بررسی ابعاد زمانی در ایچیموکو


سید محمد رضا داودی

[ 1 ] - ارائۀ الگوی جامع سیستم نگهداری و تعمیرات با استفاده از روش متاسنتز

در عصر حاضر تصور سازمان‌های تولیدی بدون سیستم نگهداری و تعمیرات غیرممکن است. تاکنون مطالعات متعددی در خصوص سیستم‌های نگهداری و تعمیرات انجام شده است، اما مطالعه‌ای که به‌طور جامع ابعاد مختلف این سیستم را کنکاش کرده و به‌نوعی با مطالعۀ تحقیقات گذشته، ابعاد و ویژگی‌های سیستم نگهداری و تعمیرات را از منظری جدید بررسی کند، کمتر انجام شده است. در این پژوهش تلاش بر این است تا با تبیین ابعاد و اجزای هر.

[ 2 ] - پیش بینی روند قیمت در بازار سهام با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی

فعالان بورس درصدد دستیابی و به کارگیری روش­هایی هستند تا بتوانند با پیش­بینی آتی قیمت سهام، سود سرمایه خود را افزایش دهند .بنابراین، ضروری به نظر می­رسد که روش­های مناسب، صحیح و متکی به اصول علمی در تعیین قیمت آینده سهام فرآروی افراد سرمایه­گذار قرار گیرد. تاکنون روش­های مختلفی جهت نیل به این هدف معرفی شده­اند که اغلب روش­های آماری و هوش مصنوعی هستند. در پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد جنگل تصا.

[ 3 ] - Designing a New Model for Evaluating the Maintenance System

The previous studies about the maintenance systems were dealt with defining the evaluation criteria, grouping them, and using different techniques for evaluating. The main problem is that maintenance subsystems and the relationship between and within them in order to a reliable evaluation have never been identified before.The contribution of this study is realizing the four maintenance su.بررسی ابعاد زمانی در ایچیموکو

[ 4 ] - شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر اثر بخشی سیستم‌های مدیریت کیفیت و عملکرد مالی شرکت‌های کوچک و متوسط با استفاده از تکنیکAHP (بررسی موردی: صنایع غذایی استان تهران)

با تمام اهمیت و جایگاه حیاتی سیستم مدیریت کیفیت در سازمان‌ها، احساس می‌شود که هنوز باید مبانی روشن‌تر و قابل استفاده‌تری از آن به مدیران و سازمان‌ها ارائه شود. هدف پژوهش بررسی ابعاد زمانی در ایچیموکو حاضر شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر اثربخشی سیستم‌های مدیریت کیفیت و عملکرد مالی شرکت‌های کوچک و متوسط صنایع غذایی استان تهران می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش، شرکت‌های کوچک و متوسط صنایع مواد غذایی استان تهران می‌باشد که اعض.

[ 5 ] - شناسایی و اولویت‌بندی راهکارهای بکارگیری لجستیک معکوس با استفاده از رویکرد ترکیبی AHP فازی و TOPSIS فازی (مطالعه موردی: شرکت فولاد مبارکه اصفهان)

لجستیک معکوس یکی از موضوعات چالش‌برانگیز در زنجیره تأمین است. اجرای صحیح لجستیک معکوس در سازمان‌ها موجب افزایش درآمد، کاهش هزینه‌های عملیاتی، کاهش هزینه محصولات معیوب و کاهش آلودگی زیست‌محیطی می‌گردد. جهت اجرای لجستیک معکوس در سازمان‌ها موانعی وجود داشته که این موانع چالش‌هایی را برای مدیران و سیاست‌گذاران صنایع ایجاد می‌کند. هدف پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت‌بندی راهکارهای بکارگیری لجستیک معکوس.

[ 6 ] - مقایسه الگوریتم های فراابتکاری در ارائه مدل بهینه سبد سهام چند دوره‌ای بر اساس معیار ارزش در معرض ریسک

هدف این پژوهش، ارائه یک مدل انتخاب بررسی ابعاد زمانی در ایچیموکو بهینه سبد سهام چند دوره‌ای بر اساس ارزش در معرض ریسک با وجود هزینه‌های معاملاتی است. سبد سهام چند دوره‌ای به سرمایه‌گذار این امکان را می‌دهد که در فواصل زمانی مشخص، محتویات سبد را مورد بازنگری قرار داده و متناسب با اطلاعات جدید، آن را تعدیل کند. نمونه‌ای به صورت ده سبد پنج سهمی به صورت تصادفی از شرکت‌های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1393-1388 .

[ 7 ] - پیش‌بینی کارایی و عوامل مؤثر بر انرژی در چارچوب یک مدل پویایی‌شناسی سیستم: مطالعه موردی شرکت‌های پتروشیمی بنیاد مستضعفان

هدف این مطالعه ارائه یک مدل مبتنی بر پویایی‌شناسی سیستم برای پیش‌بینی کارایی مصرف انرژی و بررسی چگونگی اثرگذاری عوامل مختلف بر آن در شرکت‏های پتروشیمی تحت مالکیت بنیاد مستضعفان است. بر این اساس بر مبنای مدل‏سازی پویایی شناسی سیستم، مدلی با سه زیر بخش 1) تولید و مصرف انرژی، 2) تقاضا و ظرفیت تولید و 3) مالی برای شرکت‏های پتروشیمی مذکور طراحی و شبیه‌سازی شد. نتایج حاصل از شبیه‌سازی و سناریوسازی ن.

[ 8 ] - ارزیابی و انتخاب تامین‌کنندگان با در نظر گرفتن تخفیفات ناشی از حجم سفارش (مطالعه موردی: شرکت فولاد مبارکه اصفهان)

از موضوعات مهم در مدیریت زنجیره تأمین، ارزیابی و انتخاب تأمین‌کنندگان کارا می‌باشد که منجر به ایجاد مزیت رقابتی و بهبود عملکرد سازمان می‌شود. این موضوع زمانی اهمیت می‌یابد که چندین تأمین‌کننده با امکان تخفیف نیز در نظر گرفته شود. هدف پژوهش حاضر، ارزیابی و انتخاب تأمین‌کنندگان در شرایط چندگانه (چندمحصولی/ چندتأمین‌کننده) با در نظر گرفتن تخفیفات ناشی از حجم سفارش در شرکت فولاد مبارکه اصفهان است. .

[ 9 ] - بخش‌بندی و تحلیل انتظارات مشتریان صندوق بیمة محصولات کشاورزی،‌ با استفاده از مدل KANO ، FAHP و FTOPSIS (مورد مطالعه: صندوق بیمة محصولات کشاورزی استان یزد)

چکیده در پژوهش حاضر هدف تحقیق بخش‌بندی و تحلیل انتظارات مشتریان صندوق بیمة محصولات کشاورزی استان یزد،‌ با استفاده از مدل‌KANO ، FAHP و FTOPSIS می‌باشد، نوع تحقیق براساس هدف کاربردی و براساس شیوة‌ گردآوری داده‌ها، روش تحقیق توصیفی از نوع تحلیلی می‌باشد. جهت جمع‌آوری اطلاعات آمیخته‌ای از مطالعات کتابخانه و میدانی صورت گرفت. براساس مطالعات کتابخانه‌ای مبانی نظری تحقیق تدوین گردید و تعداد 15 .

[ 10 ] - Designing a New Model for Evaluating the Maintenance System

The previous studies about the maintenance systems were dealt with defining the evaluation criteria, grouping them, and using different techniques for evaluating. The main problem is that maintenance subsystems and the relationship between and within them in order to a reliable evaluation have never been identified before.The contribution of this study is realizing the four maintenance su.

[ 11 ] - The Effectiveness of the Automatic System of Fuzzy Logic-Based Technical Patterns Recognition: Evidence from Tehran Stock Exchange

The present بررسی ابعاد زمانی در ایچیموکو research proposes an automatic system based on moving average (MA) and fuzzy logic to recognize technical analysis patterns including head and shoulder patterns, triangle patterns and broadening patterns in the Tehran Stock Exchange. The automatic system was used on 38 indicators of Tehran Stock Exchange within the period 2014-2017 in order to evaluate the effectiveness of technical.

[ 12 ] - The Effect of Organizational Justice and Social Capital on the Mental Health in Isfahan Oil Refining Company

This study was conducted to determine the relationship between organizational justice and social capital on mental health with the role of mediator of organizational virtue in Isfahan Oil Refining Company. This research based on its goals was an applied and descriptive-oriented research. The statistical population of the study consisted of 2812 people, using Morgan table 340 people has been sel.

[ 13 ] - یکپارچه‌سازی سیستم‌های مدیریت مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها (CSR) بر عملکرد اقتصادی (مطالعه موردی: پتروشیمی مارون ماهشهر)

مسئولیت ‌اجتماعی شرکت‌ها در دهه اخیر به مسأله غالب و مسلط حوزه اداره شرکت‌ها تبدیل شده است و شرکت‌های بزرگ و معتبر جهانی مسئولیت در برابر اجتماع و محیط اجتماعی را جزیی از استراتژی خود می‌بینند. مسئولیت ‌اجتماعی شرکت‌ها به فرایندهای کسب و کار یکپارچه، با ایجاد شیوه‌های نوآورانه در آنها، به ایجاد بهبود در سازمان کمک می‌کند. این بهبود داخلی را می‌توان به عنوان یک بهبود در بهره‌وری و کنترل از طریق .

[ 14 ] - بررسی سودمندی استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر نوسانگر ایچیموکو در بازار بورس اوراق بهادار تهران

تحلیل تکنیکی[i]یکی ازروش‌های تحلیل بازار است که درآن از قیمت‌ها و حجم معاملات تاریخی سهام برای پیش‌بینی جهت آیندة حرکت قیمتها استفاده می‌شود.نوسانگر ایچیموکو[ii] یکی از ابزارهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال می‌باشد که قدرت و سرعت روند،سقف ها و کف های احتمالی قیمت را پیش بینی می کند.در این پژوهش سودآوری بررسی ابعاد زمانی در ایچیموکو سهام استراتژی معاملاتی مبتنی بر نوسانگر ایچیموکو به نام‌های استراتژی معمولی،محافظه کار و جسورانه.

[ 15 ] - Prioritization of Lean-production Components with Fuzzy Network Analysis: A Case Study (Sam Electric Co.)

The بررسی ابعاد زمانی در ایچیموکو purpose of this research is to comprehend the different dimensions of the concept of lean in order to identify activities proportionate to the economic, cultural and organizational conditions in the industrial environment of the country, which regarding them, the position of the focus company was measured in the direction movement of leaning. This research was conducted among 15 experts and.

[ 16 بررسی ابعاد زمانی در ایچیموکو ] - تجزیه و تحلیل توانمندی‌های مؤثر بر موفقیت قابلیت ارتجاعی زنجیره تأمین با استفاده از رویکرد ترکیبی ISM و ANP (مطالعه موردی: شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان)

مدیریت زنجیره تأمین، یک فلسفه جامع برای اداره کانال‌های توزیع از عرضه‌کننده تا مصرف‌کننده می‌باشد. قابلیت ارتجاعی را می‌توان، توانایی زنجیره تأمین برای واکنش در برابر حوادث غیرمنتظره و حفظ تداوم عملیات شبکه در سطح مطلوب بیان کرد. در این پژوهش، از رویکرد ترکیبی مدل‌سازی ساختاری تفسیری و فرآیند تحلیل شبکه ، به‌منظور شناسایی، تفسیر و تأیید توانمندی‌های عمده‌ای که بر موفقیت قابلیت ارتجاعی زنجیره تأ.

[ 17 ] - Identification and Prioritization of Resilience Supply Chain Components in the Isfahan Brick Industry using Theme Analysis and AHP-QUALIFLEX

In today's turbulent and uncertain environment, every company is subject to supply chain disruption. Supply chain disruption can have severe negative consequences on supply chain performance. Therefore, the purpose of this study is to identify and prioritize components of resilience supply chain in Isfahan brick industry. The present study was applied and mixed. Purposeful sampling method was u.

[ 18 ] - بررسی کارایی مدل پنج عاملی فاما و فرنچ در پیش بینی بازده سهام (مطالعه موردی : بورس اوراق بهادار تهران)

با توجه به رشد و توسعه بازارها و ابزارهای مالی‌، پیچیدگی‌های بازارهای مالی و تخصصی شدن مقوله سرمایه‌گذاری‌،‌ سرمایه‌گذاران و شاغلان بازارهای مالی نیازمند ابزارها‌،‌ روش‌ها و مدل‌هایی هستند‌که در انتخاب مناسب ترین پرتفوی به آن ها یاری دهد. این امر موجب شد که نظریه ها ، مدل ها ، و روش‌های گوناگونی برای قیمت‌گذاری دارایی‌های مالی و محاسبه پیش‌بینی نرخ بازدهی سهام‌، مطرح شده و هر روز در حال توسعه و.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.