اقدامات عملی در رابطه با سواد مالی


پایان نامه بررسی تاثیر نسبی و فزاینده سواد مالی ، اقتصادی و سواد تجاری بر موفقیت حرفه ای مدیران

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر نسبی و فزاینده سواد مالی، اقتصادی و سواد تجاری بر موفقیت حرفه‌ای مدیران است. جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران شعب بانک انصار شهر شیراز می‌باشد،، نمونه‌ی پژوهش شامل 100 نفر بود که به روش سرشماری انتخاب شده است. برای جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است که روایی آن از طریق تحلیل صوری تأیید شده است و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد آزمون قرار گرفته است که مقدار آلفای 901/0 می‌باشد. فرضیه‌های تحقیق وجود رابطه معنادر بین سواد مالی، اقتصادی و تجاری و موفقیت حرفه‌ای مدیران بود که ازطریق رگرسیون مورد آزمون قرار گرفت و تأیید شد که سواد مالی و تجاری بروی موفقیت حرفه‌ای مدیران بانک انصار تأثیر گذار بود است ولی سواد اقتصادی تاثیری در موفقیت حرفه‌ای آنان نداشته است. همچنین برای بررسی تأثیر متغیرهای جمعیت شناختی(شامل سن، تحصیلات و سابقه بروی سواد تجاری، مالی و اقتصادی و همچنین موفقیت حرفه‌ای مدیران از آزمون آنوا استتفاده شد و این نتایج حاصل شد که سن بروی هیچ کدام اقدامات عملی در رابطه با سواد مالی اقدامات عملی در رابطه با سواد مالی از متغیرها تأثیر نداشته است. تحصیلات و سابقه کار بروی سواد تجاری و موفقیت حرفه‌ای تأثیر نداشته است ولی بروی سواد مالی و سواد اقتصادی تأثیر گذار بوده است.

واژگان کلیدی: سواد مالی، سواد تجاری، سواد اقتصادی، موفقیت حرفه‌ای، بانک انصار

فهرست مطالب

 • فصل اول کلیات تحقیق.. 1
 • 1-1- مقدمه. 2
 • 1-2- بیان مسئله. 2
 • 1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 4
 • 1-4- اهداف مشخص تحقيق.. 5
 • 1-5- سؤالات تحقیق.. 6
 • 1-6- مدل مفهومی تحقیق.. 7
 • 1-7- فرضيه‏هاي تحقیق.. 7
 • 1-8- روش تحقیق.. 8
 • 1-9- قلمرو مکانی.. 9
 • 1-10- قلمرو زمانی.. 9
 • 1-11- روش نمونه گيري و تعيين حجم نمونه. 9
 • 1-12- ابزار گردآوري داده ها 9
 • 1-13- روش تجزيه و تحليل داده ها 10
 • 1-14- تعريف واژه‏ها 10
 • فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق.. 13
 • 2-1- مقدمه. 14
 • 2-2- بخش اول : ادبیات تحقیق.. 15
 • 2-2-1- سواد مالی.. 15
 • 2-2-1-1- تعریف سواد مالی.. 15
 • 2-2-1-2- تاریخچه سواد مالی.. 16
 • 2-2-1-3- رویکرد های ارتقا سواد مالی.. 17
 • 2-2-1-4- ضرورت های سواد مالی.. 19
 • 2-2-1-5- جهت گیری در سواد مالی.. 19
 • 2-2-2- سواد اقتصادی.. 23
 • 2-2-2-1- تعریف و مفهوم سواد اقتصادی.. 23
 • 2-2-2-2- ضرورت سواد اقتصادی.. 25
 • 2-2-3- سواد تجاری.. 26
 • 2-2-3-1- تعریف و مفهوم سواد تجاري.. 26
 • 2-2-3-2- ضرورت استفاده ازسواد تجاري در سازمانها 27
 • 2-2-3-3- اجزا و مهارت هاي لازم براي ارتقاي هوشمندي کسب و کار. 29
 • 2-2-3-4- اهميت استراتژيک سواد تجاري در تصميمات سازمان.. 31
 • 2-2-3-5- تکنيک‌هاي تسهيل تصميم گيري سواد تجاري.. 32
 • 2-2-3-6- عوامل موثر برسواد تجاري سازمان.. 33
 • 2-2-4- عملکرد حرفه ای.. 34
 • 2-2-4-1-عملكرد چیست؟. 34
 • 2-2-5- موفقیت شغلی.. 38
 • 2-2-5-1- موفقیت واقعی چیست؟. 39
 • 2-2-5-2- چهار كليد موفقيت شغلي.. 41
 • 2-3 – بخش دوم : تاريخچه و سابقه موضوع تحقيق (پيشينه تحقيق). 45
 • 2-3-1 الف )پیشینه تحقیق در سطح ملی: 45
 • 2-3-2 ب ) پیشینه پژوهش در سطح بین المللی: 46
 • فصل سوم روش تحقیق.. 50
 • 3-1- مقدمه. 51
 • 3-2- روش و طرح تحقيق.. 51
 • 3-3 – قلمرو زماني تحقيق.. 52
 • 3-4- قلمرو مکاني.. 52
 • 3-5- نمونه آماری و روش نمونه گيري.. 53
 • 3-6- متغيرهای تحقيق.. 54
 • 3-7 – شيوه اجرا 54
 • 3-7-1 – ابزار گردآوري داده ها 55
 • 3-8 – روايی(اعتبار) ابزار پژوهش… 55
 • 3-9- پايايي (قابليت اعتماد) ابزار پژوهش… 56
 • 3-10 – روش تجزيه و تحليل آماری داده‌ها 57
 • فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها 58
 • مقدمه:……………………………………………………………………………………………………………………59
 • 4-1- آمار توصيفي: 60
 • 4-2-آمار استنباطی : 62
 • فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادها 91
 • 5-1- مقدمه: 92
 • 5-2- نتایج بدست آمده بر اساس فرضیات تحقیق: 93
 • 5-2-1- یافته های مربوط به فرضیه اصلی تحقیق : 93
 • 5-2-2- یافته های مربوط به فرضیه های فرعی تحقیق : 93
 • 5-3- نتایج بدست آمده بر اساس فرضیات جانبی تحقیق: 94
 • 5-4- محدودیت های تحقیق: 98
 • 5-5-پیشنهادهای کاربردی بر اساس نتایج و فرضیات پژوهش : 98
 • 5-6- پیشنهاد به محققان آینده : 100
 • منابع:……………………………………………………………………………………………………………………101
 • پیوست1 :پرسشنامه. 103
 • پیوست 2: آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………106

مقدمه

فناوری‌های نوين با سرعتي سرسام آور در حال پيشرفت هستند، به طوري که جوامع به صورت عام و بازار به صورت خاص با شتابي وصف ناپذير به دنبال ترفندهایی می‌گردند که بقايشان را در اين عرصه آشفته و متلاطم تضمين کنند. سازمان‌ها بايد بپذيرند که فلسفه حياتشان تغيير کرده است و ديگر زنده بودن به معناي رسيدن به وضعيت سوددهي مداوم نمی‌تواند باشد و بايد به دنبال رقابت و ابزار آن باشند، چرا که امروزه کمتر شرکتي در اين عرصه به صورت سنتي و به دور از قواعد جديد بازي فعالیت می‌کند و براي اينکه بتوان پا به پاي رقبا باقي ماند يا شايد بسختي و با مهارت بسيار بتوان يک قدم از آنها پيشی اقدامات عملی در رابطه با سواد مالی گرفت، می‌بایست به قواعد جديد بازي کاملاً مسلط بود تا شايد روزي بتوان خود يک قاعده جديد انگاشت، بنابراين تسلط بر فناوريهاي جديدي مانند سواد مالی، سواد اقتصادی و سواد تجاري در کسب و کارها يک الزام وضرورتي اجتناب ناپذير تلقي می‌شود. هدف این تحقیق بررسی تأثیر فزاینده سواد مالی، سواد اقتصادی و سواد تجاري بر موفقیت مدیران در محیط‌هایی با روند روبه رشد و توقف ناپذير نوآوري در فناوري و دگرگوني در نحوه کسب و کارهاست؛ تحولي که در اين انقلاب صورت پذيرفته است و دگرگونيهايي که در رويه تغييرات موجبات بروز اختلافات و پيدايش شکافهاي عميقي را بين فرداها با امروز فراهم آورده و خواهد آورد.

1-2- بیان مسئله

امروزه پرداختن به شرایط و عوامل مختلف و متنوعی که موجب افزایش راندمان و بهره وری امور و فعالیت‌های مختلف در سازمان‌های دولتی و خصوصی می‌گردد از چنان اهمیتی برخوردار گردیده است که توجه بسیاری از صاحب نظران علم مدیریت را به خود متوجه و معطوف ساخته است. در این میان صنایع کشور نیازمند برخورداری و هدایت توسط مدیرانی هستند که از سطح سواد کسب و کار (مالی، اقتصادی و تجاری) و هوش مناسب در زمینه‌های مورد فعالیت خود باشند، بنابراین موفقیت مدیران تابع عوامل مختلفی است که می‌تواند موجبات رشد و توسعه بهینه را در سطوح مختلف تضمین نماید. آمارهای منتشر شده از سوی صنایع کشور حکایت از این دارد که در ایران ضریب بهره وری و کارایی در میان صنایعی که مدیران آنها از اندیشه‌ها و رفتارهای کارآفرینانه برخوردار بوده‌اند و داری ضریب بالایی در هوش‌های چندگانه هستند به مراتب بالاتر از مدیرانی است که فاقد چنین ویژگی‌هایی هستند (سجادی، 1381،45)؛ از سویی دیگر لزوم توجه به عوامل مؤثر بر موفقیت مدیران، دست اندرکاران و برنامه ریزان را بر آن می‌دارد که شناسایی دقیقی از آنها به عمل آورند و بستر مناسب را برای اقدامات عملی آنها ایجاد کنند.

آنچه باید درباره سواد مالی بدانید

امروز با توجه به مشکلات شدید اقتصادی مردم، آگاهی از چهار حوزه مهم سوادمالی یعنی مهارت‌های هزینه و درآمد، پس انداز، سرمایه گذاری و تأمین آتیه در کنار اقدامات عملی در رابطه با سواد مالی شناخت پیچیدگی‌های موجود در قوانین بیمه، ارث، مالیات و… می‌تواند آنها را در مدیریت زندگی مالی‌شان یاری رساند تا در این تلاطم سخت اقتصادی، حداقل کمتر متضرر شوند.

 • رضا سیف پور / مدرس سوادمالی و فنون مذاکره:

متاسفانه در جامعه ما بسیاری از موضوعات جدید و بخصوص مباحث علمی جدید، همزمان با ورود دچار تغییرات عجیبی می‌شوند که در نهایت پس از مدتی مردم جامعه از آن فاصله گرفته و یا باشنیدن مباحثی درباره آن دستخوش ناراختی و نا امیدی می‌شوند. مثلاً امروز تنها تلقی اکثر مردم از موضوع بسیار مهم سوادرسانه ای، جستجوی شتاب زده و تاکیدی عناصر و نمادهایی موسوم به نمادهای فراماسونری یا شیطان پرستی در فیلم‌های سینمایی و انیمیشن‌ها، توسط برخی به اصطلاح منتقدین است و یا کیست که با شنیدن نام کلاس‌های کمک آموزشی به یاد ساختار غلط آموزشی، مدرک فروشی و مافیای کتاب‌های کمک درسی نیافتند؟. اکنون به نظر می‌رسد چنین اتفاقی در حوزه علم جدید و بسیار مفید سواد مالی نیز در حال شکل گرفتن است. متاسفانه هر روز شاهدیم که افرادی تحت عنوان آموزش سوادمالی و هوش اقتصادی به موضوعات خنده داری همچون «چگونه ثروت مند شویم؟»، «چگونه میلیاردر شویم؟»، «چگونه پولدار شویم؟» و… می‌پردازند و باز هم مثل همیشه در مسیر مال اندوزی و کسب شهرت برای خود، به نابود کردن زیرساخت‌های یکی دیگر از مظاهر نوین سواد در جامعه می‌پردازند بطوریکه متاسفانه مردم با شنیدن نام سواد مالی به یاد همین کارگاه‌ها و مبالغ هنگفتی که بابت آن هزینه کرده‌اند می افتند. به نظر من اینجاست که باید رسانه‌ها بطور فعال‌تر وارد عمل شده و تفاوت موضوعات مفید علمی با تلاش‌های سودجویانه را تبیین کنند.

امروز با توجه به مشکلات شدید اقتصادی مردم، آگاهی از چهار حوزه مهم سوادمالی یعنی مهارت‌های هزینه و درآمد، پس انداز، سرمایه گذاری و تأمین آتیه در کنار شناخت پیچیدگی‌های موجود در قوانین بیمه، ارث، مالیات و… می‌تواند آنها را در مدیریت زندگی مالی‌شان یاری رساند تا در این تلاطم سخت اقتصادی، حداقل کمتر متضرر شوند.

همه می‌دانیم که سواد دانشگاهی و آنچه در مدارس می‌آموزیم در زمان اجرا چندان به کار ما نمی‌آید. در واقع مهمترین نقش سواد، به معنی رایج آن و آنچه در دانشگاه می‌آموزیم تنها گشودن راه و ترسیم یک افق روشن در پیش رو است که این با سواد اجرایی متفاوت است. حال سؤال اینجاست که این سواد اجرایی را چگونه باید به کار انداخت؟ شاید جالب باشد که توضیح دهم در واقع سواد مالی با گونه‌های دیگر سواد یعنی سواد ارتباطی و سواد رسانه‌ای نیز در ارتباط است. لذا برای استفاده از سواد مالی و کسب مهارت‌های مالی در زندگی لازم است تعامل با دیگران را افزایش دهیم و به کسب اطلاعات لازم از طریق رسانه‌ها در خصوص موضوعات و تغییرات مالی نیز بپردازیم و سپس برای آنچه که به آن دست یافته‌ایم یک برنامه اجرایی و عملی ترسیم کنیم. با این نگرش، اینکه در انتظار عوض شدن مدیر یا رئیس خود برای ارتقای شغلی و بهبود اوضاع مالی بنشینیم کاری بس عبث است. همچنانکه انتظار برای حل مشکلات اقتصادی کشور وسپس بهبود اوضاع اقتصادی خانواده امری بی فایده تر است. بدتر از این، انتظار برای افزایش حقوق، انتظار برای کاهش قیمت دلار، انتظار برای کاهش تحریم‌ها، انتظار برای کاهش قیمت سکه اقدامات عملی در رابطه با سواد مالی و طلا و سپس هجوم برای خرید سکه و ارز در زمان افت قیمت به امید فروش در زمان افزایش قیمت‌هاست. سواد مالی به ما می‌آموزد که اگر از وضعیت شغلی و وضعیت معیشت خود ناراضی هستیم دست به کار شویم وضمن مدیریت هزینه‌ها، منابع درآمدی خود را ارتقاء دهیم. سواد مالی به ما می‌آموزد که برای زندگی بهتر باید پس‌انداز را سرلوحه زندگی‌ قرار دهیم و از مادی‌گرایی فاصله بگیریم. سواد مالی به ما کمک می‌کند که در عین رفاه مالی به رفاه ذهنی برسیم و به دنبال کسب درآمدهای جانبی برای خود و دیگران باشیم. مطمئن باشید عمل کردن به همین موارد شما را در زمره افراد با سواد مالی بالا قرار می‌دهد. حالا شما بگویید؛ چقدر در حوزه مالی باسواد هستید؟

10 راه تقویت هوش مالی

هوش مالی

10 راه تقویت هوش مالی کدام است؟ هنگامی که به زندگی ثروتمندترین افراد دنیا نگاهی بیاندازید، یک مدل ذهنی، استراتژی و برنامه ریزی خاصی را خواهید دید که مختص خودشان است و با تاکید بر آنها به نتایج مورد نظر می رسند. امروز 10 راه تقویت هوش مالی را از دیدگاه نوابغ هوش مالی جهان مانند رابرت کیوساکی، وارن بافت و… را با شما به اشتراک خواهیم گذاشت. از نظر شما هوش مالی چیست؟ آیا این هوش از طریق وراثت به ما مننتقل می شود و یا می توان آنرا آموخت؟

از نظر کیوساکی داشتن مهارت و هوش بالا در مسائل اقتصادی قابل یادگیری است. او در کتاب پدر پولدار پدر بی پول بیان میکند: زمانی که می خواهید ثروتمند شوید، باید بدانید چه رفتاری را با پول باید انجام دهید. در واقع پول همانند سگ دست آموزی است که هرگاه تکه چوبی را برای او بیاندازید، او آنرا برای شما می آورد. پول نیز چنین رفتاری را باید از خود نشان دهد و انتظارات ما را فراهم کند. بطور کلی هوش مالی بر 3 پایه زیر اسوار است:

الف- سرمایه

سرمایه به تنهایی نمی تواند شامل املاک و پول و اوراق بهادار باشد. شاید هنر شما و یا مهارت شما نیز جزء سرمایه زندگیتان محسوب شود. بطور کلی هر چیزی که با گذر زمان ارزشش را از دست ندهد، سرمایه محسوب میشود.

ب- بدهی

هر عاملی که باعث شود پول و نقدینگی از جیب شما کم شود، بدهی محسوب میشود. مثلا ماشین و منزل که شامل هزینه های تعمیر، بیمه و خسارت هستند هم به نوعی بدهی شما محسوب میشوند.

ج- جریان مالی

همچنین این مطلب را بخوانید:

جریان مالی ارتباط بین سرمایه و بدهی را مشخص می کند. اگر شما دارای جریان مالی منفی باشید یعنی در حال افزایش بدهی هستید و برعکس اگر در حال مثبت شدن جریان مالی هستید، یهنی به ثرمایه شما افزوده می شود.

هوش مالی چیست؟

هوش مالی عبارتست از رویکرد و استراتژی ذهنی که با اتخاذ آن می توان بصورت هوشمندانه منابع مالی را مدیریت کرد. همچنین راهکارهای کسب درآمد با روشی خاص که ثروت را به زندگی شما وارد کند. بسیاری از افراد زمین، مستغلات، سهام و… را بعنوان سرمایه در نظر می گیرند در صورتی که امروزه داشتن ذهن ثروت ساز بعنوان سرمایه مطرح میشود. به عبارت مالی هوش مالی یعنی قدرت شما در حل مسائل مالی و مجموعه ای از اقدامات ناب که منجر به سود می شود.

هوش-مالی-چیست

افرادی که هوش مالی بالایی دارند…

افرادی که دارای هوش مالی بالا هستند غالبا می دانند در چه زمانی سرمایه گذاری کنند و کدامیک از زمینه های سرمایه گذاری دارای ریسک بالاتری است. آنها دائما در حال یادگیری هستند و هیچگاه مانع راکد شدن جریان پول نمی شوند. همچنین آنها کمتر دچار کسری بودجه میشوند. کسری بودجه زمانی اتفاق می افتد که هزینه ها از درآمد بیشتر شوند. پس افرادی که دارای هوش مالی پایینتری باشند، طبعا خرج کردن پول را راحتتر از درآوردن آن می دانند و خرج آنها بیش از دخلشان است.

افرادی که دارای هوش مالی بالایی هستند، به کسب درآمد های موازی می پردازند و سعی می کنند منابع کسب پول را افزایش دهند اما انسانهای معمولی به کاهش هزینه ها می پردازند و بودجه بندی را شروع می کنند.

در ادامه به چند توصیه رابرت کیوساکی در تقویت هوش مالی می پردازیم:

1- خرج کنید تا ثروتمند شوید

اغلب افرادی که در بحران های مالی قرار می گیرند، سعی می کنند هزینه های جاری زندگی را کاهش دهند. آنها کمتر به رستوران می روند و مسافرت های خارج از کشور را به حداقل می رسانند. همچنین بجای افزایش درآمد و جاری کردن منابع جدید در زندگی، کمتر خرج می کنند و این روند گردش پول را متوقف می کنند. رابرت کیوساکی می گوید: بسیاری از صاحبان کسب و کار در زمان رکود و کاهش درآمد مالی، شروع به کاهش هزینه ها می کنند و اولین کاری که می کنند این است که دست از تبلیغات می کشند و همین امر باعث می شود منابع جدید به سازمان وارد نشود و بنای ورشکستگی بنا شود.

یکی از نشانه های داشتن هوش مالی این است که بدانیم چه موقع خرج کنیم. کیوساکی در خاطرات خود از زما رکود بعنوان فرصت یاد می کرد و می گفت ما در این مواقع پرداخت قبوض را به تعویق می انداختیم و با تمام توان به بازاریابی و تبلیغات می پرداختیم تا هزینه های سازمان افزایش یابد. بودجه بندی مناسب راز افراد با هوش مالی بالاست. بودجه عبارتست از طرحی برای هماهنگی بین منابه و هزینه ها. اگر بتوانیم تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم، در اینصورت می توانیم بگوییم دارای هوش مالی بالایی هستیم.

2- بدهی خوب و بد

بصورت کلی دو نونع بدهی وجود دارد. 1- بدهی خوب که ما ار ثروتمند می کند و شخص دیگری آنرا پرداخت می کند. 2- بدهی بد که ما را فقیر می کند و برای پرداخت آن باید جان بکنیم. در این نوع بدهی باید قرضی را که مربوط به یک بدهی دیگر است را پرداخت کنیم و فرد را از یافتن فرصت های جدید باز میدارد.

3- اطلاعات خود را بروز کنید

کتاب های بسیاری در زمینه هوش مالی Financial-Intelligence در بازار وجود دارد که می تواند در تغییر الگوهای نادرست مالی به ما کمک کند. خواندن کتاب هوش مالی یکی از بهترین اقداماتی است که به ذهن ما را در این زمینه جهت می دهد. باید قبول کنیم دانش به سرعت در حال کامل شدن و تغییر است. از اینرو دانش مالی نیز از این امر مستثنی نبوده و باید به آخرین تغییرات آن توجه نمود.

در کتاب لطفا دایناسور نباشید، چنین آمده است که افراد با هوش مالی معمولی همانند دایناسورها منقرض می شوند و افراد موفق به همزیستی با تغییرات دوران خود می پردازند. زمانی داشتن سواد خواندن و نوشتن برای اداره زندگی کافی بود اما امروزه زندگی آنقدر پیچیدگی دارد که اگر کسی در برقراری ارتباط با دنیای پیرامون خود تعلل کند، دیر یا زود حذف خواهد شد.

سالانه چه میزان از درآمد خود را برای شرکت در دوره های آموزشی بورس، سرمایه گذاری و… می پردازید؟ اگر این رقم صفر است پس باید این عادت پولساز را در خود پدید بیاورید و به یادگیری جذب منابع جدید کنید. در عصر حاضر دنیا از روند تولید و صنعت به سمت خدمات حرکت کرده و فردی را می بینید که با کمترین امکانات مانند یک کامپیوتر و تبلیغ در شبکه های اجتماعی به درآمد پایداری دست میابد.

بیاد دارم پدر من در سالهای ابتدایی که موبایل وارد جامعه شده بود در استفاده از آن مقاومت می کرد، اما پس از مدتی دید که نیمی از کارهای روزانه مانند پرداخت قبوض، خرید اینترنتی و حتی رزرو بیمارستان نیز نیازمند بکارگیری گوشی های هوشمند است. بنابراین یک اصل مهم در موفقیت هماهنگ شدن با تغییرات استو واقعیت اینست که قبل از اینکه بتوانیم بدویم، باید راه رفتن را بیاموزیم و

تست هوش مالی

4- تعیین اهداف مالی

همانطور که می دانید طبق قانون پارکینسون انجام کارها در زمانی که برای آنها در نظر می گیریم، گنجانده می شوند. معنی این جمله آنست که اگر فردی برای تایپ کردن یک نامه یک ساعت زمان تعیین کند، در همان یک ساعت به پایان خواهد رسید در صورتی که اگر زمان بیست دقیقه هم برای آن در نظر بگیرد، ذهن او مکلف می شود در همان زمان به پایان برساند.

در هدفگذاری مالی نیز اگر ما برای یک ماه خود یک درآمد ثابت معمولی در نظر بگیریم، بدون دغدغه به آن خواهیم رسید در صورتی که با کمی تلاش می توانیم هر ماه این میزان را کمی افزایش دهیم و ذهن در منطقه امن خود باقی نماند. تعیین استانداردهای درآمدی در افراد با میزان رشد آنها رابطه مستقیم دارد.

5- تولید مازاد بودجه

هنگامی که بتوانید درآمد خود را از هزینه ها بیشتر کنید و بین این دو فاصله زیادی را ایجاد کنید به نحوی که در یک منطقه امن قرار گیرید و بدون دغدغه خرج کنید، مازاد بودجه ایجاد کرده اید. زمانی که درآمد های یک فرد افزایش میابد، به سه طریق می تواند برای مازاد بودجه خود تصمیم بگیرد. در روش اول میتواند وام بگیرد و بدین ترتیب اقساط وام خود ار افزایش دهد. در روش دوم میتواند هزینه های خود را افزایش دهد و مازاد بودجه را خرج کند. در روش سوم هم می تواند مازاد بودجه خود را سرمایه گذاری کند.

“نکته جالبی که در اکثر افراد با هوش مالی پایین اتفاق می افتد این است که بجای تمرکز بر مازاد بودجه، به کسری بودجه تمرکز می کنند.”

6- وارد بازی ثروتمندان نشوید

رابرت کیوساکی اعتقاد دارد نحوه بروز اقتصاد جدید بگونه ای است که بسیاری از مردم را وارد بازی برد-باخت به نفع ثروتمندان کرده و طی آن مردم چاره ای جزء سرمایه گذاری و تبعیت از آنچه در مقابل آنها گذاشته می شود، ندارند. یکی از دلایل مهم این اتفاق، پایین بودن اطلاعات اقتصادی مردم است. آنها دارای تحصیلات مالی اندک هستند و نمی توانند موقعیت های سرمایه گذاری مناسبی که به آنها پیشنهاد داده می شود را تشخیص دهند.

از اینرو وارد سیستم سرمایه گذاری می شوند که قوانین آنرا افراد دیگری وضع کرده اند و آنها کنترلی بر آن ندارند، بنابراین در این میان یا سود کمی می کنند و یا اصلا سود نمی کنند. نمونه ای از این سرمایه گذاری ها در کشور خودمان مربوط می شود به خرید اوراق بهادار و سرمایه گذاری در بانک ها. بهترین حالت در این نوع سرمایه گذاری ها این است که همراه با رشد تورم، سود کمی هم به ما تعلق می گیرد. این سیاست های مالی زمانی آغاز می شود که مقدار زیادی پول سرگردان در دست مردم وجود دارد و آنها به درستی نمی توانند برای آن برنامه ریزی کنند.

financial-intelligence

7- عادت های پولساز

وارن بافت یکی از ثروتمند ترین افراد دنیا در یکی از مصاحبه های خود می گوید، روزی همسرم را دیدم که مبلغ 15000 دلار را برای خریدن یک لباس مجلسی پرداخته بود. او می گوید اگر در آن زمان بجای خرید لباس آن پول را برای سرمایه گذاری در اختیار من قرار می داد، سرمایه ای در اقدامات عملی در رابطه با سواد مالی حدود 800 میلیون دلار داشت.

او ادامه می دهد بزرگترین ترس در آمریکا ترس از تروریسم نیست بلکه ترس از بی پول شدن در دوران بازنشستگی است. بسیاری از افرادی که کارمند هستند و سغل ثابتی را دنبال می کنند، برای رهایی از کسری بودجه و منابع مالی در سالهای بازنشستگی، بجای افزودن به منابع و سرمایه گذاری های خود، آنرا در جایی ذخیره می کنند و سپس به انتظار روزهای پیری می نشینند.

به عقیده کیوساکی با تقویت پول خود می توانید کاری کنید که با استفاده از پول دیگران، پولتان با شدت بیشتری کار کند و اگر بخوبی پول و سرمایه خود را تقویت کرده باشید، می توانید مالیات کمتری پرداخت کنید و امنیت سرمایه خود را از طریق درآمد مولد تقویت کنید.

تمرین:

ابتدا لیستی از عادت های خود در زمینه برخورد با پول و سرمایه تهیه کنید. سپس به اصلاح آن عادات بپردازید. ما در علم ان ال پی باور داریم که ” تکرار کارهای قبلی مساویست با نتایج قبلی و انجام کارهای جدید مساویست با نتایج جدید”

به مدت یک هفته قبل از هرگونه تصمیم گیری مالی از خود بپرسید آیا این عادت و تصمیم می تواند به من کمک کند یا خیر؟ اگر جواب منفی است، به تغییر آن بپردازید.

8- الگوهای ذهنی افراد موفق

من عاشق این جمله ام ” مجاورت، مشابهت می آورد” این یعنی رابطه داشتن با انسانهای موفق و استفاده از استراتژی آنها می تواند روند ثروتمند شدن ما را بیش از پیش سریعتر کند. افراد موفق و ثروتمند بخوبی می توانند از منابع مختلف به تقویت پول خود بپردازند. فرض کنید برای یک سرمایه گذاری نیاز به 10 میلیون تومان دارید. اگر دارای هوش مالی بالایی باشید، باید بتوانید 7 میلیون را از بانک و منابع دیگر تهیه کرده و تنها 3 میلیون و یا کمتر را از منابع خود خرج کنید.

افراد موفق دارای یک الگوی ذهنی ثابت هستند که طی آن با کمترین هزینه و سرمایه گذاری و مشارکت دادن سرمایه دیگران به بیشترین رشد اقتصادی می رسند. سازمان های موفق نیز از مدیران مالی و مشاوران خبره جهت کمترین ریسک مالی استفاده می کنند تا بتوانند سرمایه اصلی خود را در امنیت کامل قرار دهند. بطور مثال در سالهای اخیر ادغام شرکت های خودروسازی و همچنین برون سپاری شرکت های اروپایی در کشورهای آسیایی مانند چین برای تولید قطعات خودرو، متاثر از این سیاست بوده است.

9- هیچ میانبری در کار نیست

هنگامی که از هوش مالی و سرمایه گذاری سخن به میان می آید بیشتر افراد بیاد روشهای زودبازده و سطحی می افتند که ادعا دارند پس از چند ماه می توان به ثروت عظیمی رسید. روند سرمایه گذاری عبارتست از شناخت حیطه درست سرمایه گذاری + ریسک پذیر بودن + منعطف بودن + صبر و پشتکار. پس از این مراحل دانه هایی که برای سرمایه گذاری کاشتید را بداشت خواهید کرد و درآمد پایدار، پاداش بردباری و حرکت صحیح شما در زندگی مالی خواهد بود.

10- پدر پولدار یا پدر بی پول؟

اگر به دیدگاه خود در مورد مسائل مالی توجه کنید خواهید دید بسیاری از آنها ناشی از دید والدین ما به چپول شکل گرفته است. اگر آنها پول را وسیله ای برای دوری از خداوند و افتادن در گناه میدانستند، ما نیز حس خوبی به ثروت نخواهیم داشت این دیدگاه بطور ناخواسته به فرزندان ما نیز سرایت پیدا می کند. در اینجا منظور من از پدر پولدار شخصی نیست که ثروت زیادی دارد بلکه فردی را تسیم می کنم که دید مثبتی به پول و تمکن مالی دارد. پدری که از نظر ذهنی ثروتمند است، می تواند به تقویت هوش مالی فرزندان خود بپردازد.

رابرت کیوساکی در کتاب معروف خود ” پدر پولدار پدر بی پول” به این اصول اشاره می کند که اگر دو کودک را در نظر بگیرید که در شرایط کاملا یکسان و در یک مدرسه بزرگ شوند، کودکی که از پدر او به تقویت هوش مالی او پرداخته و تلاش کرده است که از کودکی به استقلال نسبی برسد، موفقیت بیشتری زا تجربه خواهد کرد. اگر پدران ما پولدار نبودند و حتی ذهنیت فرد پولدار را نیز نداشتند، ما شروع به ساختن خانواده ای با هوش مالی بالا کنیم تا در نهایت جامعه و کشوری موفق را بوجود بیاوریم.

به انتهای مقاله 10 راه تقویت هوش مالی رسیدیم. اگر عادات منفی خود را که در جذب ثروت همانند مانع عمل می کنند را شناسایی کردید، از امروز تصمیم بگیرید آنها را تغییر دهید. بیاد داشته باشید از فرمول تمرکز + پیوستگی می توانید به موفقیت های بزرگ دست یابید.

اقدامات عملی در رابطه با سواد مالی

" بورس انرژی " و سایر اخبار مربوط به آن را در هفته ای که گذشت، دنبال کنید

ایران به عنوان یکی از بزرگترین کشورهای تولیدکننده نفت و گاز و دارنده یکی از بزرگترین ذخایر و منابع هیدروکربوری جهان شناخته می‌شود. یکی از بهترین و شفاف‌ترین مکانیزم‌های قیمت گذاری محصولات این بازار نیز، عرضه آنها در بورس است. . از آنجایی که از منظر سواد مالی، برای سرمایه گذاری درست و صحیح باید شناخت کافی از بازارهای مختلف سرمایه گذاری ایجاد شود بنابراین جهت بررسی و شناخت این بازار ، اخبار هفتگی ان در ادامه ارایه می شود.

" بورس کالا " و سایر اخبار مربوط به آن را در هفته ای که گذشت دنبال کنید

با یادگیری و به کاربستن دانش و سواد مالی می توان بهترین بازار را با توجه به شرایط موجود انتخاب و شروع به سرمایه گذاری نمود، یکی از بهترین بازارها جهت سرمایه گذاری، بازار بورس می باشد. بورس کالا یکی از بخش های بازار بورس بوده که در آن عرضه‌کنندگان، کالای خود را عرضه نموده و کالای مربوطه پس از بررسی‌های کارشناسی و قیمت‌گذاری توسط کارشناسان آن بازار، به خریداران عرضه می‌شود.خبر بازار بورس کالا را دنبال کنید

روند هفتگی شاخص بورس

سرمایه گذاری تصمیمی است که براساس آن سرمایه گذار مصرف کنونی خود را در ازای بدست آوردن مصرف بیشتر در آینده به تاخیر می اندازد. یکی از روش های سرمایه گذاری ، سرمایه گذاری در بورس است که می تواند در زندگی اقتصادی مردم بسیارمؤثر باشد. . شاخص کل یکی از حداقل مواردی هست که یک سرمایه گذار در بورس حداقل هفته ای یکبار آن را بررسی میکند.با دانش و سواد مالی در بورس سرمایه گذاری کنید

روند هفتگی شاخص بورس

سرمایه گذاری تصمیمی است که براساس آن سرمایه گذار مصرف کنونی خود را در ازای بدست آوردن مصرف بیشتر در آینده به تاخیر می اندازد. یکی از روش های سرمایه گذاری ، سرمایه گذاری در بورس است که می تواند در زندگی اقتصادی مردم بسیارمؤثر باشد. . شاخص کل یکی از حداقل مواردی هست که یک سرمایه گذار در بورس حداقل هفته ای یکبار آن را بررسی میکند.با دانش و سواد مالی در بورس سرمایه گذاری کنید

وظایف مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی

مرکز اطلاعات مالی، مرکزی ملی می­باشد که مسئولیت دریافت، تجزیه و تحلیل گزارشات تراکنشهای مشکوک و سایر اطلاعات مربوط به پولشویی، جرایم منشاء مرتبط و تامین مالی تروریسم و ارسال نتایج به دست آمده به مراجع ذیصلاح را بر عهده دارد.

وظایف مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی

مرکز اطلاعات مالی (واحد اطلاعات مالی) عهده ­دار وظایف مندرج اقدامات عملی در رابطه با سواد مالی در ماده ۳۸ آیین ­نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی به شرح ذیل است:
ماده ۳۸- واحد اطلاعات مالی به منظور انجام اقدامات زیر در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می گردد:
۱. جمع‌آوری و اخذ اطلاعات معاملات مشکوک.
۲. ارزیابی، بررسی و تحلیل اطلاعات گزارشها و معاملات مشکوک.
۳. درج و طبقه‌بندی اطلاعات در سیستمهای مکانیزه.
۴. اعلام مشخصات اشخاص دارای سابقه پولشویی و یا تأمین مالی تروریسم به اشخاص مشمول جهت مراقبت بیشتر و یا قطع همکاری، درصورت درخواست مراجع ذیربط.
۵. تأمین اطلاعات تحلیل شده مورد نیاز مراجع قضایی، ضابطان و دستگاههای مسئول مبارزه با تروریسم در کشور در صورت درخواست مراجع ذیربط.
۶. تهیه آمارهای لازم از اقدامات صورت گرفته در جریان مبارزه با پولشویی.
۷. تهیه نرم‌افزارها و سیستمهای اطلاعاتی مورد نیاز.

۸. تأمین امنیت اطلاعات جمع ­آوری شده.
۹. تبادل اطلاعات با سازمانها و نهادهای بین‌المللی طبق مقررات.
۱۰. جمع‌آوری و اخذ تجارب بین‌المللی.
۱۱. ارسال گزارشهایی که به احتمال قوی صحت دارد یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است به دستگاه قضایی.
۱۲. پیگیری گزارشهای ارسالی در مراجع قضایی.
۱۳. تهیه پیش‌نویس برنامه سالانه واحد اطلاعات مالی جهت تصویب شورا.
۱۴. پاسخ به استعلام اشخاص مشمول در اسرع وقت.

۱۵. اعلام نظر در مورد صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی پیشنهادی از سوی مدیران اشخاص مشمول.

در صورت علاقه مندی به یادگیری کامل مبحث حسابداری وجوه (خزانه داری)، جهت پیش ثبت نام و یا شرکت در دوره ها کلیک کنید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.