نکات مهم برای ذخیره سود در بورس


دنیای حسابداری

نکات مهم مرتبط با ترازنامه و یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

1-ترازنامه اطلاعاتی را ارائه می کندکه به وسیله آن میتوان:

الف) نرخ بازده دارایی ها و نرخ بازده حقوق مالکانه را محاسبه کرد.

ب) ساختار سرمایه واحد تجاری را مورد ارزیابی قرارداد .

ج) وضعیت نقدینگی ،توانایی باز پرداخت تعهدات وانعطاف پذیری مالی واحد تجاری را مورد تجزیه و تحلیل قرارداد.

2- محدودیت های تراز نامه عبارتند از:

الف) عدم انعکاس ارزش جاری واحد تجاری

ب)حذف برخی ازاقلام بدلیل مشکلات اندازه گیری

ج)استفاده از قضاوت وبرآورد در تعیین برخی از اقلام

3- طبق استانداردهای حسابداری ، تراز نامه باید حداقل شامل 12 قلم اصلی به شرح زیر باشد:

الف) دارایی های ثابت مشهود

ب) دارایی های نامشهود

ج) سرمایه گذاری ها

د) موجودی مواد وکالا

ه) حسابها و اسناد دریافتنی تجاری و سایر حسابهاو اسناد دریافتنی

ز)حسابها و اسناد پرداختنی تجاری و سایرحسابها و اسناد پرداختنی

‍ط)ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

ی) بدهی های بلند مدت

ل) سرمایه واندوخته ها

4- یادداشت های توضیحی بخش مهمی ازصورتهای مالی است، زیرا تنها راه عملی برای توصیف کامل و مناسب برخی از وضعیتها و رویدادهای خاص است و معمولا به ترتیب زیر ارائه می شود :

الف)تاریخچه فعالیت های واحد تجاری

ب) مبنای تهیه صورتهای مالی

ج) خلاصه اهم رویه های حسابداری

د) اطلاعات تکمیلی درباره اقلام ارائه شده در صورتهای مالی اساسی

ه)اطلاعات مربوط به اقلام شناسایی نشده درصورتهای مالی اساسی(بدهی های احتمالی و تعهدات سرمایه ای )

و) رویدادهای بعد از تاریخ تراز نامه

ز) معاملات با اشخاص وابسته

5- روریداد های بعد از تاریخ ترازنامه : رویداد هایی است که بین تاریخ ترازنامه و تاریخ تصویب صورتهای مالی رخ میدهد . این نکات مهم برای ذخیره سود در بورس رویدادها به دو گروه طبقه بندی میشوند :

الف) رویدادهای تعدیلی: این گونه رویدادهای مستلزم تغییر ارقام قابل درج در صورتهای مالی است.

ب) رویدادهای غیر تعدیلی: این گونه رویدادها بایددر یادداشت های توضیحی صورتهای مالی افشا شوند.

6- نمونه های از رویدادهای تعدیلی به شرح زیر میباشد:

الف) دارایی های ثابت مشهود: مشخص شدن بهای خرید یا عواید فروش دارایی های ثابت مشهود پس از پایان سال مالی در مواردی که خرید یا فروش پیش از پایان سال انجام گرفته باشد.

ب) اموال غیر منقول ؛ ازریابی اموال غیرمنقول بعد از پایان سال مالی که شواهدی را مبنی بر کاهش دائمی در ارزش دارایی فراهم آورد.

ج)سرمایه گذاری ها؛دریافت نسخه ای ازصورت های مالی یا سایراطلاعات در خصوص یک شرکت که شواهدی را مبنی بر کاهش دائمی در ارزش سرمایه گذاری بلند مدت در آن شرکت فراهم آورد.

د)موجودی موادوکالا؛دریافت عواید فروش بعدازتاریخ ترازنامه یا شواهد دیگری درخصوص خالص ارزش فروش موجودی ها

ه )پیمان های بلندمدت ؛دستیابی به شواهد دال بر اینکه برآوردقبلی درمورد سودمتعلقه پیمان بلندمدت نادرست است .

و)بدهکاران ؛تجدید مذاکره و توافق در مورد میزان بدهی بدهکاران، یا ناتوانی یک بدهکاردرپرداخت بدهی

ز)سود سهام دریافتنی:اعلام پرداخت سود سهام توسط شرکتهای فرعی و وابسته برای دوره یا دوره های قبل از تاریخ تراز نامه شرکت اصلی یا همزمان با آن

ح) مالیات؛ دریافت اطلاعات درباره نرخهای مالیاتی

ط)ادعای خسارت ؛دریافت وجه یا مشخص شدن مبلغ قابل وصول بابت ادعاهای خسارت از
شرکت های بیمه که در تاریخ تراز نامه درمرحله مذاکره بوده است .

ی) موارد کشف شده ؛ کشف اشتباهات ویا تقلباتی که نشان میدهد صورت های مالی بدون اصلاح اقلام مربوطه نادرست خواهد بود .

7-نمونه های از رویدادهای غیرتعدیلی به شرح زیر میباشد :

الف) ترکیب واحد های تجاری

ب) تجدید سازمان یا پیشنهاد تجدید سازمان

ج) انتشار سهام جدید

د) خرید و فروش دارایی های ثابت مشهود و سرمایه گذاری

8- دو یاچند شخص ، اشخاص وابسته هستند اگر طی دوره مالی :

الف) یکی بتواند دیگری را مستقیم یا غیرمستقیم کنترل کند ، یا

ب) تحت کنترل مشترک باشند ، یا

ج) یک شخص درحدی بر سیاست های مالی و عملیاتی شخص دیگرنفوذ داشته باشد که همواره بتواند وی رااز تعقیب منافع مستقل خود باز دارد،یا

د) در انجام یک معامله درحدی تحت نفوذ مشترک باشد که منافع مستقل یکی ازآنها درآن معامله تحت الشعاع منافع دیگری قرارگرفته باشد.

دو شخص وابسته به یک شخص ثالث لزوماًاشخاص وابسته به یکدیگرنیستند،مانند مواردزیر:

الف )دو واحد تجاری که تحت نفوذ قابل ملاحظه مشترک هستند.

ب)دو واحد تجاری که یکی تحت کنترل ودیگری تحت نفوذقابل ملاحظه منبع مشترکی هستند.

ج)دو واحد تجاری که دارای یک عضو مشترک هیئت مدیره هستند.(طبق مفاد ماده 129اصلاحیه قانون تجارت،معاملات بین واحدهای تجاری که دارای یک عضو مشترک هیئت مدیره باشند،به هر حال باید گزارش شود).

9- افشای معاملات با اشخاص وابسته، درموارد زیرضرورت ندارد:

الف) در صورتهای مالی تلفیقی درمورد معاملات درون گروهی

ب) در صورتهای مالی واحد تجاری اصلی هنگامی که همراه صورتهای مالی تلفیقی انتشار یابد ( به استثنا معاملات موضوع ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت )، و

ج) در صورتهای مالی واحد های تجاری تحت کنترل دولت در خصوص معاملات باسایر واحد های تجاری که مستقیما و نه از طریق واحد تجاری گزارشگر ، تحت کنترل دولت باشد .

در صورتهای مالی تلفیقی ، افشای معاملات بین واحد های تجاری عضو گروه ضروری نیست ، زیرا این صورت ها ، اطلاعات واحد های تجاری اصلی و واحد های تجاری فرعی آن را درقالب یک واحد تجاری گزارشگر ارائه می کند ، لیکن معاملات با واحد های تجاری وابسته ای که سرمایه گذاریها درآن به روش ارزش ویژه در صورتهای مالی منظور شده است ، به عنوان معاملات با اشخاص وابسته ، جداگانه افشا می شود.

10- افشای اطلاعات زیر در خصوص اشخاص وابسته در یادداشت های توضیحی ضروری است :

الف) اطلاعات مربوط به معاملات :

- ماهیت رابطه با شخص وابسته ،

- روش قیمت گذاری ،و

- ازرش منصفانه مورد معامله درمواردی که تفاوت آن بامبلغ معامله با اهمیت باشد.

- مانده طلب از و یا بدهی به شخص وابسته درتاریخ ترازنامه وذخیره مطالبات مشکوک الوصول مربوط ،

- مطالبات یا بدهی های حذف شده ازحسابها دردوره جاری

- وجود وهویت شخص وابسته کنترل کننده.

افشای اقلام با ماهیت مشابه باید بر اساس مجموع آنها صورت گیرد ،مگرآن که درک اثرات معاملات با اشخاص وابسته بر صورتهای مالی واحدتجاری گزارشگر مستلزم افشای آنها بصورت جداگانه باشد.

11-گزارشهای مالی میان دوره ای گزارشی برای یک دوره میانی است که شامل مجموعه کامل صورتهای مالی یا صورتهای مالی فشرده(حاوی صورتهای مالی اساسی وگزیده ای ازیادداشتهای توضیحی)است .

12-دررابطه با نحوه تهیه گزارش مالی میان دوره ای دو دیدگاه وجود دارد:

1- روش منفصل –در این روش هردوره میانی به عنوان یک دوره مالی مستقل تلقی میشودوعملکرد مالی هردوره میانی اساساًمشابه با دوره مالی سالانه است .براساس این دیدگاه ،برای شناسایی درآمدها نکات مهم برای ذخیره سود در بورس وهزینه ها وانجام برآوردهادرپایان دوره میانی ،ازهمان اصول قابل اعمال برای دوره های مالی سالانه استفاده می شود.

2- روش متصل –دراین روش،هردوره میانی به عنوان بخش لاینفک دوره مالی سالانه تلقی
می شود. براساس این دیدگاه ،شناسایی درآمدها وهزینه هاوانجام برآوردهادر پایان دوره میانی ،با توجه به پیش بینی عملکرد مالی برای ما بقی دوره مالی سالانه ،صورت می گیرد. بنابراین یک قلم هزینه که ممکن است مربوط به کل دوره مالی سالانه باشد بر اساس زمان ،حجم فروش ،حجم تولیدیا مبانی دیگربه دوره های میانی تخصیص داده می شود.

13-طبق استانداردهای حسابداری ایران ،اقلام درآمدوهزینه بر اساس مبانی مشابه با مبانی تهیه صورت های مالی سالانه اندازه گیری وشناسایی می شود(روش منفصل).درصورتهای مالی میان دوره ای ،در رابطه با برخی اقلام درآمدو هزینه که ماهیت سالانه دارند(از قبیل مالیات بر درآمد)ابتدادرآمد یاهزینه برای کل سال برآورد شده وبر اساس آن ،سهم دوره میانی به نحو مناسب شناسایی می گردد.(روش متصل).

14-چنانچه واحدتجاری در گزارش مالی میان دوره ای مجموعه کامل صورتهای مالی را منتشرکند،شکل ومحتوای این صورتهای مالی باید با الزامات مندرج در استانداردحسابداری شماره 1با عنوان "نحوه ارائه صورتهای مالی "منطبق باشد.

15- چنانچه واحدتجاری در گزارش مالی میان دوره ای مجموعه صورتهای مالی به شکل فشرده را منتشرکند این صورت هاباید شامل صورتهای مالی اساسی طبق الزامات مندرج در استاندارد حسابداری شماره 1با عنوان " نحوه ارائه صورتهای مالی"وگزیده ای از یادداشتهای توضیحی طبق الزامات استاندارد حسابداری شماره 22با عنوان "گزارشگری مالی
میان دوره ای"باشد.

16- گزارش مالی میان دوره ای حداقل باید شامل اجزای زیر باشد:

ج-صورت سود وزیان جامع،

د-صورت جریان وجوه نقد،و

ه-گزیده ای از یادداشتهای توضیحی.

17-گزارش مالی میان دوره ای باید شامل صورت های مالی میان دوره ای برای دوره های زیر باشد:

الف) تراز نامه به تاریخ پایان دوره میانی جاری ، همراه بااقلام مقایسه ای به تاریخ پایان سال مالی قبل ، و

ب)صورت سود و زیان، صورت سود وزیان جامع و صورت جریان وجوه نقد برای دوره میانی جاری ، همراه با اقلام مقایسه ای برای دوره میانی مشابه سال مالی قبل و نیزاقلام مقایسه ای سال مالی قبل .

18- در آمدهای عملیاتی که به صورت فصلی ، چرخه ای یا موردی طی سال مالی تحصیل
می گردد و نیز مخارجی که به صورت نا منظم طی سال مالی واقع می شود باید در همان دوره میانی به عنوان درآمد یا هزینه شناسایی شود که معیار های شناخت به کارگرفته شده برای تهیه صورت های مالی سالانه ، در آن دوره احراز گردد.

نحوه پرداخت سود شرکتهای بورسی

پرداخت سود در شرکتهای بورسی

یکی از اصلی ترین فاکتورها از نظر سهامداران برای سرمایه گذاری در شرکتهای بورسی سیاست شرکت در قبال تقسیم سود است. میزان سود پرداختی، پرداخت به موقع در صورت تصمیم به تقسیم سود و نحوه پرداخت توسط شرکت همگی از معیارهایی هستند که سرمایه گذاران هنگام تصمیم به خرید یا فروش سهام یک شرکت آنها در نظر میگیرند. به همین جهت و با توجه به اهمیت این مسئله، در این مطلب به بررسی مهم ترین نکات پیرامون پرداخت سود شرکتهای بورسی می پردازیم.

تصمیم گیری در خصوص سود تقسیمی

تصمیم گیری در خصوص سود تقسیمی

شرکتها اصولاً الزامی به تقسیم سود ندارند و در بسیاری موارد سود به دست آمده را جهت تأمین مالی پروژه های آینده استفاده میکنند، اما در مواردی که شرکت تصمیم به تقسیم سود میان سهامداران میگیرد باید الزامات قانونی مربوط به آن را رعایت کند در غیر این صورت سود تقسیمی منافع موهوم تلقی شده و مستوجب مجازات مدیران شرکت میباشد.

طبق ماده 90 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (اصلاحیه قانون تجارت) تقسیم سود صرفاً پس از تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام جایز است،؛ به همین ترتیب مجمع عمومی طبق ماده 240 نحوه پرداخت سود را نیز تعیین میکند و در صورت عدم تصمیم گیری در این خصوص توسط مجمع، نحوه پرداخت سود توسط هیئت مدیره تعیین خواهد شد. با این وجود با توجه به اشراف بیشتر هیئت مدیره نسبت به وضعیت مالی شرکت عموماً پیشنهاد تقسیم سود ابتدا توسط هیئت مدیره مطرح شده و سپس در مجمع به رأی گذارده میشود. در همین راستا تبصره 2 ماده 5 از دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس تهران و دستورالعمل متناظر آن در فرابورس هیئت مدیره را موظف کرده تا جدول زمانبندی پرداخت سود پیشنهادی خود را حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی افشا نماید. در صورتی که مجمع تقسیم سود بیشتری را نسبت به پیشنهاد هیئت مدیره تصویب کند، جدول ارائه شده باید ظرف 30 روز از تاریخ مجمع اصلاح و مجدداً منتشر گردد.

هیئت مدیره همچنین موظف است طبق ماده 17 از دستورالعمل های فوق الاشاره با توجه به وضعیت نقدینگی و توان پرداخت سود شرکت، حداکثر سود قابل تقسیم را نیز در گزارش تفسیری مدیریت افشا کند. لازم به ذکر است حداقل سود قابل تقسیم در صورت وجود منافع در شرکت طبق ماده 90 اصلاحیه قانون تجارت برابر با 10 درصد از سود ویژه سالانه است.

سود تصویب شده در مجمع به چه اشخاصی تعلق میگیرد؟

سود تصویب شده در مجمع به چه اشخاصی تعلق میگیرد؟

ملاک تخصیص سود در مجامع شرکتهای بورسی دارا بودن سهام در زمان برگزاری مجمعی است که تصمیم به تقسیم سود در آن گرفته میشود. با توجه به آن که نماد شرکتها یک روز قبل از برگزاری مجامع بسته میشود، هر شخصی که سهام شرکت را پیش از توقف نماد دارا بوده یا خریداری کرده باشد میتواند سود تصویب شده در مجمع را دریافت کند.

با این تفسیر شخصی که یک سال کامل سهامدار شرکت بوده اما قبل از مجمع سهام خود را میفروشد حقی نسبت به سود تصویب شده در مجمع ندارد. به همین ترتیب شخصی که بلافاصله قبل از توقف نماد سهام شرکت را خریداری میکند و پس از بازگشایی آن را میفروشد میتواند سود تصویب شده در مجمع را مطالبه کند. باید توجه داشت منطق موجود در این قاعده از آن جهت است که قیمت سهام شرکت پس از تصویب سود در مجمع به میزان سود تقسیمی کاهش میابد چرا که این مبلغ بعداً به صورت نقدی به سهامدار حاضر در مجمع پرداخت خواهد شد.

نحوه پرداخت سود

نحوه پرداخت سود شرکت های بورسی

اصلاحیه قانون تجارت در ماده 240 مهلت هشت ماهه ای را برای پرداخت سود توسط ناشران مقرر کرده و تعیین زمانبندی پرداخت را به مجمع، و در صورت عدم تصمیم گیری مجمع به هیئت مدیره واگذار نموده است، البته بنا به تصریح ماده 32 دستورالعمل حاکمیت شرکتی، زمانبندی پرداخت سود سهام باید به گونه ای باشد که در هر صورت سود سهامداران دارای سهام کنترلی پیش از سایر سهامداران پرداخت نشود. با این حال در خصوص طریقه پرداخت سود اختیار شرکتها در انتخاب شیوه پرداخت طبق قانون محدود شده است، بدین نحو که بند م تبصره 5 از قانون بودجه سال 1401 کل کشور کلیه ناشرین ثبت شده نزد سازمان بورس را موظف نموده تا جهت تسهیل امور سهامداران، سود تقسیمی مصوب مجمع عمومی را با همکاری شرکت سپرده گذاری مرکزی از طریق سامانه سجام به سهامداران پرداخت نمایند.

 ضمانت اجرای عدم پرداخت سود طبق قانون

ضمانت اجرای عدم پرداخت سود طبق قانون

همان طور که پیش از این مورد اشاره قرار گرفت الزامات متعددی در ارتباط با نحوه پرداخت سود بورس توسط شرکت وجود دارد که عدم رعایت هر یک از آنها مستوجب مجازات متفاوتی میباشد. طبق ماده 24 از دستورالعمل انظباطی ناشران پذیرفته شده در بورس تهران و همین دستورالعمل در فرابورس، تأخیر در افشای جدول زمانبندی پرداخت سود نقدی پیشنهادی هیئت مدیره پیش از برگزاری مجمع و اصلاح آن در صورت تصویب سود بیشتر در مجمع موجب تذکر کتبی به ناشر و مدیران ارشد آن با درج در پرونده میگردد. همچنین بر اساس ماده 25 همین دستورالعمل برای تخلف عدم افشای حداکثر سود قابل تقسیم در صورت های مالی سالانه و عدم پرداخت سود نقدی مطابق جدول زمانبندی اعلام شده مجازات اخطار کتبی به ناشر و مدیران ارشد آن با درج در پرونده و اعلام به عموم در نظر گرفته شده است. به علاوه طبق بند م تبصره 5 از قانون بودجه سال 1401 کل کشور در صورتی که ناشران سود مصوب مجمع را از طریق سامانه سجام پرداخت نکنند، مدیران متخلف با شکایت سازمان بورس به انفصال از خدمت در دستگاه های اجرایی و شرکتهای سهامی عام به مدت شش ماه تا دو سال محکوم می شوند.

تینیجرهای میلیونر! | درآمد عجیب و غریب نوجوانان ایرانی از بازار رمزارزها | سود ۱۳۵میلیون تومانی یک دانش‌آموز در هر ماه

در چند سال اخیر، بازار جدید برای سرمایه‌گذاری در ایران بازار رمزارزها بوده است. تخمین زده می‌شود که بیش از ۱۲میلیون نفر از جمعیت ایران در بازار رمزارز فعال باشند که به نظر می‌رسد بخش قابل توجهی از آنها نوجوانان باشند.

تریدر

سارا کلهر ـ همشهری‌آنلاین: در تحقیقات انجام‌شده، برای فعالیت مردم در این بازار اهداف گوناگونی از جمله سرمایه‌گذاری و حفظ ارزش پول، شغل و حرفه، حمایت از تکنولوژی و کنجکاوی و سرگرمی عنوان شده است.

آنچه این بازار را از سایر بازارهای سرمایه‌گذاری متمایز می‌کند حضور و فعالیت نوجوانان در این عرصه است. شاید دلیل استقبال نوجوانان از این بازار کنجکاوی، قدرت خطرپذیری بالا و آشنایی بیشتر آنها با فضای مجازی باشد.

در گسترش فعالیت این گروه سنی در بازار ارز دیجیتال، غیرحضوری شدن مدارس و برگزاری مجازی کلاس‌های درس به دلیل همه‌گیری کرونا را نباید نادیده گرفت؛ چرا که دانش‌آموزان در این دوران زمان بیشتری برای گذراندن در دنیای مجازی پیدا کرده‌اند همان‌طور که یکی از نوجوانان فعال در این حوزه در این باره به همشهری‌آنلاین گفت: مجازی شدن کلاس‌های درس در دوران کرونا نقش بسیار زیادی در فعالیت من در این بازار داشته است. می‌توانم بگویم اگر مدارس مجازی نمی‌شد، اصلا به این کار رو نمی‌آوردم.

محسن، یکی از نوجوانان فعال در این بازار، درباره نحوه آشنایی و فعالیتش در بازار ارز دیجیتال می‌گوید: تیر پارسال که تب بورس داغ بود با ترید کردن آشنا شدم. پس از مطالعه کردن و آموزش دیدن وارد بورس شدم، ولی بعد از مدتی فهمیدم نمی‌توانم به طور جدی در بورس ترید کنم.

او افزود: قبل از این‌که وارد بازار بورس شوم، درباره ترید کردن مطالعه زیادی کرده بودم، اما با وضع پیش‌آمده در بازار بورس تصمیم گرفتم وارد بازاری شوم که توانایی‌هام تست شود و مطالعاتم فایده داشته باشد. به همین دلیل تصمیم گرفتم وارد بازار رمزارز بشوم.

آموزش از طریق منابع انگلیس‌زبان برای یادگیری نحوه معامله

محسن درباره یاد گرفتن راه و روش معامله در بازار ارز دیجیتال گفت: از طریق یوتیوب آموزش‌های زیادی دیدم ولی فایده خاصی نداشت. بیشتر مطالبی که آموختم از کتاب‌هایی بود که از مراجع معتبر ترید دانلود کردم و خواندم که همه به زبان انگلیسی بود.

این نوجوان که در مدرسه سمپاد درس می‌خواند، هدف اولیه‌اش را برای ورود به این بازار سنجیدن توانایی‌هایش بیان می‌کند، اما الان هدفش را از فعالیت در بازار ارز دیجیتال کسب درآمد می‌داند.

درآمد ۱۳۵ میلیونی در ماه

او با اشاره به این‌که سرمایه اولیه‌اش را برای حضور در این بازار پدرش تامین کرده است، درباره میانگین درآمدش به همشهری‌آنلاین گفت: دی پارسال با ۴ هزار دلار معادل ۸۰ میلیون تومان (با نرخ دلار پارسال) شروع کردم و الان ۶۰ هزار دلار معادل تقریبا یک میلیارد و ۸۰۰ تومان سرمایه دارم. اگر این مبلغ را به دوازده ماه تقسیم کنیم، حدودا در ماه ۴ هزار و ۵۰۰ دلار (حدودا ۱۳۵ میلیون با قیمت فعلی دلار) درآمد داشته‌ام.

او افزود: در این مدت هم سود هنگفت داشته‌ام هم ضرر هنگفت. تیر امسال با ریزش قیمت بیت‌کوین ۳۰ هزار دلار معادل ۷۵۰ میلیون (با قیمت آن زمان دلار) ضرر دادم، ولی خب جبران شد.

محسن درباره این‌که با درآمد حاصل از این راه چه کار می‌کند، گفت: تقریبا هر چیزی را که دوست داشتم خریدم. بهترین موبایل‌ها، لپ‌تاپ‌ها، وسایل گیمینگ، برای پدر و مادرم هدیه خریدم و الان هم منتظرم گواهینامه رانندگی بگیرم تا ماشین بخرم.

مجازی شدن کلاس‌های درس و فعالیت در بازار رمزارزها

این نوجوان که در رشته ریاضی درس می‌خواند، درباره این‌که مجازی شدن مدرسه در فعالیت او در این عرصه تاثیر داشته است یا خیر توضیح داد: مجازی شدن کلاس‌های درس در دوران کرونا در فعالیت من در این بازار نقش بسیار زیادی داشته است. می‌توانم بگویم اگر مدارس مجازی نمی‌شد، اصلا به این کار رو نمی‌آوردم.

او در مورد این‌که چه مدت‌زمانی را در روز برای این کار اختصاص می‌دهد، گفت: این کار به صورت ممتد وقت نمی‌گیرد مثلا در هر ساعت حدودا ۱۰ دقیقه باید وقت بگذارم. این طور نیست که ۸ ساعت پیوسته درگیر باشم و بقیه روز آزاد باشم. هم همیشه وقت دارم هم همیشه درگیرم.

انگیزه‌ام برای درس خواندن کم شده است

محسن درباره این‌که فعالیت در این زمینه تاثیری در درس خواندنش داشته است یا نه توضیح داد: خیلی نیاز نیست از زمان درس خواندنم کم کنم، اما خب انگیزه‌ام برای درس خواندن خیلی کم شده است.

او درباره این‌که در آینده تصمیم دارد در چه زمینه شغلی فعالیت داشته باشد، گفت: قطعا تریدر می‌شوم و همین کار را ادامه می‌دهم. حالا چه تریدر بازار رمزارز چه تریدر بازار فارکس و طلا و نقره.

گوش دادن به پادکست و آشنایی با دنیای رمزارز

مانی یکی دیگر از نوجوانانی است که در بازار ارز دیجیتال سرمایه‌گذاری کرده است و از این راه درآمد کسب می‌کند. او درباره نحوه آشنایی‌اش با این بازار به همشهری‌آنلاین گفت: حدودا ۱۴ ساله بودم که دغدغه‌هایم برای آینده شروع شد و به فکر منبعی برای کسب درآمد بودم. از مادرم خواستم برای راه‌اندازی یک کار، سرمایه‌ای هرچند اندک در اختیارم بگذارد.

مادرم گفت سال ۸۳ کمی بعد از به دنیا آمدنت حدود ۱۰۰ هزار تومان سهام یک شرکت ساختمانی را برایت گرفتم. مادرم کارهایی را که برای آزادسازی سهام‌ لازم بود انجام داد. سهامی که برایم خریده بود حدود ۵ میلیون تومان شده بود. این رشد چشمگیر طی این سال‌ها من را به فکر فروبرد که این مدل بازارها چقدر سودده هستند. اوایل تابستان ۹۸ بود و یکی از هم‌کلاسی‌هایم به من گفت دایی‌اش در بورس سرمایه‌گذاری کرده و به سود خوبی رسیده و او هم قصد دارد که در این بازار سرمایه‌گذاری کند. خلاصه این اتفاق‌ها باعث شد تصمیم بگیرم با سرمایه‌ای که داشتم وارد این بازار شوم.

او درباره منابعی که با مطالعه آن‌ها در این زمینه آموزش دیده است، گفت: با افراد مختلفی در این باره صحبت کردم و مطالب زیادی در مورد بورس اوراق بهادار، بورس کالا و. می‌خواندم. با چند تا پادکست خیلی خوب هم آشنا شدم که مهم‌ترین آن‌ها پادکست investplus بود. این پادکست خیلی کمکم کرد دید خوبی درباره مفاهیم و موضوعات و در کل مسائل مالی به دست بیاورم. بعد از این‌ها شروع کردم به مطالعه راجع‌به مسائل مربوط به اقتصاد خرد و کلان. در این بین با پادکست‌ها و منابع مطالعاتی جدیدی آشنا شدم و چندباری لفظ ارز دیجیتال را شنیدم و برایم جذاب بود. در این حین هم بازار بورس ایران به شدت کم‌رونق شد به همین دلیل کم‌کم شروع کردم به مطالعه درباره مفهوم کریپتوکارنسی و بلاکچین. چیزی که خیلی من را جذب کرد مفهوم غیرمتمرکز بودن (decentralisation) بود این‌که سازمان و نهادی نمی‌تواند به صورت مستقیم برای کسی تصمیم بگیرد!

مانی حفظ حریم شخصی را مهم‌ترین ویژگی‌ این حوزه دانست و افزود: نکته جالب دیگر این است که از خالق بیت‌کوین فقط یک اسم ساتوشی ناکاموتو موجود است حتی سایر افراد داخل این جمع بزرگ هم علاقه‌ای به شناخته شدن ندارند و این یکی دیگر از ویژگی‌های بلاکچین است؛ یعنی حفظ حریم شخصی و امنیت!

او ادامه داد: یکی دیگه از مسائل جذاب این حوزه DAOها (Decentralized Autonomous Organization) است یعنی سازمان خودکار غیرمتمرکز. مسئله مهم و جالب دیگر در این حوزه حق رأی‌ است که به تمام افراد حاضر داده می‌شود و این فوق‌العاده است.

این نوجوان فعالان این بازار را به سه دسته تقسیم کرد و گفت: منافع شخصی افراد حاضر در این حوزه به چند دسته تقسیم می‌شوند برخی استخراج‌کننده هستند که به کمک شبکه می‌روند و از این طریق کسب درآمد می‌کنند، برخی دیگر از افراد با فعالیت‌هایی به جز ماینینگ نظیر ترید کردن، خواندن و بررسی وایت‌پیپرها و سرمایه‌گذاری روی پروژه‌های کوچک و امید به بزرگ شدن آن‌ها سعی در افزایش سرمایه دارند و برخی هم سعی دارند شبکه‌های موجود را گسترش بدهند. من هم سعی کردم در همه این حوزه‌ها تا جایی که می‌توانم اطلاعات کسب کنم و کم‌کم وارد این بازار شوم.

اهداف نوجوان خلاق از فعالیت در بازار رمزارزها

او درباره اهدافش به همشهری‌آنلاین گفت: هدف‌هایم هرروز دستخوش تغییر می‌شود مثلا ابتدا برای این‌که بتوانم درآمدی هرچند کم داشته باشم و بتوانم برای خودم چیزهایی را که نیاز دارم بخرم دست به کار شدم، ولی امروز هدفم غیرمتمرکز شدن در تمام مسائل موجود است. امروز عقیده‌ام این است که غیرمتمرکز شدن همه‌چیز می‌تواند راهی باشد برای تکامل و زندگی راحت‌تر انسان‌ها.

تا وقتی از سود کسب‌شده استفاده نکنید درواقع سودی نکرده‌اید!

مانی درباره میزان درآمدش از این راه چنین توضیح داد: به لحاظ درآمد شخصی هم در حال حاضر swing trading و scalping trading انجام می‌دهم و در زمان‌هایی که از نظر روانی آمادگی ترید کردن ندارم اقدام به خواندنwhite paper پروژه‌ها می‌کنم و سعی می‌کنم بهترین پروژه‌ها را در زمان هایپ کتگوری‌های مختلف پیدا کنم.

او افزود: نمی‌توان بابت میزان درآمد ماهیانه افراد در این حوزه نسخه‌ای پیچید، چون کاملا بستگی به شرایط بازار و شرایط ذهنی فرد در آن ماه دارد. یکی از نکات مهم در معامله‌گری این است که فرد نباید مدام کار کند فقط کافی است که هفته‌ای ۵ درصد بگیرد که وقتی سود مرکب وارد بازی می‌شود سودهای واقعی معنادار می‌شوند. از این‌ها بگذریم عامل دیگری هم در میزان سود موثر خواهد بود که سرمایه اولیه است. اگر میزان سود نسبی افراد را ۲۰ درصد ماهیانه در نظر بگیریم، فردی که با ۱۰ میلیون وارد شود ۲ میلیون تومان و فردی که با ۱۰۰ میلیون وارد شود ۲۰ میلیون تومان درآمد خواهد داشت.

این نوجوان ادامه داد: نکته مهمی که اینجا قابل تأمل است این است که تا وقتی از سود کسب‌شده استفاده نکنید درواقع سودی نکرده‌اید! فرضا شما با ۱۰۰ میلیون وارد بازار شده‌اید و ۲۰ میلیون سود کرده‌اید تا وقتی آن پول را از بازار مورد نظر بیرون نیاورید و در زندگی‌تان خرج نکنید شما سودی نبرده‌اید. من هم در این مدت از سودم برای ارتقای شخصی استفاده کردم. چندین کتاب جدید به کتابخانه‌ام اضافه کردم سخت‌افزارم را ارتقا داده‌ام و یک سالی است برای کارهای شخصی‌ام از خانواده پولی دریافت نکرده‌ام.

مانی درباره این‌که چند ساعت در روز مشغول ترید کردن است و آیا لازم است زمان‌های درس خواندن یا اوقات فراغتش را برای این کار صرف کند، گفت: نکته مهم اینجاست که در معامله‌گری شغلتان در اختیار شماست و می‌توانید هر زمانی که مایلید سر کار بروید و هر زمان که خواستید به کارهای دیگر بپردازید.

انگیزه‌ام ‌برای درس خواندن کم شده است

مانی که در رشته ریاضی درس می‌خواند و امسال باید در کنکور شرکت کند، درباره تاثیر مجازی شدن کلاس‌های درس در میزان فعالیتش در این بازار به همشهری‌آنلاین گفت: مجازی شدن مدارس به شدت در بیشتر شدن فعالیتم در این بازارکمک کرد. در این مدت تا توانستم پادکست گوش دادم و کتاب خواندم البته در یک بازه زمانی به شدت به سمت افسردگی رفتم ولی با تغییر دادن ذهنیتم و رفتن به سمت خودشناسی از آن مرحله هم گذشتم و الان از این زمان و از این مرحله از زندگی‌ام تا حد مطلوبی رضایت دارم.

او افزود: تنها دلیلی که به صورت کامل از این مرحله زندگی‌ام راضی نیستم این است که روند تحصیلی‌ام با افت شدید مواجه شده و انگیزه‌ام ‌برای درس خواندن کاهش پیدا کرده است. اما می‌دانم از این مرحله هم می‌گذرم ولی به شکل نرم‌تر. نرم‌تر به این معنی که آرزوی بچگی‌ام که فضانورد شدن بود محقق نخواهد شد، ولی حتما در دانشگاه در رشته مدیریت یا اقتصاد درس می‌خوانم که هم فرصت کار در یک مجموعه و کسب تجربه را داشته باشم و هم بعد از آن کار خودم را شروع خواهم کرد و با امید به ساخت شبکه هدفم برای بعد از ۳۰ سالگی سفر کردن و دیدن دنیاست.

باید این پدیده را مثبت تلقی کنیم و از آن تقدیر کنیم

دکتر امان‌الله قرایی‌مقدم، جامعه‌شناس، در خصوص فعالیت این گروه سنی در بازار ارز دیجیتال به همشهری‌آنلاین گفت: نوجوانِ امروز نوگرا و مبدع است. نسل‌های پیش از این به دلیل ضعف در ارتباطات و ناآشنایی با دنیایی که فضای مجازی در اختیار آنان می‌گذارد، از این دنیای وسیع دور مانده‌اند، اما نسل نوجوان ما با آگاهی و کسب دانش می‌توانند از فضای مجازی به درستی استفاده کنند و همان‌طور که می‌بینیم از دنیای تکنولوژی عقب نمانده‌اند با آن نکات مهم برای ذخیره سود در بورس پیش رفته‌اند تا آنجا که امروز از این راه کسب درآمد می‌کنند.

او درباره این‌که آیا این اتفاق آسیب به شمار می‌آید یا نه توضیح داد: نه تنها این اتفاق نکته منفی ندارد، بلکه بسیار مثبت است چراکه سبب اشتغال‌زایی و کسب درآمد برای این نسل می‌شود. همسو شدن جوان امروز با پیشرفت‌های دنیای مجازی آسیب به شمار نمی‌رود آسیب این است که جوان ما مرتکب جرم شود درحالی‌که فعالیت این نسل در این حوزه سبب توسعه اقتصادی، رفع بیکاری، آرامش روحی و روانی فرد، کاهش طلاق و افزایش آمار ازدواج، کاهش آسیب‌های اجتماعی و جلوگیری از جرم و جنایت می‌شود. البته باید به این نکته توجه کنیم که در جامعه‌شناسی مثبت مطلق وجود ندارد و به هر حال هر پدیده‌ای می‌تواند پیامدهای منفی هم به دنبال داشته باشد.

دکتر قرایی‌مقدم بیان کرد: نسل گذشته، سنت‌گرایان و دنباله‌روها باید بدانند امروز جوانان به سوی خودمختاری می‌روند و از عقل و بینش و درایت خود بهره می‌برند.

این جامعه‌شناس با اشاره به این‌که این دست از فعالیت‌ها در میان جوانان سایر کشورها نیز رواج یافته است، گفت: جوانان امروز مبتکر، خلاق و متکی به‌ نفس هستند. بسیاری از آن‌ها نمی‌خواهند از پدر و مادرشان پول بگیرند بنابراین به دنبال کسب درآمدند. همه این‌ها سبب می‌شود نه‌تنها در زندگی خودشان که در آینده در زندگی فرزندانشان هم تاثیر بگذارد؛ از این رو باید این پدیده را مثبت تلقی کنیم و از آن تقدیر کنیم.

این جامعه‌شناس درباره فعالیت نوجوانان در حوزه ارز دیجیتال گفت: همسو شدن جوان امروز با پیشرفت‌های دنیای مجازی آسیب به شمار نمی‌رود آسیب این است که جوان ما مرتکب جرم شود.

نکات مهم برای ذخیره سود در بورس

info [ at ] kararegister.com

ونک، خیابان ملاصدرا، تقاطع پل کردستان، ضلع شمال غربی تقاطع، بن بست فرشید، پلاک 8، واحد 1

  • شما اینجا هستید:
  • نکات قابل توجه در افزایش سرمایه شرکت

نکات قابل توجه در افزایش سرمایه شرکت

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

افزایش سرمایه به معنای بالا بردن سرمایه اسمی و ثبت شده شرکت است. با افزایش سرمایه مسئولیت صاحبان سهام در قبال دیون شرکت افزایش می یابد. شرکت به دلیل بهره مندی از مزایا افزایش سرمایه می دهد، زیرا با افزایش سرمایه شرکت های دیگر ارزش و اعتبار خوبی برای شرکت قائل می شوند. افزایش سرمایه از دو طریق قابل تحقق است :
1. افزایش مبلغ اسمی : مثلاَ مبلغ اسمی هر سهم از 500 به 700 تومان افزایش پیدا کند.

2. صدور سهام جدید ( افزایش تعداد سهام ) : در این روش مبلغ اسمی سهم هیچ تغییری نمی کند. مثلاَ اگر شرکت بخواهد به اندازه 200 میلیون تومان افزایش سرمایه دهد، معادل 200 میلیون سهام صادر می کند. در این صورت اولویت برای خرید سهام جدید با سهامداران شرکت است مگر آن که حق تقدم در خرید از سهامداران سلب شود و یا این که آنان نخواهند حق تقدم را اعمال کنند. در این روش، مبلغ اسمی سهم بدون تغییر باقی می ماند.
به موجب ماده 165 لایحه قانون تجارت ، از شروط الزامی افزایش سرمایه ، تادیه تمام سرمایه قبلی شرکت می باشد و اگر قبل از پرداخت تمام مبلغ اسمی سهام جدید صادر شود، در ماده 261 لایحه برای رئیس و اعضای هیات مدیره و مدیر عامل ، ضمانت اجرای جزایی پیش بینی شده است.
1. افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام
به موجب ماده 94 لایحه ، هیچ مجمع عمومی نمی تواند با هیچ اکثریتی به تعهدات صاحبان سهام بیفزاید. این مقرره بدین معناست که اگر قرار بر افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام به همراه افزایش تعهدات صاحبان سهام باشد، کلیه صاحبان سهام باید در مجمع عمومی فوق العاده حاضر و به اتفاق آرا به این مهم رای بدهند، زیرا نمی توان برای شخصی تعهد یک طرفه ایجاد کنیم .
اگر افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهم موجب افزایش تعهد سهامداران نشود، مانند آن که افزایش سرمایه از طریق انتقال سود ذخیره شده به شرکت باشد، نیازی به اتفاق آرا نیست و با اکثریت دو ثلث آرای حاضر در جلسه رسمی تصمیم افزایش سرمایه تصویب می شود. مثلاَ مبلغ اسمی هر سهم 200 تومان افزایش یابد و مبلغ 200 تومان افزایش یافته از سود ذخیره شده در شرکت به مبلغ اسمی سهم اضافه شود. در حقیقت اگر افزایش سرمایه با بالا بردن مبلغ اسمی از طریق سود ذخیره شده باشد، تهاتر رخ می دهد زیرا سهامداران بابت سود ذخیره شده طلبکار شرکت بوده اند.
افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهم :
برای صاحبان سهام ایجاد تعهد کند : اتفاق آراء
برای صاحبان سهام ایجاد تعهد نکند : اکثریت دو سوم آرای حاضر مجمع عمومی فوق العاده
2. تادیه مبلغ اسمی سهام جدید
چنانچه شرکت بخواهد سرمایه خود را از طریق انتشار سهام جدید افزایش بدهد، اولین چیزی که به ذهن می رسد راه تامین سرمایه این سهام جدید ست. برای تادیه مبلغ اسمی سهام جدید 4 راه حل در ماده 158 لایحه آمده است.
راه های پرداخت سهام جدید :
الف: پرداخت مبلغ اسمی سهم به نقد
ب: تبدیل مطالبات نقدی حال شده
ج: انتقال سود تقسیم نشده و اندوخته اختیاری و اضافه ارزش سهم
د: اوراق مشارکت قابل تبدیل با سهام

  • الف) پرداخت مبلغ اسمی سهم به نقد

در عمل این راه موجب افزایش شرکت می شود. در شرکت سهامی عام پرداخت غیرنقدی در زمان افزایش سرمایه امکان پذیر نمی باشد و به عنوان مثال خریدار سهام جدید نمی تواند به جای پول، اتومبیل به شرکت بدهد و سهام دریافت کند.
در شرکت سهامی خاص تادیه مبلغ اسمی در زمان افزایش سرمایه به صورت غیرنقد امکان پذیر است. طبق ظاهر قانون ، برخلاف زمان تاسیس فقط قسمتی از سرمایه را می توان به صورت غیرنقد پرداخت کرد اما به عقیده دکتر اسکینی ، در سهامی خاص تمامی مبلغ افزایش سرمایه می تواند به صورت غیرنقد پرداخت باشد.

  • ب) تبدیل مطالبات نقدی حال شده

اگر شخصی از شرکت طلبی داشته باشد، به جای دریافت طلب خود از شرکت سهام دریافت می کند و مبلغ اسمی سهم با طلبی که از شرکت دارد تهاتر می شود.
به موجب ماده 185 لایحه ، در این طریق افزایش سرمایه :
1. باید مجمع عمومی فوق العاده تصویب بکند.
2. امضا ورقه تعهد سهم توسط طلبکارانی که مایل به پذیره نویسی هستند . یعنی بدون تمایل طلبکاران امکان تبدیل مطالبات به سهام ممکن نیست و چنانچه طلبکاران شرکت مایل باشند، می توانند به جای مطالبات نقدی حال شده از شرکت سهام جدید را دریافت کنند.
به عقیده دکتر اسکینی، زمانی که افزایش سرمایه از این طریق باشد نیازی به انتشار اعلامیه پذیره نویسی ماده 177 لایحه و مراجعه به بانک نمی باشد، زیرا تبدیل مطالبات نقدی از طریق تهاتر انجام می شود.
به موجب ماده 187 لایحه ، پس از افزایش سرمایه از این طریق مدارک ذیل باید برای ثبت به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم بشود تا اثبات شود، واقعاَ این اشخاص طلبکار شرکت بوده اند :
صورت کاملی از مطالبات نقدی حال شده بستانکاران پذیره نویس
رونوشت اسناد و مدارک مثبت این گونه مطالبات تایید شده توسط بازرسان شرکت
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر اینکه کلیه سهام شرکت خریداری و بهای آن دریافت شده است.

  • ج) انتقال سود تقسیم نشده . اندوخته اختیاری . درآمد حاصل از اضافه ارزش سهم به سرمایه شرکت

منظور از سود تقسیم نشده، سود قابل تقسیم ماده 239 لایحه می باشد. این سود، حق سهامداران است که ممکن است یا به صورت نقد بین آن ها تقسیم شود و یا اینکه به جای پرداخت نقدی سود، سهام جدید منتشر و بین صاحبان سهام تقسیم شود.
منظور از اندوخته در این ماده اندوخته اختیاری می باشد، زیرا به موجب تبصره 2 ماده 158 انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است.
اضافه ارزش سهم ، تفاوت میان مبلغ اسمی و واقعی سهام است. مثلاَ اگر شرکتی 10 میلیون سرمایه ثبتی داشته باشد اما ارزش واقعی آن بالغ بر 100 میلیون تومان باشد، حاضر نخواهد شد مبلغ اسمی سهام را به همان مبلغ 500 تومان اولیه در زمان افزایش سرمایه بفروشد. به عنوان مثال در صورت فروش سهام جدید، مبلغی معادل 600 تومان دریافت می نماید. در نکات مهم برای ذخیره سود در بورس این صورت مبلغ 100 تومان اضافه بر مبلغ اسمی را اضافه ارزش سهم می نامند. طبق مواد 160 و 236 لایحه ، عواید حاصل از اضافه ارزش سهم به 4 شکل قابل استفاده است :
1. انتقال به اندوخته
2. تقسیم نقدی بین صاحبان سهام سابق
3. دادن سهام جدید به صاحبان سهام سابق
4. استهلاک هزینه افزایش سرمایه

  • د) اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام

شرکت اوراق مشارکت قابل تبدیل با سهام صادره را دریافت و به جای پرداخت سود به دارندگان این اوراق، به آنان سهام جدید می دهد. اوراق مشارکت قابل تبدیل با سهام فقط توسط شرکت سهامی عام پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار منتشر می شود.

تفاوت سود و درآمد | آموزش کامل و بررسی نکات ویژه

profit-vs-income

در بازار‌های مالی اصطلاحات متعددی وجود دارد که ممکن است در عین شباهت ظاهری، مفهوم برداشت شده توسط عامه‌ی مردم، تفاوت‌هایی با یکدیگر داشته باشند. تسلط بر این اصطلاحات و واقف بودن بر مفاهیم آن‌ها لازمه‌ی داشتن یک دیدگاه تحلیلی است. از مواردی که ممکن است ذهنیتی یکسان نسبت به آن‌ها وجود داشته باشد درآمد و سود هستند. ما در این مقاله در آکادمی دانایان با مطرح‌کردن تعاریف حسابداری این دو اصطلاح به تفاوت‌ بین سود و درامد دو اشاره می‌کنیم.

تفاوت سود و در آمد؛ درآمد چیست؟

گام اول آشنایی با تفاوت سود و درآمد فهم مفهوم درآمد است. به‌طور کلی تمام پولی که یک بنگاه اقتصادی در طول یک دوره‌ی مالی به دست می‌آورد درآمد گفته می‌شود. این پول به‌دست‌آمده می‌تواند از طریق فعالیت اصلی شرکت حاصل شده باشد که در آن صورت به‌عنوان فروش در صورت سود و زیان شرکت‌های تولیدی ظاهر می‌شود. با این فرض که فعالیت اصلی شرکت تولید و ارائه‌ی کالاها یا خدمات باشد و شرکت سرمایه‌گذاری نباشد. حال ممکن است شرکت از سایر طرق نیز درآمدهایی را کسب کند که در آن صورت تحت عنوان سایر درآمدها، وابسته به عملیاتی بودن یا نبودن آن، بازهم به‌عنوان درآمد در صورت سود و زیان البته به طور جداگانه ظاهر خواهد شد. به‌این‌ترتیب به‌طور کلی می‌توان درآمدهای یک شرکت را به دو دسته‌ی مربوط به فعالیت اصلی و غیر مربوط به فعالیت اصلی شرکت تقسیم‌بندی کرد.

تفاوت سود و درآمد؛ سود چیست؟

سود صرفاً به معنای میزان مانده‌ی درآمد پس از کسر هزینه‌ها است. به‌ عبارت‌ دیگر سود در واقع تفاوت بین درآمدها و هزینه‌های یک بنگاه اقتصادی است که می‌توان آن را به دسته‌های متفاوتی تقسیم‌بندی کرد. معیار و ملاک این دسته‌بندی برای سود، نوع هزینه‌هایی است از درآمد کم می‌شود. در یک نگاه کلی می‌توان سود را به دو دسته‌ی خالص و ناخالص تقسیم کرد. در سود ناخالص صرفاً تفاوت فروش و بهای تمام‌شده‌ی کالای فروش رفته مدنظر قرار می‌گیرد. اما در سود خالص تمامی هزینه‌ها کسر خواهد شد و حتی اگر درآمدی از سایر راه‌های دیگر وجود داشته باشد به آن اضافه خواهد شد.

برای دسته‌ای دیگر از سود می‌توان به سود عملیاتی اشاره کرد که در آن علاوه بر فروش و بهای تمام‌شده‌ی کالای فروش رفته، هر درآمد و هزینه‌ای که مربوط به فعالیت اصلی شرکت باشد منظور خواهد شد. به هر یک از موارد سود خالص، ناخالص و عملیاتی و حاشیه سود آن‌ها در مقالاتی جداگانه اشاره کردیم و می‌توانید برای توضیحات بیشتر به آن‌ها مراجعه کنید.

تفاوت بین سود و درآمد چیست؟

باتوجه‌به تعاریف مطرح شده، بین سود و در آمد تفاوت‌هایی وجود دارد که برای داشتن تحلیل درست درک این تفاوت‌ها به تحلیلگران کمک شایانی می‌کند. در ادامه به ‌اختصار به برخی از این تفاوت‌ها اشاره خواهیم کرد. سود به تفاوت بین مقدار پول خرج شده و به‌دست‌آمده اشاره دارد، درحالی‌که درآمد نشان‌دهنده‌ی مقدار پول به‌دست‌آمده توسط شرکت در یک دوره‌ی مالی معین است. در واقع سود آن مقدار پولی است که در پایان هر دوره‌ی مالی برای یک شرکت و سهام‌داران آن باقی می‌ماند، اما درآمد صرفاً جریان نقد ورودی را شامل می‌شود.

درآمد و سود چه میزان با هم اختلاف دارند؟

میزان اختلاف درآمد و سود وابسته به نوع کسب‌وکار شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی است. اگر شرکت حاشیه سود خالص زیادی داشته باشد، فاصله‌ی میان درآمد و سود کمتر خواهد بود. بنابراین فاصله‌ی درآمد از سود وابسته به حاشیه سود شرکت‌هاست. بنابراین اگر بهای تمام شده‌ی شرکت‌ نسبت به درآمد بالا باشد فاصله‌ی درآمد و سود بالاتر خواهد بود.

جمع‌بندی درباره‌ی تفاوت سود و درآمد

پس از درک تفاوت‌های درآمد و سود توجه به چند نکته‌ی بدیهی اما در عین‌ حال مهم بسیار با اهمیت است. الزاماً افزایش درآمد به معنای افزایش سود نیست چرا که ممکن است میزان افزایش درآمد کمتر از میزان افزایش هزینه بوده و سود را کاهش دهد؛ بنابراین داشتن درک درست نسبت به مفهوم درآمد و سود از الزامات هر تحلیل‌گری است. همان‌طور که پیش‌تر نیز اشاره کردیم، درآمد را می‌توان بسته به محل تحقق آن (عملیاتی و غیرعملیاتی، سرمایه¬گذاری و …) دسته‌بندی کرد. همین‌طور سود را نیز بنا به انواع هزینه‌هایی که از درآمد کسر شده تا به رقم سود دست یابیم می‌توان تقسیم‌بندی کرد. البته سود خالص را نیز بنا بر اقدامی که پس از پایان سال مالی در قبال آن صورت می‌گیرد، می‌توان به حالاتی مثل سود توزیع شده و سود انباشته تقسیم کرد که در مقاله‌ی انواع سود مفصلاً به آن اشاره خواهیم کرد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.