نمونه‌هایی از Death Cross


نمونه‌هایی از Death Cross

زمینه و اهداف: توجه به دیدگاه فراگیران در زمینه باورهای خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان و شناخت عوامل پیش­بین آن از جمله زمینه­ های ضروری برای انجام پژوهش می ­باشد. هدف پژوهش حاضر این بود که در تبیین باورهای خودکارآمدی تحصیلی حمایت ­های ادراک شده از سوی خانواده و تاب آوری روانشناختی کدامیک قدرت بیشتری دارند. .

روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود. نمونه­ای به حجم 234 نفر از دانشجویان دانشگاه گیلان به روش تصادفی خوشه ­ای چندمرحله ­ای انتخاب شدند. به منظور جمع ­آوری داده­ها از پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان اون و فرامن، مقیاس تاب ­ آوری کونور و دیویدسون و پرسشنامه حمایت اجتماعی مقیاس خانواده استفاده شد. به منظود محاسبه داده ها از نرم­افزار Spss v18 استفاده شد.

یافته‌ها: نتایج همبستگی نشان داد که متغیرهای حمایت اجتماعی ادراک شده از خانواده و تاب­ آوری در سطح خطای (0/01> P ) با خودکارآمدی همبستگی مثبت و معنادار دارند. نتایج تحلیل رگرسیون گام ­به ­گام نشان داد که فقط در یک گام متغیر تاب­ آوری روانشناختی همبستگی بالا و معناداری با خودکارآمدی تحصیلی داشت و نهایتا متغیر تاب­آوری روانشناختی 0/30از واریانس خودکارآمدی تحصیلی در دانشجویان را به طور معنادار تبیین کرد.

نتیجه‌گیری : در پاسخ به­ سوال اصلی پژوهش می­توان اینگونه نتیجه گرفت، اگرچه متغیرهای حمایت اجتماعی ادراک شده از خانواده و تاب­آوری با متغیر خودکارآمدی تحصیلی ارتباط مثبت دارند؛ اما قدرت پیش­بینی کنندگی متغیر تاب ­آوری برای متغیر خودکارآمدی تحصیلی بیشتر می­باشد.

Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

بررسی رابطه اضطراب مرگ با جهت‌گیری دینی در میان دانشجویان مسلمان ایرانی

[۱]. دکترای روان‌شناسی عمومی، دانشگاه علامه طباطبائی. تهران. ایران.

[۲]. استاد دانشگاه علامه طباطبائی. تهران. ایران.

[۳]. دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی. تهران. ایران.

[۴]. دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی. تهران. ایران.

[۵]. دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی. تهران. ایران.

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه اضطراب مرگ با دینداری در بافت اسلامی دانشجویان ایرانی بود. بدین منظور، ابتدا منابع اسلامی مرور شد که منجر‌به ارائه فرضیه‌ای از رابطه اضطراب مرگ و دینداری در میان مسلمانان شد. در این فرضیه، دین از افکار مرتبط با آنچه پس از مرگ می‌تواند گریبان‌گیر انسان شود استفاده می‌کند تا افراد را برانگیزاند که به آموزه‌های دینی متعهد باشند و درنتیجه شرایط زندگی مطلوب در جهان دیگر را کسب کنند. این فرضیه، رابطه اضطراب مرگ و دینداری را مثبت پیش‌بینی می‌کند. ۴۰۲ دانشجو به «مقیاس نگرش مسلمانان به دین»، «مقیاس تجدید‌نظر‌شده جهت‌گیری دینی»، «مقیاس جهت‌گیری دینی جست‌وجوگری»، و «مقیاس اضطراب مرگ» پاسخ دادند. یافته‌ها نشان داد اضطراب مرگ با نگرش به دین و دینداری برونی فردی رابطه مثبت داشت. این یافته‌ها در حمایت از فرضیه پیشنهادی برآمده از منابع اسلامی تفسیر شد. نقش سازنده اضطراب مرگ در اصلاح رفتار و نقش احتمالی آن در سلامت روانی به بحث گذاشته شده است.

کلیدواژه‌ها: مرگ، اضطراب مرگ، دینداری، اسلام.

کتابنامه

قرآن کریم. ترجمه مکارم شیرازی، ناصر. ۱۳۷۸٫ قم. انتشارات ناصر. چاپ دوم.

ابوترابی، علی. ۱۳۸۶٫ نقد ملاک‌های بهنجاری در روان‌شناسی: با نگرش به منابع اسلامی. قم. مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.

اسپیلکا، برنارد؛ هود، رالف دبلیو؛ هونسبرگر، بروس؛ گرساچ، ریچارد. ۲۰۰۳٫ روان‌شناسی دین براساس رویکرد تجربی. ترجمه محمد دهقانی. تهران. رشد.

خمینی، سید روح الله. ۱۳۷۶٫ چهل حدیث. قم. مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی. چاپ چهاردهم.

سید رضی. ۴۲۱ ‌ق. نهج‌البلاغه. ترجمه محمد دشتی. قم. مؤسسه نمونه‌هایی از Death Cross فرهنگی تحقیقاتی امیرالمؤمنین علیه‌السلام.

قمی، عباس. ۱۴۱۶ ‌ق. سفینه البحار. قم. اسوه. چاپ دوم.

نراقی، محمدمهدی. ۱۴۲۲‌ ق. جامع السعادات. بیروت. الاعلمی.

وحید خراسانی، حسین. ۱۴۱۹‌ ق. توضیح المسائل. قم. مدرسه باقرالعلوم علیه‌السلام.

Allport, G. W., & Ross, M. 1967. “Personal religious orientation and” prejudice. Journal of Personality and Social Psychology. 5(4). P 432–۴۴۳٫

Ardelt, M. 2003. “Effects of religion and purpose in life on elders’ subjective well-being and attitudes toward death”. Journal of Religious Gerontology. 14(4). P 55–۷۷٫

Batson, C. D., & Schoenrade, P. 1991. “Measuring religion as quest: 1. Validity concerns“. Journal for the Scientific c Study of Religion. 30. P 416–۴۲۹٫

Beshai, J. A. 2012. “Islamic ontology of death anxiety in the work of Abdel-Khalek”. Omega: Journal of Death & Dying. 66(1). P 89–۹۶٫

Cohen, A. B., Pierce Jr., J. D., Chambers, J., Meade, R., Gorvine, B. J., & Koenig, H. G. 2005. “Intrinsic and extrinsic religiosity, belief in the afterlife, death anxiety, and life satisfaction in young Catholics and Protestants”. Journal of Research in نمونه‌هایی از Death Cross Personality. 39. P 307–۳۲۴٫

Ellis, L., & Wahab, E. A. 2013. “Religiosity and fear of death: A theory-oriented review of the empirical literature”. Review of Religious Research. 55. P 149–۱۸۹٫

Ens, C., & Bond, J. B. 2007. “Death anxiety in adolescents: The contributions of bereavement and religiosity”. Omega: Journal of Death & Dying. 55(3). P 169-184.

Flere, S. & Lavric, M. 2008. “Is intrinsic religious orientation a culturally specific American Protestant concept? The fusion of intrinsic and extrinsic religious orientation among non-Protestants“. European Journal of Social Psychology. 38. p 521–۵۳۰٫

Ghorbani, N., Watson, P. J., Geranmayepour, S., & Chen, Z. J. 2014. “Measuring Muslim spirituality: Relationships of Muslim experiential religiousness with religious and psychological adjustment in Iran”. Journal of Muslim Mental Health. 8(1). p 77–۹۴٫

Ghorbani, N., Watson, P. J., Gharamaleki, A. F., Morris, R. J., & Hood, R. W. 2002. “Muslim-Christian Religious Orientation Scales: Distinctions, correlations, and cross-cultural analysis in Iran and the United States“. The International Journal for the Psychology of Religion. 12(2). p 69–۹۱٫

Ghorbani, N., Watson, P. J., Ghramaleki, A. F., Morris, R. J., & Hood, R. W., Jr. 2000. “Muslim Attitudes towards Religion Scale: Factors, validity, and complexity of relationships with mental health in Iran”. Mental Health, Religion, and Culture. 3. p 125-132.

Gorsuch, R. L., & McPherson, S. E. 1989. “Intrinsic/extrinsic measurement: I/E-revised and single-item scales”. Journal for the Scientific Study of Religion. 28(3). p 348–۳۵۴٫

Harrawood, L. K. 2009. “Measuring spirituality, religiosity, and denial in individuals working in funeral service to predict death anxiety“. Omega: Journal of Death & Dying. 60(2). p 129-142.

Hayslip, B., Jr., Guarnaccia, C. A., Radika, L. M., Servaty, H. L. 2002. “Death anxiety: An empirical test of a blended self report and projective measurement model“. Omega: Journal of Death & Dying. 44(3). p 277-294.

Hui, V. K., Bond, M. H., & Ng, T. S. W. 2007. “General beliefs about the world as defensive mechanisms against death anxiety”. Omega: Journal of Death & Dying. 54(3). p 199-214.

Jorajuria, A. M., Forsyth, C. J., & Evans, R. D. 2003. “Death anxiety and religious belief: A research note“. Free Inquiry in Creative Sociology. 31(1). p73-77.

Krause, N. 2015. “Trust in God, forgiveness by God, and death anxiety“. Omega: Journal of Death & Dying. 72(1). P 20–۴۱٫

Lehto, R. H., & Stein, K. F. 2009. “Death anxiety: An analysis of an evolving concept“. Research and Theory for Nursing Practice: An International Journal. 23(1). p 23-41.

Lundh, L., & Radon, V. 1998. “Death anxiety as a function of belief in an afterlife. A comparison between a questionnaire measure and a Stroop measure of death anxiety“. Personality and Individual Differences. 25. p 487-494.

Preston, J., & Epley, N. 2009. “Science and God: An automatic opposition between ultimate explanations”. Journal of Experimental Social Psychology. 45. p 238–۲۴۱٫

Pyne, D. 2008. A model of religion and death. European Network on the Economics of Religion conference in Edinburgh, Ronald Horst and Hope Leibowitz.

Rose, B. M., & O’Sullivan, M. J. 2002. “Afterlife beliefs and death anxiety: An exploration of the relationship between afterlife expectations and fear of death in an undergraduate population”. Omega: Journal of Death & Dying. 45(3). p 229-243.

Roshani, K. 2012. “Relationship between religious beliefs and life satisfaction with death anxiety in the elderly“. Annals of Biological Research. 3(9). p 4400-4405.

Scioli, A., & Biller, H. B. 2009. Hope in the Age of Anxiety. Oxford: Oxford University Press.

Suhail, K., & Akram, S. 2002. “Correlates of death anxiety in Pakistan“. Death Studies. 26(1). p 39-50.

Tavakoli, M. A., & Ahmadzadeh, B. 2011. “Investigation of validity and reliability of Templer Death Anxiety Scale”. Thought & Behavior in Clinical Psychology. 6(21). p 72-80.

Templer, D. I. 1970. “The construction and validation of a Death Anxiety Scale”. The Journal of General Psychology. 82(2). p 165-177.

Wen, Y. 2010. “Religiosity and death anxiety”. The Journal of Human Resource and Adult Learning,. 6(2). p 31-37.

Wen, Y. 2012. “Religiosity and death anxiety of college students“. The Journal of Human Resource and Adult Learning. 8(2). p 98-106.

Wilde, A., & Joseph, S. 1997. “Religiosity and personality in a Moslem context“. Personality and Individual Differences. 23. p 899–۹۰۰٫

Ziapour, S. S., Dusti, Y., & Abbasi Asfajir, A. 2014. “Correlation between religious orientation and death anxiety“. Journal of Psychology & Behavioral Studies. 2(1). p 20-29.

1-1 Treatments can harm

People often exaggerate the benefits of treatments and ignore or downplay potential harms. However, few effective treatments are 100% safe.

Browse by Key Concept

Filter these resources:

Informed Health Choices Podcasts

Each episode includes a short story with an example of a treatment claim and a simple explanation of a Key Concept used to assess that claim

Informed Health Choices Primary School Resources

A textbook and a teachers’ guide for 10 to 12-year-olds. The textbook includes a comic, exercises and classroom activities.

Know Your Chances

This book has been shown in two randomized trials to improve peoples' understanding of risk in the context of health care choices.

DRUG TOO

James McCormick with another parody/spoof of the Cee Lo Green song ‘Forget You’ to prompt scepticism about many drug treatments.

Tom Hanks and Type 2 Diabetes

A 50-minute illustrated talk by James McCormack prompted by Tom Hanks’ announcement that he had been diagnosed with Type 2 diabetes.

Choosing Wisely

James McCormack using song and dance to warn about the negative effects of overtreatment.

‘Tricks to help you get the result you want from your study (S4BE)

Inspired by a chapter in Ben Goldacre’s ‘Bad Science’, medical student Sam Marks shows you how to fiddle research results.

It’s just a phase

A resource explaining the differences between different trial phases.

How do you regulate Wu?

Ben Goldacre finds that students of Chinese medicine are taught (on a science degree) that the spleen is “the root of post-heaven essence”.

Science is about embracing your knockers

Ben Goldacre: “I don’t trust claims without evidence, especially not unlikely ones about a magic cream that makes your breasts expand.”

Balancing Benefits and harms

A blog explaining what is meant by ‘benefits’ and ‘harms’ in the context of healthcare interventions, and the importance of balancing them.

Why treatment comparisons must be fair

Fair treatment comparisons avoid biases and reduce the effects of the play of chance.

Reducing biases in judging unanticipated effects of treatments

As with anticipated effects of treatments, biases and the play of chance نمونه‌هایی از Death Cross must be reduced in assessing suspected unanticipated effects.

Why treatment uncertainties should be addressed

Ignoring uncertainties about the effects of treatments has led to avoidable suffering and deaths.

Interactive PowerPoint Presentation about Clinical Trials

An interactive نمونه‌هایی از Death Cross Powerpoint presentation for people thinking about participating in a clinical trial or interested in learning about them.

Annals Graphic Medicine: How screening is portrayed in the media

A cartoon series addressing the theme "Earlier is not نمونه‌هایی از Death Cross necessarily better".

Twilling Sisters

New treatments as well as old treatments can have unwanted effects.

Smart Health Choices: making sense of health advice

The Smart Health Choices e-book explains how to make informed health decisions.

Evidence Based Medicine Matters: Examples of where EBM has benefitted patients

Booklet containing 15 examples submitted by Royal Colleges where Evidence-Based Medicine has benefited clinical practice.

Manipulating doctors: testimony from an ex-drug rep

In this 10-min video, Gwen Olsen, a former pharmaceutical sales representative, talks about manipulating doctors to sell more drugs.

On being sucked into a maelstrom

In 2006, a patient in the UK, who happened to be medically trained, found herself swept along by the Herceptin […]

A tragic epidemic of blindness in babies

‘In the period immediately after World War II, many new treatments were introduced to improve the outlook for prematurely-born babies. […]

درمان جدید برای لکه‌های مادرزادی قرمزرنگ (strawberry birthmark)

گاهی اوقات درمان‌هایی که تأثیرات چشمگیری دارند، به‌صورت تصادفی کشف می‌شوند؛ برای نمونه می‌توان به بیماری همانژیوم (haemangioma) اشاره کرد […]

غربالگری سرطان ریه: زود، اما نه به‌اندازه کافی زود؟

غربالگری ممکن است منجر به تشخیص سریع‌تر بیماری شود، اما این زمان همیشه به‌اندازه‌ای نیست که تفاوتی ایجاد کند (تصویر […]

Could checking the evidence first have prevented a death?

‘In a tragic situation that could have been averted, Ellen Roche, a healthy, 24-year-old volunteer in an asthma study at […]

The Yellow Card Scheme

The Yellow Card Scheme was launched in Britain in 1964 after the thalidomide tragedy highlighted the importance of following نمونه‌هایی از Death Cross up […]

حدس و گمان و بررسی این دو عامل در عوارض جانبی پیش‌بینی‌نشدهٔ درمان‌ها

حدس و گمان و بررسی این دو عامل در عوارض جانبی پیش‌بینی‌نشدهٔ درمان‌ها در تأثیرات پیش‌بینی‌نشدهٔ درمان‌ها، چه بد و […]

درمان‌هایی با اثرات چشمگیر

گاهی بیماران واکنش‌هایی به درمان‌ها نشان می‌دهند که تفاوت چشمگیری با تجارب گذشته و سیر طبیعی بیماری آن‌ها دارد؛ به‌نحوی […]

ضرورت فراتررفتن از تأثیرات

آیا اعتقاد بیماران به اینکه عاملی می‌تواند به آن‌ها کمک ‌کند کافی نیست؟ چرا باید وقت خود را صرف پژوهش […]

Facing up to uncertainties: a matter of life and death

‘Failure to face up to uncertainties about the effects of treatments can result in avoidable suffering and death on a […]

زمانی که پزشکان مخالف هستند

در این زیرفصل: مقدمه (همین صفحه) استفاده از کافئین برای مشکلات تنفسی در نوزادان نارس استفاده از آنتی‌بیوتیک‌ها در زایمان […]

تأثیرات درمانی متوسط؛ معمولی و نه‌چندان آشکار

بیشتر درمان‌ها تأثیرات شگرفی ندارند و لازم است برای ارزیابی آن‌ها آزمایش‌هایی بی‌طرفانه انجام شود. گاهی اوقات ممکن است یک […]

The classical (Halstead) radical mastectomy

The radical mastectomy, devised in the late 19th century by William Halsted, was the most commonly performed operation for breast […]

Drastic treatment is not always the best

‘It is very easy for those of us treating cancer to imagine that better results are due to a more […]

درمان‌های تهاجمی برای سرطان پستان

درمان‌هایی که برای سرطان پستان – بیشتر در اخبار – حمایت می‌شوند، درس‌های بسیار ارزشمندی را دربارهٔ خطرات این فرضیه […]

No wonder she was confused

In January 2004, a hysterectomy patient wrote this letter to The Lancet: ‘In 1986 I had a hysterectomy because of […]

کاربرد روغن گل مغربی (evening primrose oil) برای اگزما

حتی اگر درمان‌هایی که بهاندازهٔ کافی ارزیابی نشده‌اند مضر یا کشنده نباشند، پول و سرمایه را هدر می‌دهند. اگزما نوعی […]

درمان جایگزینی هورمون (HRT)

در خانم‌هایی که در دوران یائسگی به سر می‌برند، درمان جایگزینی هورمون (Hormone Replacement Therapy یا به‌اختصار HRT) در کاهش […]

دی اتیل استیل بسترول (Diethylstilbestrol)

زمانی پزشکان مطمئن نبودند که آیا می‌توان به‌واسطهٔ یک استروژن سنتتیک (صناعی) به نام دی اتیل ‌استیل‌ بسترول (یا به‌اختصار […]

دریچه‌های مکانیکی قلب

داروها تنها درمان‌هایی نیستند که می‌توانند تأثیرات مضر ناخواسته‌ای داشته نمونه‌هایی از Death Cross باشند، درمان‌های غیر دارویی نیز ممکن است موجب وقوع خطرات […]

آواندیا (Avandia)

در سال ۲۰۱۰ داروی دیگری به نام رزیگلیتازون (rosiglitazone) که با نام تجاری Avandia شناخته‌شده‌تر است، به‌دلیل عوارض جانبی قلبی […]

وایاکس

گرچه قوانین آزمودن داروها به‌طور چشمگیری سخت‌گیرانه‌تر شده، حتی با بهترین روش‌ها برای آزمودن داروها هم ممکن است هیچ تضمین […]

تالیدومید (Thalidomide)

تالیدومید نمونه‌ای بسیار دلسردکننده از یک درمان جدید پزشکی است که آثار مخرب آن بیشتر از فوایدش است. [1]. این […]

مقاله نشریه
شناسایی ژن های سالمونلا تیفی موریوم و مقاومت آنتی بیوتیکی آن در نمونه های بالینی

Salmonella is a gram-negative intestinal microorganism that causes food poisoning in humans. The نمونه‌هایی از Death Cross genus Salmonella has five virulence genes stn, Phop / Q, spvc, slyA and sopB. These genes encode proteins in different parts of the bacterium that can counteract the immune system, complement, and death within the cell. The aim of this study was to identify virulence genes in Salmonella typhimurium strains isolated from clinical specimens using Multiplex PCR and to determine their antibiotic resistance patterns.

In this descriptive cross-sectional نمونه‌هایی از Death Cross study, 60 stool specimens were collected from the patients with acute diarrhea and vomiting in Karaj hospitals and hospitals during 2017. Antibiotic susceptibility test was performed on Muller Hinton agar medium (CLSI). Multiplex PCR was also performed to detecting virulence genes using specific primers.

The results of antibiotic susceptibility test showed that all isolated samples were susceptible to imipenem, gentamicin and amikacin. Also, the frequency of Phop/Q, slyA and stn genes were 100%, 98.3% and 91.6%, respectively. Also, sopB and Spvc genes were not detected in Salmonella typhimurium isolates.

The results of the present study indicate on the high incidence of virulence genes in Salmonella typhimurium clinical samples which can be considered as an alarm signal for the spread of these genes to other Salmonella serotypes.

شناسایی ژن های سالمونلا تیفی موریوم و مقاومت آنتی بیوتیکی نمونه‌هایی از Death Cross آن در نمونه های بالینی 3/21/2019 12:00:00 AM

بررسی تأثیر رسانه و دینداری بر جدی انگاری جرایم جنسی- اخلاقی (مطالعۀ نمونه‌ای از دانشجویان دانشگاه خوارزمی تهران)

2. پوراحمد، احمد؛ حبیبی، کیومرث و زندی بختیاری، پروانه. (1383). «بررسی روند تغییرات توسعه‌یافتگی استان‌های کشور (دورۀ زمانی 65 تا 82)». مجلۀ نامۀ پژوهش فرهنگی. دورۀ جدید. شمارۀ 9. صص 21-3.

3. جواهری، فاطمه؛ سراج زاده، حسین و میروقشلاق، فریق. (1389). «اعتیاد به مثابه بیماری، نگرش نمونه‌ای از ساکنان شهر تهران به بیمار‌انگاری اعتیاد». فصل‌نامۀ بررسی مسائل اجتماعی ایران. شمارۀ 4. ص 17.

6. لوزیک، دانیلین. (1388). نگرشی نو در تحلیل مسایل اجتماعی. ترجمۀ سعید معید فر. تهران: موسسۀ انتشارات امیرکبیر.

8. Ball, Carolyn. (2001). “rural perceptions of crime”. Journal of contemporary criminal justice. Vol. 17. No. 1. Pp 37-48.

9. Bnaks, Mark. (2005). “Spaces of Insecurity: Media and fear of crime In A Local context”. the journal of Crime, Media and Culture. Vol. 1. No.3. pp 36-57.

10. Carroll, S. John and Payne, W. John. (1977). “Crime seriousness, recidivism risk, and causal attributions in judgments of prison term by students and experts”. Journal of Applied Psychology. Vol. 62. No. 5. pp 595-602.

11. Durrant, E. Joan. (1996). The Swedish Ban on Corporal Punishment: Its History and Effects. From Family Violence Against Children: A Challenge for Society. Berlin: New York.

12. Evans, S.S. and Scott, J.E. (1984). “The Seriousness of Crime Cross-Culturally”. Criminology. 22 (1). pp 39–59.

13. Ghassemi, Ghassem. (2009). “Criminal Punishment in Islamic Societies: Empirical Study of Attitudes to Criminal Sentencing in Iran”. European Journal of Crime Policy Resource. Vol. 2. No. 15. pp 159–180.

14. Herzog, S. (2004). “Differential Perception of the Seriousness of Male Violence against Female Intimate Partners, among Jews and Arabs in Israel”. Journal of International Violence. Vol. 1. No. 19 (8). pp 891–900.

15. Jianwei, Zuo. (2009). “The Influence of Public Opinion on the Application of the Death Penalty”. Chinese Sociology and Anthropology. Vol. 41. No. 4. pp 80–88.

16. Levi, M. and Jones, S. (1985) “Public and Police perceptions of crime seriousness in England and Wells”. The British Journal of Criminology. Vol. 25. pp 234-250.

17. MacDonald, J. (2007). “A developmental approach for measuring the seriousness of Crimes”. Department of Criminology University of Pennsylvania, McNeil Building Suite.

18. McKendrick, N; Brewer, J and Plumb J. H. (1983). The Birth of a Consumer Society. London: Hutchinson.

19. Newman. (1976) Comparative deviance; perception and law in six cultures. Elsevier North-Holland. Inc52 Vanderbilt Avenue New York. NY 10017 United States.

20. Phoebe Ellsworth, C and Ross, Lee. (1983). “Public Opinion and Capital Punishment: A Close Examination of the Views of Abolitionists and Retentionists”. journal of Crime & Delinquency. vol. 29. no. 1. pp 116-169.

21. Piquero, N. L. Carmichael, S. and Piquero A. R. (2009). “Assessing the Perceived Seriousness of White-Collar and Street Crimes”. Journal of Criminology. Vol. 9. No. 2. pp 145-164.

22. Rosenmerkel, S, P. (2001). “Wrongfulness and harmfulness as components of seriousness of white-collar offenses”. Journal of contemporary criminal justice. Vol. 17. No 4. pp 308-327.

23. Rossi, P.H. and Henry, J.P. (1980). “Seriousness: A Measure for All Purposes?”, نمونه‌هایی از Death Cross in M.W. Klein and K.S. Tielmann (eds) Handbook of Criminal Justice Evaluation. pp 489-505.

24. Sellin, Thorsten and Marvin E. Wolfgang. (1964). The Measurement of Delinquency. New York: Jphn Wiley & Sons .

25. Serajzadeh, S. H. (2008). “Social Determinants of the Seriousness of Crime: An Examination of a Muslim Sample”. The journal of Social Compass. Vol. 55. No. 4. pp 541-560.

26. Warr, M. (1986). “What Is the Perceived Seriousness of Crime? a mail survey of Dallas residents”. Sociology 46b--Assignment 1. Criminology: An Interdisciplinary Journal .Vol. 27. No. 4. pp 795-821.

27. Warr, M. (2000). “Fear of Crime in the United نمونه‌هایی از Death Cross States: Avenues for Research and Policy”. The Journal of criminal justice. Vol. 4. pp 451-489.

28. Williams, Robert L; Oh, Eun J; Bliss, Stacy L. (2007). “Christian Conservatism and Prominent Sociopolitical Values”. Journal of Religion & Society. Vol. 9. pp 348-376.

29. Wuillemin, D; Richardson, B and Moore, D. (1986). “Ranking of crime seriousness in Papua New Guinea, The effects of urbanization”. Journal of Cross-Cultural Psychology. 17. PP 29- 44.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.