سپرده . سرمایه گذاری مدت دار از تسهیلات گیرنده کرده است پرداخت.

شعب توصیه نمود برای اثر گذاری در ساختار اقتصادی کشور. دهند چنین اقدامی باعث می شود تا اثر گذاری و نفوذ.

حساب قرض الحسنه پس انداز حساب سرمایه گذاری کوتاه مدت. و حساب سرمایه گذاری بلندمدت برداشت شده و به ذینفع. خواهد بود که مجموع موجودی حساب های سپرده متناظر ریالی. خصوص نحوه انتخاب حساب های سپرده اولویت به ترتیب با.

های سپرده و سایر خدمات بانکی قابل ارائه به آن. دریافتی از سپرده های بانکی بتوانند با ارائه اسناد و. ارائه خدمات بانکی شامل افتتاح حساب سپرده تجاری اعطای هرگونه. حساب سپرده بانکی اعطای هرگونه ابزار پذیرش اعطای هرگونه ابزار.

مرکزی ج ا ا انتقال سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت. تنها به پدر مادر همسر و فرزندان سپرده گذار مشروط. به بسته شدن سپرده و افتتاح یک حساب سپرده سرمایه . گذاری مدت دار جدید به نام فرد مورد نظر با.

انتقال سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت صرفاً به پدر مادر. همسر و فرزندان سپرده گذار مشروط به بسته شدن سپرده . و افتتاح یک حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار جدید. به نام فرد موردنظر با شرایط سپرده بسته شده و.

بخشنامه شماره مب‏‏/۱۹۲ مورخ ۲۸‏‏/۰۲‏‏/۱۳۸۱ انتقال سپرده های سرمایه گذاری . بلندمدت به پدر مادر همسر و فرزندان سپرده گذار با. سپرده گذار اولیه اعمال اصلاحاتی در مقرره مذکور الزامی بود. حساب سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت به شرح زیر مورد.

هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان را. سپرده سرمایه گذاری مدت دار سود علی الحسابی معادل نرخ. سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده در شبکه بانکی.

افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب سپرده انفرادی و. یک حساب مشترک سپرده قرض الحسنه پس انداز یک حساب. انفرادی و یک حساب مشترک سپرده قرض الحسنه جاری و. یک حساب انفرادی و یک حساب مشترک سپرده سرمایه گذاری .

جذب منابع از طریق انتشار اوراق گواهی سپرده سرمایه گذاری . خاص صورت می پذیرد ادامه داد سرمایه گذاران در سود. بانک اصل سپرده سرمایه گذاران را تضمین می کند و. پروژه ها ارزش گذاری آنها از طریق شرکت تامین سرمایه .

درخصوص سقف نرخ های سود علی الحساب سپرده های سرمایه . گذاری مدت دار بر اساس نتایج بازرسی های انجام شده. بر نرخ های سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری . اقدامات مخرب و ناسالم برای جذب سپرده بیشتر و بدون.

بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان در قالب انواع سپرده . ۲ از تاریخ تصویب این مصوبه اخذ هرگونه سپرده به. وثیقه نقدی در قالب سپرده سرمایه گذاری مدت دار از. تسهیلات گیرنده نموده است پرداخت سود علی الحساب به سپرده .

در قالب انواع سپرده ها توسط بانک ها و مؤسسات. اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان. وثیقه نقدی در قالب سپرده سرمایه گذاری مدت دار از. تسهیلات گیرنده نموده است پرداخت سود علی الحساب به سپرده .

از نوع سپرده های بلندمدت هستند زیرا پیش فرض تمام. است در این میان بانک پاسارگاد با افتتاح سپرده سرمایه . گذاری کوتاه مدت دانش آموزی گامی مهم در راستای آموزش. سود آن به صورت ماه شمار مشابه با سایر سپرده .

سرمایه گذاری توجه و کار مستمر و عمیق در امر. مادی مستلزم وجود شما به عنوان مهمترین سرمایه این سازمان.

سپرده افراد نداشته است و آخرین بخشنامه بانک مرکزی در. درباره تاثیرات رقابت کاذب بانک ها در جذب سپرده و. پرداخت سود سپرده بیشتر گفت وقتی بانکی از قانون بانک. را به سوی سپرده گذاری سوق می دهد دبیرکانون بانک.

نگهداری حساب سپرده قرض الحسنه جاری با یا بدون دسته. یک حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز و یک حساب. سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی به نام هر شخص. محجور نمی باشد افتتاح حساب سپرده به صورت مشترک با.

طبق مصوبه کمیته توسعه محصول سپرده ارزش از محل اسکناس. وجوه ارزی سپرده گذاری شده توسط بانک مرکزی تضمین می. شود طبق این سپرده گذاری امکان افتتاح سپرده فقط از. سپرده ارزش برای حواله های وارده از کارگزاری های داخلی.

درصد سالانه خواهد بود گواهی سپرده این اوراق به صورت. الکترونیکی است و برگه سپرده به مشتری تحویل نخواهد شد. لذا حفظ و نگهداری رسید صادره گواهی سپرده ضروری است.

رشد پرداخت شده است افزایش ۶۸ درصدی جمع کل سپرده . ها در سال ۹۹ وی جمع کل سپرده های بانک. صادرات رقم قراردادهای سپرده گذاری ریالی فعال با صندوق توسعه. میلیارد ریال رسید جزییات رقم سپرده های نزد بانک توسعه.

کارگران بر اساس طرح "نیک کارت" افتتاح حساب های سپرده . سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت. ویژه سه ماهه سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه شش. ماهه سپرده سرمایه گذاری بلندمدت بلندمدت یک ساله و سپرده .

ارائه «خدمات ارزی» در شعب ارزی بانک آینده

با راهبرد حضور مؤثر و كارآمد بانک آینده در ارائه خدمات بانكداري و ارزش آفرینی بیش تر برای مشتریان، هم اکنون «خدمات ارزی» در شعب بانک آینده، در دسترس و قابل عرضه است.

بر همین اساس، مشتریان محترم می‌توانند جهت انجام امور ارزی و بانکی، از جمله: افتتاح «سپرده های مدت دار» و «قرض الحسنه پس انداز ارزی» به ۳۲ شعبه منتخب بانک آینده در تهران بزرگ و ۹ شعبه در سایر استان ها، مراجعه نمایند.

ششمین جشنواره حساب های قرض الحسنه پس انداز ریالی و هم چنین ارزی بانک آینده، از ابتدای مهرماه امسال آغاز و تا پایان شهریورماه، با اهدای جوایز نفیس و ارزشمند، به صورت قرعه کشی، ادامه خواهد داشت.

مشتریان محترم می توانند برای اطلاعات بیش تر با مرکز ارتباط بانک ‌آینده با شماره ۲۷۶۶۳۲۰۰-۰۲۱، تماس بگیرند یا به ba24.ir رجوع نمایند.

نام شعب ارائه دهنده «خدمات ارزی» بانک آینده در تهران بزرگ و استان ها، در جدول مربوط، قابل مشاهده است.

راهنمای افتتاح حساب ارزی در سال ۹۷

حساب های سپرده ارزی، یکی از راهکارهای سپرده گذاری ارزهایی است که به صور مختلف در خانه ها نگهداری می شود. تراژدی نرخ ارز از فروردین ۹۷ به این سو که با افزایش۲ برابری نرخ ارزها و توقف فعالیت صرافی ها و ممنوعیت خرید و فروش ارز به عنوان مصداق قاچاق همراه شد، مشکلاتی را برای هموطنان ایجاد کرده است که امیدواریم دولت برای رفع این معضلات به فکر راه حلی کارگشا باشد تا به قول رییس جمهور محترم، شاهد خرید و فروش کوچه و خیابانی دلار و یورو ۶ تا ۸ هزار تومانی نباشیم که تعطیلی آژانس های گردشگری و مشکلات متعدد برای دانشجویان و مسافران داخلی و خارجی، به خصوص در پرداخت هزینه های سفارتخانه های مستقر در تهران را به ارمغان آورده است.

یکی از راه هایی که دولت در اطلاعیه های بانک مرکزی به آن تاکید داشت، سپرده گذاری ارز نزد بانک های عامل بود. از مزیت‌های این حساب این است که مشتریان هر زمان که بخواهند، می‌توانند اصل و سود سپرده خود را به همان اسکناس تودیعی و به صورت ارز دریافت کنند. همچنین شعب ارزی بانک های عامل آمادگی دارند با استفاده از شبکه وسیع شعب و واحدهای خارج از کشور و کارگزاران، حواله‌های ارزی مشتریان را به اکثر نقاط دنیا ارسال کنند. اگر چه این موضوع در ماه های اخیر با چالش هایی روبرو شده است.

سپرده سرمایه گذاری ارزی

شرایط و مقررات افتتاح حساب کوتاه مدت ارزی به شرح زیر است.

هنگام خرید ارز، مراقب دلار تقلبی باشید

 • صاحب حساب سپرده کوتاه مدت ارزی می تواند به تناوب حساب های ارزی سپرده گذاری مدت دار از مانده حساب برداشت و یا وجهی به آن واریز نماید.
 • افتتاح حساب مزبور برای اتباع خارجی یا ارائه گذرنامه و روادید معتبر میسر می باشد .
 • افتتاح حساب یاد شده صرفا به ارز دلار و یورو امکان پذیر است .
 • افتتاح حساب ارزی به ارزهای سایر کشورها امکان پذیر نیست.
 • حداقل مبلغ جهت افتتاح حساب و مانده قابل قبول به منظور تخصیص سود ۱۰۰ دلار و یا ۱۰۰ یورو می باشد.
 • به مانده حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ارزی با نرخ علی الحساب به صورت روزشمار و بر مبنای نرخ های بین المللی در پایان هر ماه طبق ضوابط مربوط سود تعلق می گیرد.
 • سود متعلقه حسب درخواست سپرده گذار قابل پرداخت به صورت اسکناس بیگانه قابل تغییر به ریال و یا سایر ارزها و نیز قابل حواله به سایر کشورها می باشد.

شرایط و مقررات افتتاح حساب ارزی سرمایه گذاری مدت دار

 • هنگام افتتاح حساب ارائه اصل و تصویر شناسنامه /گذرنامه و کارت ملی
 • حداقل مبلغ جهت افتتاح حساب ۱۰۰۰ دلار و یا ۱۰۰۰ یورو می باشد.
 • توجه : ارائه گذرنامه و داشتن روادید معتبر برای اتباع خارجی جهت افتتاح انواع حسابهای ارزی ضروری است.

نرخ سودقابل پرداخت به سپرده های ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی

نرخ سود حساب های ارزی به شرح زیر است:

 • حواله داخلی و خارجی یورو برای حساب های ۱ ماهه ۲ درصد. / ۲ماهه ۲.۴ درصد/۳ ماهه ۳ درصد/۹ ماهه ۳.۸ درصد و یکساله ۴ درصد
 • دلار آمریکا حواله داخلی و خارجی : ۱ ماهه ۲.۳۸ درصد/ ۲ ماهه ۲.۵۰ درصد / ۳ ماهه ۲.۶۲ درصد / ۶ ماهه ۳ درصد / ۹ ماهه ۳.۵ درصد و ۱ ساله ۵ درصد.
 • درهم امارات حواله داخلی و اسکناس: ۱ ماهه ۱ درصد / ۲ ماهه ۱.۳ درصد / ۳ ماهه ۲.۵ درصد / ۶ ماهه ۳ درصد / ۹ ماهه ۳.۵ درصد / ۱ ساله ۴.۳ درصد
 • پوند انگلیس اسکناس، حوله داخلی و خارجی: ۱ ماهه نیم درصد و ۲ ماهه نیم درصد / ۳ ماهه شش دهم درصد / ۶ ماهه هفت دهم درصد / ۹ ماهه هشت دهم درصد و ۱ ساله نیز ۱ درصد.

مدارک لازم برای افتتاح حساب ارزی

 • مدارک هویتی شامل اصل شناسنامه و کارت ملی
 • مدارک شغلی برای افتتاح سپرده قرض‌الحسنه جاری ارزی مانند جواز کسب، گواهی اشتغال به کار و به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طورکلی مدارکی که نشانگر فعالیت اقتصادی قانونی شما است.
 • مدارک محل کسب برای افتتاح سپرده قرض‌الحسنه جاری ارزی مانند سند مالکیت یا اجاره‌نامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ رسمی و قبوض خدمات شهری محل کسب (شامل تلفن، برق، آب و گاز).
 • گذرنامه معتبر و پروانه اقامت دائم یا موقت برای اشخاص خارجی مقیم ایران. برای اتباع افغانی و عراقی دفترچه پناهندگی، کارت هویت ویژه اتباع خارجی، برگه آمایش ۵ و گذرنامه هریک به‌تنهایی اسناد معتبر اقامتی محسوب می‌شود و به‌عنوان مدارک شناسایی قابل قبول باشد. البته اتباع افغانی و عراقی صرفاً امکان افتتاح حساب قرض‌الحسنه و حساب کوتاه‌مدت عادی دارند و کارت‌‌های برداشت و خدمات الکترونیک به آن‌‌ها تعلق نمی‌‌گیرد. سازمان‌ها و مؤسسات خارجی مجاز به افتتاح حساب ارزی در ایران، لازم است ضمن ارائه معرفی‌نامه از وزارت امور خارجه (برای نمایندگی‌های سیاسی) یا از وزارت کشور (برای سازمان‌های مردم‌نهاد)، مدارک ثبت شخصیت حقوقی خود در خارج از ایران را ارائه دهند.

سایت بانک مرکزی در بخش ارتباط با ما پاسخگوی پرسش های علاقمندان به افتتاح سپرده ارزی در سراسر کشور است

اگر برای افتتاح حساب ارزی با مشکلی مواجه شدید، پرسش های خود را با بخش بازرسی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در میان بگذارید. افتتاح حساب ارزی احتمالا در طول سال با تغییراتی همراه شود. همواره سایت cbi.ir را بررسی کنیدو تجربه های خود را در افتتاح حساب ارزی در اختیار روزیاتو قرار دهید.

بازار پول چیست؟

بازار پول چیست؟

بازار پول به تجارت در سرمایه گذاری های مبتنی بر بدهی بسیار کوتاه مدت اشاره دارد. در سطح عمده فروشی، معاملات با حجم بالا بین موسسات و معامله گران را شامل می شود. در سطح خرده فروشی، شامل صندوق های سرمایه گذاری مشترک بازارپول خریداری شده توسط سرمایه گذاران فردی و حساب هایی است که توسط مشتریان بانک افتتاح می شود. در تمام این موارد، بازارپول با درجه بالایی از ایمنی و نرخ بازده نسبتا پایین مشخص می شود.

درک بیشتر بازار پول

بازار پول

بازارپول یکی از ارکان نظام مالی جهانی است که شامل مبادله مقادیر زیادی پول بین بانک ها و به عنوان مثال، دولت ایالات متحده است. اکثر معاملات بازارپول، معاملات عمده فروشی است که بین مؤسسات مالی و شرکت ها انجام می شود.

موسساتی که در بازارپول شرکت می کنند، بانک هایی هستند که به یکدیگر و شرکت های بزرگ و سپرده های مدت دار وام می دهند؛ شرکت‌هایی که از طریق فروش اوراق تجاری به بازار که می‌توانند توسط شرکت‌ها یا صندوق‌های دیگر خریداری شوند، پول جمع‌آوری می‌کنند؛ و سرمایه گذارانی که گواهی های سپرده بانکی را به عنوان مکانی امن برای پارک پول در کوتاه مدت خریداری می کنند. برخی از آن معاملات عمده فروشی در نهایت به عنوان اجزای صندوق های سرمایه گذاری مشترک بازار پول و سایر سرمایه گذاری ها به دست مصرف کنندگان راه پیدا می کند.

چه کسی از بازار پول استفاده می کند؟

در حساب های ارزی سپرده گذاری مدت دار بازار عمده‌فروشی، اوراق تجاری یک مکانیسم وام‌گیری محبوب است، زیرا نرخ‌های بهره بالاتر از سپرده‌های مدت‌دار بانکی یا اسناد خزانه است و محدوده سررسید بیشتری در دسترس است. با این حال، ریسک نکول برای اوراق تجاری به طور قابل توجهی بیشتر از ابزارهای بانکی یا دولتی است.

افراد می توانند با خرید صندوق های بازارپول، گواهی سپرده کوتاه مدت (CD) یا اسناد خزانه داری ایالات متحده در بازارپول سرمایه گذاری کنند. برای سرمایه گذاران فردی، بازار پول دارای مکان های خرده فروشی است، از جمله بانک های محلی. کارگزاران راه دیگری برای سرمایه گذاری در حساب های ارزی سپرده گذاری مدت دار بازار پول می باشند.

دولت ایالات متحده اسناد خزانه داری را در بازارپول منتشر می کند که سررسید آنها از چند روز تا یک سال متغیر است. دلالان اولیه آنها را در مقادیر زیادی مستقیماً از دولت می خرند تا بین خود تجارت کنند یا به سرمایه گذاران بفروشند. سرمایه گذاران انفرادی می توانند آنها را مستقیماً از دولت از طریق وب سایت TreasuryDirect یا از طریق یک بانک یا یک کارگزار خریداری کنند. دولت های ایالتی، شهرستانی و شهری نیز اوراق کوتاه مدت صادر می کنند.

صندوق‌ های بازارپول به دنبال ثبات و امنیت با هدف عدم از دست دادن پول و حفظ ارزش خالص دارایی (NAV) در 1 دلار هستند. این خط پایه NAV یک دلاری باعث ایجاد عبارت "شکستن دلار" می شود، به این معنی که اگر ارزش به زیر سطح NAV یک دلار کاهش یابد، بخشی از سرمایه گذاری اصلی از بین رفته و سرمایه گذاران پول خود را از دست خواهند داد. با این حال، این سناریو بسیار به ندرت اتفاق می‌افتد، اما از آنجا که بسیاری از صندوق‌ های بازارپول تحت بیمه FDIC نیستند، به این معنی است که صندوق‌ های بازارپول نیز می‌توانند پول خود را از دست بدهند.

نهاد های بازارپول

بانک

موسسات مالی مختلفی که در بازارپول به داد و ستد وام های کوتاه مدت می پردازند، اعضای تشکیل دهنده آن هستند. به عنوان مثال:

بانک مرکزی

بانک مرکزی کشور محوری است که کل بازارپول حول آن می چرخد و به عنوان نگهبان بازارپول عمل می کند و عرضه پول و اعتبار را به نفع ثبات اقتصاد افزایش یا کاهش می دهد. بانک مرکزی خود به طور مستقیم وارد معاملات نمی شود اما بازار پول را از طریق تغییرات در نرخ بهره و عملیات بازار آزاد کنترل می کند.

بانک های تجاری

بانک های تجاری نقشی حیاتی در بازارپول دارند. آنها پیش پرداخت ها و اسناد خزانه را تنزیل می کنند و در مقابل سفته و امثال آن وام می دهند. آنها همچنین در حل مشکلات نقدینگی خود از بازارپول کمک می گیرند.

واسطه های مالی غیر بانکی

علاوه بر بانک های تجاری، واسطه های مالی غیر بانکی نیز وجود دارند که وجوه کوتاه مدتی را به وام گیرندگان در بازار پول وام می دهند. چنین واسطه های مالی عبارتند از: بانک های پس انداز، خانه های سرمایه گذاری، شرکت های بیمه، صندوق های تامین مالی و سایر شرکت های مالی.

انواع ابزارهای بازار پول

ابزارهای بازار پول

صندوق های بازار پول

بازار عمده‌ فروشی پول محدود به شرکت‌ها و مؤسسات مالی است که به ازای هر تراکنش از 5 میلیون دلار تا بیش از 1 میلیارد دلار وام می‌دهند و وام می‌گیرند. صندوق های سرمایه گذاری، سبدهایی از این محصولات را به سرمایه گذاران فردی ارائه می دهند. ارزش خالص دارایی (NAV) چنین وجوهی در نظر گرفته شده است که در 1 دلار باقی بماند. در طول بحران مالی 2008، یک صندوق به زیر آن سطح سقوط کرد. این امر باعث وحشت بازار و خروج گسترده از صندوق‌ها شد که در نهایت منجر به محدودیت‌های اضافی در دسترسی آنها به سرمایه‌گذاری‌ های پرخطرتر شد.

حساب های بازار پول

حساب های بازارپول نوعی حساب پس انداز هستند. آنها سود می پردازند، اما برخی ناشران به دارندگان حساب حقوق محدودی برای برداشت گاه به گاه پول یا نوشتن چک در برابر حساب ارائه می دهند. (برداشت ها توسط مقررات فدرال محدود شده است. اگر از آنها فراتر رود، بانک فوراً آن را به حساب جاری تبدیل می کند.) بانک ها معمولاً سود یک حساب بازارپول را به صورت روزانه حساب های ارزی سپرده گذاری مدت دار محاسبه می کنند و ماهانه به حساب اعتبار می دهند.

به طور کلی، حساب‌های بازارپول نرخ بهره کمی بالاتر از حساب‌های پس‌انداز استاندارد ارائه می‌دهند. اما تفاوت در نرخ‌ های بین حساب‌ های پس‌انداز و بازارپول از زمان بحران مالی 2008 به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. میانگین نرخ های بهره برای حساب های بازار پول بر اساس میزان سپرده گذاری متفاوت است. از آگوست 2021، بهترین حساب بازارپول بدون حداقل سپرده در ایالات متحده، 0.56 درصد سود سالانه ارائه می‌کرد.

گواهی سپرده

اکثر گواهی های سپرده صرفاً صندوق های بازار پول نیستند زیرا با شرایط تا 10 سال فروخته می شوند. با این حال، گواهی های سپرده ای با شرایط کوتاه از سه ماه تا شش ماه نیز در دسترس هستند.

همانند حساب‌ های بازارپول، سپرده‌های بزرگتر و بلند مدت ‌تر نرخ بهره بهتری را به همراه دارند. نرخ ها در آگوست 2021 برای گواهی های سپرده 12 ماهه بسته به اندازه سپرده از حدود 0.50٪ تا 0.70٪ متغیر بود. برخلاف یک حساب بازار پول، نرخ های ارائه شده با گواهی سپرده برای دوره سپرده گذاری ثابت می ماند. معمولاً با برداشت زودهنگام وجوه سپرده شده در گواهی سپرده جریمه ای در نظر گرفته می شود.

اوراق تجاری

بازار اوراق تجاری برای خرید و فروش وام های بدون وثیقه برای شرکت هایی است که نیاز به تزریق نقدینگی کوتاه مدت دارند. فقط شرکت های دارای اعتبار بالا در این بازار شرکت می کنند، بنابراین ریسک ها کم می باشد.

پذیرش بانکدار

پذیرش بانکدار یک وام کوتاه مدت است که توسط بانک تضمین می شود. پذیرش بانکدار که به طور گسترده در تجارت خارجی مورد استفاده قرار می‌گیرد، مانند چکی است که تاریخ آن به اتمام رسیده و تضمینی است که واردکننده می‌تواند هزینه کالا را پرداخت کند. بازار ثانویه ای نیز برای خرید و فروش پذیرش بانکدار با تخفیف وجود دارد.

یورو دلار

یورو دلار ها، سپرده‌های دلاری هستند که در بانک‌های خارجی نگهداری می‌شوند و بنابراین مشمول مقررات فدرال رزرو نیستند. سپرده های بسیار بزرگ یورو دلار در بانک های جزایر کیمن و باهاما نگهداری می شود. صندوق‌های بازار پول، بانک‌های خارجی و شرکت‌های بزرگ در آنها سرمایه‌گذاری می‌کنند زیرا نرخ بهره در آنها کمی بالاتر از معمول می باشد.

قرارداد بازخرید

رپو یا قرارداد بازخرید (repo)، بخشی از بازارپول وام دهی یک شبه است. اسناد خزانه یا سایر اوراق بهادار دولتی با توافق برای بازخرید آنها به قیمت معین در تاریخ معین به طرف دیگری فروخته می شود.

بازارپول در مقابل بازار سرمایه

بازار سرمایه و بازار پول

بازارپول به عنوان یک بازار معاملات کوتاه مدت (کمتر از یک سال) تعریف می شود و در درجه اول توسط دولت ها و شرکت ها استفاده می شود تا جریان نقدی خود را ثابت نگه دارند و سرمایه گذاران سود متوسطی کسب کنند.

بازار سرمایه به خرید و فروش اوراق بدهی بلندمدت و اوراق بهادار اختصاص دارد. اصطلاح "بازار سرمایه" به کل بازارهای سهام و اوراق قرضه اشاره دارد. در حالی که این روزها هر کسی می‌تواند سهام را در کسری از ثانیه بخرد و بفروشد، شرکت‌هایی که سهام منتشر می‌کنند این کار را با هدف جمع‌آوری پول برای عملیات بلندمدت خود انجام می‌دهند. در حالی که قیمت سهام ممکن است در نوسان باشد، برخلاف بسیاری از محصولات بازار پول، تاریخ انقضا ندارد (البته مگر اینکه خود شرکت فعالیتش را متوقف کند).

پرسش و پاسخ

پرسش و پاسخ

دلیل نام گذاری "بازار پول" چیست؟

بازارپول به بازار اوراق بهادار بدهی با نقدشوندگی بالا، بسیار امن و کوتاه مدت اشاره دارد. به دلیل این ویژگی ها، آنها اغلب به عنوان معادل های نقدی در نظر گرفته می شوند که می توانند در کوتاه مدت با پول قابل تعویض باشند.

چرا بازارپول مهم است؟

بازارپول برای عملکرد روان یک اقتصاد مالی مدرن بسیار مهم است و این امکان را به پس انداز کنندگان می دهد تا به کسانی که به وام های کوتاه مدت نیاز دارند وام بدهند و سرمایه را برای بهره ورانه ترین ترین استفاده از آن تخصیص می دهد. این وام‌ها که اغلب یک شبه یا برای چند روز یا چند هفته داده می‌شوند، مورد نیاز دولت‌ها، شرکت‌ها و بانک‌ها هستند تا بتوانند تعهدات کوتاه‌مدت یا الزامات قانونی خود را برآورده کنند. در عین حال، به کسانی که پول نقد اضافی در دست دارند، اجازه می دهد تا سود کسب کنند.

چند نمونه از ابزارهای بازار پول چیست؟

بازار پول از انواع مختلفی از اوراق بهادار شامل اوراق خزانه کوتاه مدت (مانند اوراق قرضه)، گواهی سپرده، اوراق تجاری، قراردادهای بازخرید (ریپو) و صندوق های سرمایه گذاری مشترک بازارپول که در این ابزارها سرمایه گذاری می کنند، تشکیل شده است.

آیا در بازار پول امکان ضرر وجود دارد؟

برای سپرده گذاران، اکثر حساب های بازارپول توسط FDIC تا سقف 250000 دلار برای هر موسسه بیمه می شوند. از آنجایی که ابزارهای بازار پول بسیار کم ریسک هستند، عملاً هیچ شانسی برای از دست دادن پول با داشتن گواهی سپرده یا اوراق خزانه وجود ندارد. در دوره‌های تنش مالی شدید، به عنوان مثال، در حساب های ارزی سپرده گذاری مدت دار اوج بحران مالی سال 2008، برخی از صندوق‌های بازارپول برای مدت کوتاهی متحمل ضرر شدند، اما این به سرعت اصلاح شد.

معایب بازار پول چیست؟

از آنجایی که ابزارهای بازارپول عملاً بدون ریسک هستند، سرمایه گذاری ها در این ابزارها نیز با نرخ های بهره بسیار پایین - اغلب نرخ بازده بدون ریسک - همراه هستند. در نتیجه، در مقایسه با دارایی‌های پر ریسک‌ تر مانند اوراق قرضه یا سهام، سود سرمایه یا رشد سرمایه‌ گذاری قابل‌ توجهی ایجاد نمی‌کنند. برخی از انواع حساب‌های بازارپول، مانند گواهی سپرده، می‌توانند پول شما را تا زمان سررسید قفل کنند که می‌تواند از ماه‌ ها تا سال‌ها متغیر باشد.

شرایط یک بازار پول کارامد چیست؟

 • استفاده از طیف گسترده ای از ابزارهای مالی
 • هدایت پس انداز ها و سرمایه ها به سمت تولید
 • تسهیل اجرای سیاست های پولی

جمع بندی

در این مطلب با بازارپول، عملکرد، کاربرد و ابزارهای آن آشنا شدیم. به طور خلاصه:

ضمانت کتبی بانک مرکزی به سپرده‌گذاران ارزی+ عکس

ضمانت کتبی بانک مرکزی به سپرده گذاران ارزی+ عکس

به گزارش نامه نیوز، یکی از طرح‌های بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی سرگردان و بازگشت آرامش به بازار ارز، احیای سپرده‌های ارزی است.

اما از آنجایی که در گذشته بانک‌ها بدعهدی کرده و سود و سپرده را به‌صورت ریالی بازپرداخت کرده‌اند، اندکی از اعتماد مردم برای سپرده‌گذاری در حساب‌های ارزی کاسته شد.

بانک مرکزی در دوره مدیریت همتی، تلاش کرده تا اعتماد را به سپرده‌گذاران ارزی برگرداند؛ یکی از اقدامات بانک مرکزی در این خصوص این است که به سپرده‌گذاران ضمانت کتبی می‌دهد که اصل سرمایه سپرده‌های ارزی مردم در بانک‌ها، سود و بازپرداخت این سپرده‌ها در بانک‌ها محفوظ بوده و در نهایت مانند قرارداد به‌صورت ارزی تسویه می‌شود.

* شرایط افتتاح حساب سپرده ارزی در بانک‌ها را در ادامه بخوانید؛

تبصره 1: در صورت ابطال وجه سپرده قبل از یک ماه، سودی به حساب تعلق نخواهد گرفت.

تبصره 2: در صورت ابطال سپرده ارزی توسط ذی‌نفع قبل از سررسید (در صورتی که شامل تبصره یک نباشد) موارد متعلقه طبق دستورالعمل‌های ابلاغی معتبر و بنا به تصمیم و تشخیص بانک به ارز سپرده یا سایر ارزهای جهانروا یا معادل ریالی آن یا نرخ تبدیل رسمی در روز ابطال محاسبه و پرداخت خواهد شد.

تبصره 3: به آن دسته از سپرده‌هایی که بانک مجاز به تمدید آنها نباشد از تاریخ انقضاء سررسید، سود تعلق نخواهد گرفت.

3 ــ بانک عامل مجاز است متناوباً نسبت به تمدید اصل سپرده ارزی اقدام و سود متعلقه را به حساب ارزی معرفی‌شده توسط مشتری که طبق بخش‌نامه‌ها و مقررات جاری بانک قابل افتتاح و واریز باشد، واریز نماید، در ضمن در خصوص نحوه پرداخت سود سپرده مذکور، بانک عامل طبق دستورالعمل‌های ابلاغی معتبر و بنا بر تصمیم و تشخیص خود نسبت به پرداخت سود متعلقه به ارز سپرده یا سایر ارزهای جهانروا یا معادل ریالی آن با نرخ تبدیل رسمی اقدام خواهد کرد. بدیهی است از تاریخ تمدید، اصل سیزده و سود متعلقه مشمول شرایط ضوابط، مقررات و دستورالعمل‌های سپرده‌های سرمایه‌گذاری‌های جدید خواهد بود.

4 ــ حداقل مبلغ و مدت برای افتتاح حساب سپرده مدت‌دار ارزی و همچنین باز نگه داشتن حساب‌های مفتوحه از حیث مبلغ و فعال بودن یا نبودن حساب، بر اساس ضوابط، مقررات و دستورالعمل‌های بانک عامل خواهد بود.

5 ــ استرداد اصل سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار ارزی با توجه به منشأ آن، بر اساس آخرین مقررات، دستورالعمل‌ها و حسب مورد، مقررات ناظر بر صندوق ضمانت سپرده‌ها و به‌شرح ذیل است:

5 ــ 1 ــ پرداخت با رعایت مقررات این برگه و سایر مقررات مربوط به میزان ارز نقدی واریزشده به حساب مربوطه یا معادل آن به سایر ارزهای جهانروا طبق دستور العمل‌های ناظر و امکانات موجود بانک خواهد بود.

5 ــ 2 ــ پرداخت در سایر موارد از قبیل افتتاح حساب از محل حواله‌های وارده ارزی، فروش ارز در قبال ریال و. به‌صورت معادل ریالی آن با نرخ تبدیل رسمی حساب های ارزی سپرده گذاری مدت دار در روز سررسید ابطال سپرده یا به ارز سپرده یا سایر ارزهای جهانروا بنابر مقررات و دستور العمل‌های ابلاغی لازم الاتباع و تصمیم و تشخیص بانک خواهد بود.

6 ــ سپرده‌گذار ذی‌نفع یا قائم‌مقام او موظف است فقدان و سرقت گواهی سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار ارزی را در اسرع وقت کتباً به اطلاع شعبه مربوطه برساند. مسئولیت هر گونه سوء استفاده از مستندات سپرده و ابزار برداشت مربوطه (دفترچه، گواهی، سپرده، کارت و غیره) را که در اختیار ایشان بوده به‌عهده بانک نمی‌باشد.

7 ــ صاحب‌حساب یا قائم‌مقام وی با امضای این قرارداد مقررات و شرایط عمومی حساب سپرده قرض الحسنه و مقررات ناظر بر پولشویی را که جزء لاینفک این برگه می‌باشد مطالعه و اراده خود را نسبت به پذیرش و قبول شرایط و مقررات مذکور اعلام نمود.

به گزارش تسنیم، بانک مرکزی در روزهای اخیر از افزایش حجم منابع سپرده ویژه ارزی خبر داد و اعلام کرد که با توجه به افزایش استقبال مردم از سپرده ارزی و تضمین بانک مرکزی برای این دسته از سپرده‌ها، حجم منابع سپرده‌های ارزی از 10 میلیون دلار گذشته است؛ در طرح سپرده‌های ارزی به‌صورت سپرده یورویی سالانه 3 درصد، سپرده دلاری سالانه 4 و سپرده درهم سالانه 2 درصد پرداخت می‌شود که با توجه به تضمین بانک مرکزی فرصتی ویژه را برای صاحبان ارز ایجاد کرده تا بتوانند ارزهای خود را در قالب سپرده ارزی سرمایه‌گذاری کنند و هر زمانی اصل سرمایه خود را به‌همراه سود دریافت کنند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.