توضیحات کوتاه درباره الگوی مثلث


Orthodox Elliott Wave recognizes only two types of Triangles – Expanding and Contracting and allows no variational possibilities. NEoWave theory identifies a third, Neutral type (see definition below in History Section), plus allows two variational possibilities for each due to NEoWave Reverse Alternation. Each type is determined by which leg (wave-a, c or e) is the longest and each variation is determined by whether alternation occurs in the “standard” or “reverse” way. For example, in a standard Contracting Triangle (where wave-a is the longest leg in the direction of the trend), wave-b is always larger than wave-d. The same pattern with NEoWave Reverse Alternation will have wave-d larger than wave-b. This creates a formation with the behavior characteristics of a Contracting Triangle, but not the appearance or channeling of one. A standard Expanding Triangle contains a d-wave that is larger than the b-wave, but when NEoWave Reverse Alternation is present the opposite exists. This again will create a pattern with the behavior of an Expanding Triangle but not the channeling of one; as a result, most misinterpret such action. A NEoWave Neutral Triangle occurs when wave-c is the longest leg of the pattern. Wave-b in a “standard” Neutral Triangle is smaller than wave-d, but the opposite occurs when NEoWave Reverse Alternation is present. With three (instead of two) primary Triangle types under NEoWave theory, plus with each allowed to possess standard or Reverse Alternation, that means under NEoWave theory there are a total of six variational, Triangle possibilities.

فصل اول عددنویسی و الگو ریاضی پنجم ابتدایی

نگاه کلی به فصل اول عددنویسی و الگو ریاضی پنجم ابتدایی

این فصل شامل 4 درس است.
در درس اوّل ضمن یادآوری عددنویسی تا 9 رقم و کامل کردن طبقۀ میلیون (تا صدگان میلیون) به رابطۀ بین ارزش های مکانی رقم های مختلف در جدول، بیشتر از گذشته توجه خواهد شد.

ضمن آنکه با چند بازی و فعالیت، عملیات جمع و تفریق و ضرب و تقسیم عددهای طبیعی یادآوری و تکمیل می شود.
در درس دوم طبقه میلیارد معرفی شده و مشابه آنچه در سال گذشته برای میلیون تدریس شده است،

مفاهیم مطرح می شوند. درس سوم به معرفی عددهای مرکب و جمع و تفریق آن در مورد زمان می پردازد

و در انتها نیز مثال هایی از عددهای مرکب، غیر از زمان نیز مطرح می شود.

آخر این فصل به موضوع الگو یابی اختصاص یافته و در ضمن آن الگوی عددهای مثلثی و مربعی معرفی می شوند.

شبکه مفهومی فصل اول ریاضی پنجم ابتدایی

درس اوّل یادآوری عددنویسی و محاسبات عددی

اهداف درس اوّل یادآوری عددنویسی و محاسبات عددی

١ خواندن و نوشتن عددهای تا طبقۀ میلیون
٢ درک روابط بین ارزش رقم های مختلف در جدول ارزش مکانی
٣ انجام محاسبات عددی (جمع و تفریق ، ضرب و تقسیم)
٤ نوشتن گسترده عددها، پیدا کردن عدد تقریبی و مقایسۀ آنها و درک رابطة بین این سه موضوع

ابزارهای موردنیاز:
١ صفحۀ بازی مطابق فعالیت کتاب
٢ کارت های عدد (رقم های 0 تا 9 به تعداد زیاد)
٣ پول

بدفهمی های رایج دانش آموزان عددنویسی و محاسبات عددی

١ یکی از مهم ترین اشکالات دانش آموزان در نوشتن و خواندن عددهایی است که بعضی از رقم هایشان صفر است.

این اشکال در مقایسه با گسترده نویسی و حتی محاسبهٔ جمع، تفریق ، ضرب و تقسیم نیز مشاهده می شود.

٢ تفاوت بین ارزش یک رقم و مقایسهٔ آن با ارزش رقم دیگر با مقایسهٔ خود
رقم ها بدون در نظر گرفتن ارزش آنها از دیگر موارد بدفهمی ها محسوب می شود.

درس دوم معرفی میلیارد

اهداف درس دوم معرفی میلیارد

١ خواندن و نوشتن عددهای تا طبقۀ میلیارد
٢ درک رابطۀ بین رقم های مختلف با توجه به جدول ارزش مکانی
٣ درک و تصور درست از عددهای میلیاردی و بیان مصادیق
٤ گسترده نویسی ، مقایسه ، عددهای تقریبی و نمایش روی محور و درک رابطۀ بین آنها
٥ کار با ماشین حساب و انجام محاسبات عددی

ابزارهای موردنیاز :
١ مکعب های کوئیزنر (یکی ، ده تایی ، صدتایی و هزارتایی)
٢ پول
٣ کارت رقم (0 تا 9) به تعداد موردنیاز

حل تمرین درس دوم ریاضی پنجم

مهمترین تمرین این قسمت همان سؤال اول است.
دانش آموزان در کلاس سوم یاد گرفته اند که 1000 کاغذ به طور تقریبی ضخامتی معادل 10 سانتی متر خواهد داشت.
در سال چهارم نیز برای یک میلیون کاغذ محاسبه را انجام داده اند.

حالا در این سؤال ضخامت یک میلیارد کاغذ را محاسبه می کنند.

توجه داشته باشید که هر 100 کاغذ به طور تقریبی یک سانتی متر ضخامت خواهد داشت بنابراین:

1000000000 ضخامت کاغذها = کیلومتر 100 = متر 100000 = سانتی متر 10000000
به عبارت دیگر اگر یک میلیارد کاغذ را روی هم بگذاریم به طور تقریبی ضخامتی معادل 100 کیلومتر خواهد داشت!

در حل سؤال 4، دانش آموزان می توانند ابتدا جمعیت کشورها را با تقریب مورد نظر تقریب بزنند،

سپس حاصل جمع آنها را به عنوان حاصل به دست آورند، یا اینکه جمعیت کشورها را ابتدا با هم جمع کنند و سپس حاصل جمع را با تقریب مورد نظر تقریب بزنند.

هر دو روش صحیح هست و آنچه مهم است این است که دانش آموزان درک درستی از تقریب داشته باشند و بتوانند اعداد را با تقریب مورد نظر تقریب بزنند.

در تقریب اعداد نیز دانش آموزان هم می توانند با حذف رقم های بعد از مقدار تقریب و صفر گذاشتن به جای آن مقدار تقریبی را به دست آورند،

درس سوم جمع و تفریق عددهای مرکب

اهداف درس سوم جمع و تفریق عددهای مرکب

١ آشنایی با عددهای مرکب زمان
٢ ادامه دادن الگوهای عددی مرکب مربوط به زمان
٣ جمع و تفریق عددهای مرکب (زمان)
٤ حل مسئله های مربوط به زمان
٥ آشنایی با سایر عددهای مرکب
٦ درک این موضوع که در سایر عددهای مرکب مبنای دسته بندی عددها تفاوت می کند.
ابزارهای موردنیاز :
١ ساعت عقربه ای
٢ ساعت دیجیتالی
٣ ترازو و وزنه های 1000 گرمی ،10 گرمی
٤ متر پارچه ای و خط کش

حل تمرین درس سوم ریاضی پنجم

در قسمت آخر سؤال 1 تمرین، خواسته شده است
که با توجه به جدول بالا، دانش آموزان مسئله ای را طرح کنند و سپس آن را حل کنند.

با توجه به نقش و اهمیت طرح مسئله در یادگیری مفاهیم مختلف ریاضی، از همکاران محترم انتظار می رود بر حل این قسمت از سؤال و ارائه مسائل مشابه در کلاس درس تأکید ویژه ای داشته باشند.

در سؤال 6 قسمت تمرین، روشی برای تخمین زدن تعداد دانه های برنج مطرح شده است.
به طور کلی برای چنین محاسبه هایی دو روش وزنی و حجمی وجود دارد.

درروش اول وزن (برای مثال 10 گرم) تعدادی برنج گرفته شود و با شمردن تعداد آنها مقدار یک کیلوگرم و یا هر وزن موردنظر دیگر پیدا می شود.
در روش حجمی از پیمانه کردن استفاده می شود.
برای مثال با 10 تا قاشق غذاخوری یک لیوان و با 10 تا لیوان یک کیلوگرم برنج به دست می آید (عددها ذهنی و تقریبی هستند).
در این صورت با شمردن تعداد برنج های یک قاشق می توان تعداد برنج های یک کیلوگرم را پیدا کرد.

درس چهارم الگوها

الگوها

اهداف درس چهارم الگوها

١ درک تمایز و تفاوت موجود بین محیط و مساحت شکل با کمک الگوهای هندسی
٢ درک رابطۀ بین شکل ها و عددها در الگوها برای پیدا کردن شکل ها توضیحات کوتاه درباره الگوی مثلث یا عددهای بعدی
٣ آشنایی با الگوی عددهای مثلثی و مربعی
٤ ادامه دادن یک الگو و یا طرح یک الگوی عددی یا هندسی
ابزارهای موردنیاز:
١ صفحۀ شطرنجی مربعی یک سانتی متری
٢ چوب کبریت برای ساختن الگوها
٣ صفحه های شطرنجی مربعی، مثلثی و شش ضلعی منتظم

حل تمرین درس چهارم ریاضی پنجم

در سه تمرین ابتدای این درس علاوه بر آنکه دانش آموزان شکل های بعدی را رسم می کنند
باید رابطهٔ بین شکل ها را کشف کنند تا به کمک آن بتوانند شکل موردنظر (برای مثال دهم) را بدون رسم شمارش کنند و تعداد مربع های کوچک آن را بیان کنند

مرور فصل یک ریاضی پنجم


معمّا و سرگرمی فصل اول عددنویسی و الگو ریاضی پنجم ابتدایی

عکس های زیر، تقارن را در طبیعت و در ساخته های دست بشر نشان می دهد.
با قرار دادن یک آینه به صورت عمود بر صفحه و روی خطّ تقارن آنها، متقارن بودن هر تصویر را بررسی کنید.

فرهنگ خواندن فصل اول عددنویسی و الگو ریاضی پنجم ابتدایی

خیّام نیشابوری عارف مسلمان، فیلسوف، ریاضی دان، منجّم و شاعر ایرانی قرن پنجم و ششم است.
او در نیشابور به دنیا آمد. در کودکی به سمرقند رفت و به تحصیل پرداخت.

سپس به بخارا رفت و در آنجا به عنوان یکی از دانشمندان بزرگ عصر خود شناخته شد.
او در علوم جغرافیا، موسیقی، الهیات، مکانیک و معدن شناسی نیز مهارت داشت.
یکی از افتخارهای ما ایرانیان، تقویم بسیار دقیقی است که از خیّام به جای مانده است.
نمونه سوال فصل اول ریاضی پنجم ابتدایی

چند دسته و حالت برای مثلث ها در تئوری نئوویو وجود دارد؟

Faq68

در اوایل دهه 1990 ، اندکی پس از انتشار کتاب استادی در امواج الیوت، الگوهای جدیدی شروع کردن به ظاهر شدن. ( دیامتریک ، سیمتریکال ، الگو ترمینال با موج 3 ممتد و انواع م ثلث هایی با اشکال عجیب و غریب ). قبل از دهه 1990، اگر شما یک مثلث انبساطی می دیدید، موج B از نظر قیمتی کوچکتر از موج D بود. و هنگامیکه یک مثلث انقباضی شکل می گرفت، موج B از نظر قیمتی بزرگتر از موج D بود.

این رفتار سفت و سخت دهه 1990 شروع به فروپاشی کرد. اگر الگویی با یک موج A بزرگ شروع می شد، بجای آنکه موج B حداقل 0.618 برابر موج A را برگشت نماید، ممکن بود موج B به اندازه 30% موج A را برگشت کند و در نهایت از نظر قیمتی کوچکتر از موج D می شد. و اگر الگویی با موج A کوچک شروع می شد(شروع کننده یک مثلث انبساطی)، برعکس حالت قبل اتفاق می افتاد. و موج B ممکن بود بسیار بزرگتر از موج A می شد (138%) و پس از آن موج D می آمد که از نظر قیمتی بسیار کوچکتر از موج C و B بود. این نوع رفتار به این الگو شکل انبساطی در یک جهت و انقباضی در جهت دیگر می داد. ( Extracting اسمی بود که من با ادغام دو کلمه Expanding و Contracting ایجاد کردم.)

در ابتدا فرض کردم این اشکال جدید مثلث ها نتیجه تناوب معکوس بین موج B و D می باشد ( پدیده ای که قبلا تنها در امواج شتابدار و بین موج 2و 4 دیده شده بود). هرچند این موضوع تا حدی درست بود، با گذشت زمان مشخص شد که اوضاع پیچیده تر می باشد. چند سال طول کشید تا کاملاً درک کنم ، اما با مطالعه الگوهای بیشتر ، توانستم آنها را به صورت منطقی تر دسته بندی کنم.

نتیجه:

به همان روش الگوهای 5 شاخه ( الگو های شتابدار دارای سه حالت اصلی ( موج 1 ممتد، موج 3 ممتد و موج 5 ممتد) و دارای تناوب استاندارد یا معکوس بین موج 2 و 4 می باشند)، قوانین مشابهی بین الگوهای 5 شاخه ای تصحیحی (مثلث ها) بکار برده می شود. اگر موج A از مثلث “ ممتد ” باشد بعنوان مثلث انقباضی شناخته می شود. اگر موج C از مثلث “ ممتد ” باشد آنچه من مثلث خنثی می نامم شکل می دهند. اگر موج E از مثلث “ ممتد ” باشد بعنوان مثلث انبساطی شناخته می شود.

با اضافه کردن مثلث های خنثی فهمیدم این الگوها همواره در یک جهت انبساطی و در یک جهت انقباضی نیستند. و گاهی اوقات دارای تورم در وسط الگو می باشند. این زمانی بود که فهمیدم کلمه Extracting برای اشکار سازی این پدیده به اندازه کافی دقیق نبوده است. لذا استفاده از آن را متوقف کردم.

پاسخ:

امواج الیوت سنتی تنها دو الگوی مثلث انقباضی و مثلث انبساطی را می شناسد و اجازه هیچ تغییر حالتی را نمی دهد. تئوری نئوویو یک حالت سوم بنام مثلث خنثی معرفی می کند. ( جهت معرفی به قسمت تاریخچه مراجعه نمایید.) بعلاوه امکان دو نوع حالت تناوب برای هر مثلث را فراهم میکند.

نوع مثلث با توجه به اینکه کدام موج ( موج a, c, e) بزرگتر (ممتد) هست مشخص می گردد. و حالت مثلث براساس نوع تناوب ” استاندارد” یا ” معکوس” تعیین می شود.

برای مثال، در یک مثلث انقباضی با تناوب استاندارد ( جایی که موج a بزرگترین موج در جهت روند است)، موج B همواره بزرگتر از موج D می باشد. در الگویی مشابه با تناوب معکوس، موج D بزرگتر از موج B خواهد داشت. این حالت یک الگو با خصوصیات یک مثلث انقباضی می سازد ولی با شکل و توضیحات کوتاه درباره الگوی مثلث توضیحات کوتاه درباره الگوی مثلث کانال بندی متفاوت. یک مثلث انبساطی با تناوب استاندارد دارای موج D بزرگتر از موج B می باشد و در حالت تناوب معکوس برعکس این حالت اتفاق می افتد. این باعث بوجود آمدن یک الگو با خصوصیات مثلث انبساطی می گردد ولی با کانال بندی متفاوت. در نتیجه بیشترین سو تفسیر ها اتفاق می افتد. یک مثلث خنثی وقتی رخ می دهد که موج C بزرگترین شاخه الگو باشد. موج B در حالت استاندارد کوچکتر از موج D می باشد. ولی در حالت تناوب معکوس برعکس آن روی می دهد.

با وجود سه نوع ( بجای دو نوع) مثلث اصلی تحت تئوری نئوویو، بعلاوه اینکه هر کدام مجاز به داشتن دو حات تناوب “استاندارد” و “معکوس” می باشند، این بدان معناست که در تئوری نئوویو در مجموع شش حالت برای مثلث ها وجود دارد.

How many Triangle categories and variations exist under NEoWave theory?

History:

In the early 1990’s, soon after the release of Mastering Elliott Wave, a host of new patterns began to emerge (Diametrics, Symmetricals, 3rd Extension Terminals, and oddly shaped Triangles). Prior to the 1990’s, if you saw an expanding Triangle, wave-B was smaller in price than wave-D. When a contracting Triangle formed, wave-B was larger in price than wave-D.

That rigid behavior construct began to crumble in the 1990’s. If the environment started off with a large A-wave, instead of wave-B retracing at least 61% of wave-A, wave-B might retrace as little as 30% of wave-A and end up being shorter in price than wave-D. If the pattern started off with a small A-wave (suggesting an expanding Triangle), the reverse occurred. Wave-B might be much larger (138% of wave-A), followed by a D-wave that was much shorter in price than wave-C and shorter in price than wave-B. That behavior gave these patterns the appearance of EX-panding in one direction and con-TRACTING in the other (“extracting” was the term I coined by merging the two words).

At first I assumed these new Triangles were the result of Reverse Alternation between waves-B and D (a phenomenon previously only witnessed in Impulsive patterns between waves-2 and 4). While that was partially correct, over time it became apparent the situation was more complex. It took me a few years to fully understand, but as I studied more patterns, I was able to more logically categorize them.

Result :

In the same way 5-legged, Impulsive patterns have three main variations (i.e., 1st, 3rd and 5th extensions) with each able to possess standard or reverse alternation between waves-2 and 4, the same rules apply to 5-legged corrections (i.e., Triangles). If wave-A of a Triangle “extends” it is known as a contracting Triangle. If wave-C “extends” it forms what I termed a neutral Triangle. If wave-E “extends” it is known as an expanding Triangle.

With the addition of neutral Triangles I realized these patterns were not always expanding in one direction and contracting in the other, but sometimes “bulging” in the middle. That’s when I realized the term “extracting” was not accurate enough to describe the phenomenon unfolding and, as a result, I stopped using the term.

ANSWER:

Orthodox Elliott Wave recognizes only two types of Triangles – Expanding and Contracting and allows no variational possibilities. NEoWave theory identifies a third, Neutral type (see definition below in History Section), plus allows two variational possibilities for each due to NEoWave Reverse Alternation.

Each type is determined by which leg (wave-a, c or e) is the longest and each variation is determined by whether alternation occurs in the “standard” or “reverse” way.

For example, in a standard Contracting Triangle (where wave-a is the longest leg in the direction of the trend), wave-b is always larger than wave-d. The same pattern with NEoWave Reverse Alternation will have wave-d larger than wave-b. This creates a formation with the behavior characteristics of a Contracting Triangle, but not the appearance or channeling of one. A standard Expanding Triangle contains a d-wave that is larger than the b-wave, but when NEoWave Reverse Alternation is present the opposite exists. This again will create a pattern with the behavior of an Expanding Triangle but not the channeling of one; as a result, most misinterpret such action. A NEoWave Neutral Triangle occurs when wave-c is the longest leg of the pattern. Wave-b in a “standard” Neutral Triangle is smaller than wave-d, but the opposite occurs when NEoWave Reverse Alternation is present.

With three (instead of two) primary Triangle types under NEoWave theory, plus with each allowed to possess standard or Reverse Alternation, that means under NEoWave theory there are a total of six variational, Triangle possibilities.

انواع برش ها در کوتاهی لیرینگ

انواع برش ها در مبحث کوتاهی مدرن یا لیرینگ استفاده های بسیار زیادی دارند و این نوع کوتاهی مخصوص موهای بلند مردانه و زنانه است و جز معروفترین و تخصصی ترین نوع های کوتاهی به شمار میره، آموزشگاه عصر مو دوره های آموزشی تخصصی لیرینگ و فید را به صورت کاملا حرفه ای به کار آموزان خود در دوره پیرایشگر مردانه درجه یک آموزش می دهد و با این برش ها به صورت تخصصی در این دوره آشنا خواهید شد.

یکی از ویژگی های منحصر به فرد کوتاهی لیرینگ ساخت دیاگرام های متفاوت روی چهره ها و شکل های صورت های مختلف است یعنی شما می توانید شکل یک چهره مانند مربع را به مثلث تبدیل کنید و باعث زیباتر دیده شدن مشتریانتون بشید.

انواع برش ها

در این کوتاهی برش ها نقش هایی اساسی ایفا می کنند و باعث شکل دادن به کوتاهی ما می شوند و به همین دلیل مهم است که شکل برش ها را به صورت اصولی و دقیق آموزش ببینید تا به راحتی به نتیجه دلخواه و شکل مورد نظر برسید.

برش عمودی

برش عمودی یکی از اصلی ترین و شناخته شده ترین برش های کوتاهی لیرینگ است

همه به اشتباه تصور می کنند که برای درآوردن فرم کوتاهی مربع شما نیاز به استفاده از برش های عمودی دارید که یک طرز فکر غلط است و همچین دیدگاهی در کار باعث باعث انحراف شما میشه و در نتیجه شما به کوتاهی مورد نظر خود در کار نمی رسید.

ما به شما پیشنهاد میکنیم که اصول کار و اول یاد بگیرید و طبق این اصول برید جلو و ما باید در انتخاب برش هایمان دو پارامتر را در نظر بگیریم

پارامتر اول: اینکه اندازه مو چه قدر هست و برای کوتاهی مدنظر نتیجه چه اندازه ای است.

پارامتر دوم: شکلی که سر مشتری شما دارد و شکلی که در پایان کار شما می خواهید طراحی کنید

در پارامتر اول ما به صورت کلی در مو های آقایان یک موی بلند و موی کوتاه داریم در موهای بلند ما از کوتاهی عمودی استفاده میکنیم چون راحتتر است و کنترل مو های بلند در این اندازه به راحتی انجام میشه و در اندازه مو های کوتاه متوسط از کوتاهی اریب استفاده می کنیم و آسان تر است این کوتاهی برای اندازه مو های کوتاه و قدرت گرفتن مو های کوتاه در برش افقی راحت تر انجام می شود

اما در مو های متوسط ما از برش های اریب استفاده میکنیم و این برش برای موهای متوسط عالی است و کنترل بسیار راحت تری در این نوع برش داریم و در اکثر مدل هایی که میبینیم از برش های اریب استفاده شده چون اکثرا قد و اندازه مو ها متوسط است.

برش اریب

برش ما زمانی معنی اریب پیدا میکند که زاویه جداسازی بخش ها 45 درجه باشد و مواردی مهمی که در این نوع برش تاثیر گذاره زاویه انگشت و زاویه کشش و در دیدگاه اور دایرکشن و الویشن تاثیر بسیار زیادی دارد.

در این دیدگاه ها این نوع برش، برشی پیشرفته به حساب میاد و کمی پیچیده است

و شما میتوانید این برش را برای خود ساده تر کنید به این شکل که برش اریب افقی و برش اریب عمودی در نظر بگیریم.

برش اریب افقی

وقتی کوتاهی مو به صورت اریب افق صورت میگیرد که از دیدگاه اوردایرکشن نسبت به سطح سر 10 الی 20 درجه بسازد اریب افقی به حساب می آید.

یعنی این برش نشانگر برش اریب افق می باشد و برای فرم های دایره و مثلث در بالای سر مناسب است .

هرچند شما میتوانید با برش های مختلف به این نتیجه یا فرم برسید ولی بهتر است برای نتیجه بهتر با درصد خطای کمتر از این نوع برس استفاده شود.

برش اریب عمودی

تاثیرگذارترین نوع برش در دیدگاه الویشن است یعنی زاویه برش نسبت به سطح سر یک زاویه 90 درجه است و در مورد جداسازی برای این نوع برش نیاز به جداسازی مرتب و کنترل دقیق دسته موهای جداسازی شده دارد.

تهیه شده در تیم آموزشی آموزشگاه عصر مو

جهت اطلاع از آموزش صحیح و علمی آرایشگری مردانه می‌توانید جزيیات دوره آموزش آرایشگری مردانه درجه ۲ را ببینید که با مجوز سازمان فنی و حرفه‌ای برگزار می‌گردد.

شانی : ضلع جنوب غربي ميدان وليعصر ابتداي بلوار كشاورز جنب ساندويچ هايدا ساختمان ١٤ ط ٥ واحد ١٥

الگوي الماس

الگوی الماس

طبق آموزش تحلیل تکنیکال، الگوی الماس یا Diamond نیز در انتهای یک روند رخ میدهد. پس از یک روند نزولی یا صعودی، سقف و کفهای کوچک را مشاهده خواهیم کرد. با گذشت زمان دامنهی حرکت این سقف و کفها بزرگتر و در اواخر الگو نیز مجدد همین اتفاق رخ میدهد.

آموزش تحلیل تکنیکال، الگوی الماس سقف

الگوی الماس پایین و بررسی آن در آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی احتمالات جهت شکست در الگوی الماس بالا

بررسی هدف قیمت پس از شکست در الگوی الماس بالا در آموزش تحلیل تکنیکال

طبق آموزش تحلیل تکنیکال، به دلیل اینکه اکثر (58%) الماسهایی که در بالای نمودار تشکیل شدهاند، پس از یک روند شدید صعودی بودهاند، احتمال اینکه شکست رو به پایین قیمت رخ دهد، بالا میرود. در چنین حالتی، افت قیمت تصویر آینهای یا قرینهای روند صعودی قبلی است (مثلا پس از شکست، حرکت نزولی موجود در بازار، تا 82% مسیر صعودی را طی میکند).

امتیازدهی به الگوی الماس بالا:

رتبهی عملکرد کل در مورد شسکت رو به بالا یا پایین: 21 از 23 برای بالا و 7 از 21 برای پایین (بهترین نمره 1 است)
عدم موفقیت در شکست به سمت بالا و پایین: 10%، 64%
میانگین افزایش و کاهش: 27%، 21%
احتمال رخداد بازگشت یا pullback (جابجایی سطوح حمایت و مقاومت): 59%، 57%
میزان دستیابی به هدف قیمتی در شکست به سمت بالا یا پایین: 69%، 76%

توضیحات

مشخصه

روند قیمتها

شبیه به الماس است اما معمولا متمایل به یک سمت خاص است

شکل

دور شدن خطوط روند و نزدیک شدن مجدد آنها نسبت به یکدیگر

خطوط روند

هر خط روند توسط قیمتها یک یا دو بار لمس میگردد. نگران عبور خطوط از برخی از نقاط دور افتادهی قیمت نباشید

لمس

در 67% اوقات روند کاهشی است

حجم معاملات

69% اوقات رو به پایین

جهت شکست

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی احتمالات جهت شکست در الماس پایین

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی هدف قیمت پس از شکست

طبق عقیدهی Bulkowski در آموزش تحلیل تکنیکال، در تحقیقات گستردهی خود به این نتیجه رسید که احتمال اینکه شکست رو به بالا در الماس پایین و شکست رو به پایین در الماس بالا رخ دهد، 69% است. در صورتی که الگوی الماسی که در پایین نمودار تشکیل شده، شکست رو به بالا پیدا کند، طبق آموزش تحلیل تکنیکال به بهترین الگوی قیمت جهت بازدهی تبدیل میگردد.

امتیازدهی به الگوی الماس پایین:

رتبهی عملکرد کل برای شکست رو به بالا / پایین: 8 از 23 برای بالا و 1 از 21 برای پایین (بهترین نمره است)
عدم موفقیت در شکست رو به بالا و پایین: 40%، 10%
میانگین افزایش و کاهش: 36%، 21%
احتمال رخداد بازگشت / pullback (جابجایی سطوح حمایت و مقاومت): 53%، 71%
میزان دستیابی به هدف قیمتی در شکست رو به بالا و پایین برحسب درصد: 81%، 63%

توضیحات

مشخصه

روند قیمتها

به الماس شبیه است اما معمولا متمایل به سمتی خاص است

شکل

دور شدن خطوط روند و نزدیک شدن مجدد آنها نسبت به یکدیگر

خطوط روند

هر خط روند توسط قیمتها یک یا دو بار لمس خواهد شد. از بابت عبور کردن قیمت از برخی نقاط دور افتاده نگران نشوید

لمس

در 66% اوقات روند کاهشی است

حجم معاملات

69% اوقات رو به بالا

جهت شکست


بررسی میانگین سود / زیان در الگوی الماس بالا در آموزش تحلیل تکنیکال

بررسی میانگین سود / زیان در الگوی الماس پایین در آموزش تحلیل تکنیکال

بررسی اهداف قیمت الگوی الماس در آموزش تحلیل تکنیکال

الماس پایین شکست رو به بالا: قیمت نقطهی شکست + ((بلندترین قله از الگوی الماس – پایینترین درهی الگوی الماس)*81%)
الماس پایین شکست رو به پایین: قیمت نقطهی شکست – ((بلندترین قله از الگوی الماس – پایینترین درهی الگوی الماس)*63%)
الماس بالا شکست رو به بالا: قیمت نقطهی شکست + ((بلندترین قله از الگوی الماس – پایینترین درهی الگوی الماس)*69%)
الماس بالا شکست به سمت پایین: قیمت نقطهی شکست – ((بلندترین قله از الگوی الماس – پایینترین درهی الگوی الماس)*76%)

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی نقطهی شکست در الگوی الماس در رابطه با شاخص نزدک

الگوی الماس در رابطه سرمایه گذاری صنعت و معدن در آموزش تحلیل تکنیکال


آموزش تحلیل تکنیکال، وضعیت الگوی الماس در رابطه با شرکت Juniper Networks, Inc

  • اشتراک در توییتر
  • اشتراک در فیسبوک
  • اشتراک در تلگرام
  • اشتراک در پینترست

مطالب زیر را حتما بخوانید:

آموزش تحلیل تکنیکال

چرخه هاي زمانی بازار

چرخه های زمانی بازار در آموزش تحلیل تکنیکال از مواردی که در آموزش تحلیل تکنیکال در مورد سرمایه گذاری در بخش سهام بسیار مورد تأکید قرار می گیرد، اطلاع یافتن.

آموزش تحلیل تکنیکال

خط رونده لغزیده

بررسی کامل خط روند لغزیده در آموزش تحلیل تکنیکال در آموزش تحلیل تکنیکال، خط روند لغزیده را به عنوان ابزار روشهای موجود برای خط روند اندروز تعریف میکنند که در.

شناخت موج های انگیزشی

موج های انگیزشی را بشناسیم

بررسی موج های انگیزشی از نوع انبساطی در آموزش تحلیل تکنیکال طبق آموزش تحلیل تکنیکال(موج های انگیزشی) ، در شرایطی که موجهای 1، 3 و 5 دارای 5 ریزموج باشند، به.

آموزش تحلیل تکنیکال

بریک اوت Break Out

یادگیری سیگنال تا چرخه های زمانی بازار با آموزش تحلیل تکنیکال از جمله سیگنال هایی که در زمینه ی شکست سطوح حمایت یا مقاومت بسیار قابل اعتماد می باشد، سیگنال.

آموزش تحلیل تکنیکال ، سیگنال های تغییر روند بازار

سیگنال های تغییر روند بازار

آموزش تحلیل تکنیکال ، سیگنال های تغییر روند بازار در آموزش تحلیل تکنیکال ، اصطلاحا شکسته شدن خط روند به فرایند عبور کردن منحنی قیمت از روی آن گفته می.

آموزش تحلیل تکنیکال

اصلاح در نمودارها

بررسی اصلاح ساده در آموزش تحلیل تکنیکال طبق آموزش تحلیل تکنیکال، در اصلاح ساده تنها یک الگو داریم. حالت اول امواج اصلاحی، همان الگوی اصلاح زیگزاگ بوده که متشکل از.

الگوی مستطیل

الگوی مستطیل

آشنایی با الگوی مستطیل در آموزش تحلیل تکنیکال در این سری از مباحث آموزش تحلیل تکنیکال، به بررسی سایر الگوهای تمدیدی می پردازیم. الگوی مستطیل از انواع الگوهای تمدیدی است.

آموزش تحلیل تکنیکال

حمایت و مقاومت

بررسی کامل سطوح حمایت و مقاومت در آموزش تحلیل تکنیکال طبق اصول آموزش تحلیل تکنیکال، قیمت یک سهم را کشمکش بین خریداران و فروشندگان تعیین می کند به صورتی که.

الگوهای شمعی

الگوهای شمعی

آموزش تحلیل تکنیکال: معرفی و بررسی کامل الگوهای شمعی بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، تاریخ پیدایش الگوی شمعی به بیش از 200 سال پیش در ژاپن برمی گردد که برای.

آموزش تحلیل تکنیکال

الگوهای ادامه دهنده

بررسی الگوهای ادامه دهنده در آموزش تحلیل تکنیکال همانطور که در ابتدای بحث چارت پترنها در مطالب قبلی آموزش تحلیل تکنیکال به یاد دارید، به دو نوع بازگشتی یا ریورسال.

آموزش تحلیل تکنیکال

آرایشها و الگوها

اهمیت آرایش ها و الگوها در آموزش تحلیل تکنیکال در آموزش تحلیل تکنیکال تعریف جالبی از پترن چارت داریم که به آن الگوی قیمت نیز می گوییم. طبق تعریف در.

آموزش تحلیل تکنیکال

فیبوناچی زمانی

بررسی دوره های زمانی فیبوناچی در آموزش تحلیل تکنیکال از دیگر ابزارهایی که در آموزش تحلیل تکنیکال قصد بررسی آن را داریم معروف به فیبوناچی زمانی یا دوره های زمانی.

معرفی و دانلود کتاب تجزیه و تحلیل تکنیکال

عکس جلد کتاب تجزیه و تحلیل تکنیکال

برای دانلود توضیحات کوتاه درباره الگوی مثلث قانونی کتاب تجزیه و تحلیل تکنیکال و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

برای دانلود قانونی کتاب تجزیه و تحلیل تکنیکال و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

دانلود کتاب از اپلیکیشن کتابراه

معرفی کتاب تجزیه و تحلیل تکنیکال

کتاب تجزیه و تحلیل تکنیکال اثر کلیفورد پیستولس، یکی از پرفروش‌ترین و معروف‌ترین کتاب‌ها در زمینۀ تجزیه و تحلیل تکنیکال است که مورد استفاده سرمایه‌گذاران بازار بورس، پژوهشگران، اساتید و دانشجویان قرار گرفته است. (فایل این کتاب در تاریخ 1399/03/21 به روز رسانی شده است.)

تجزیه و تحلیل تکنیکال (Technical Analysis For The Rest of Us) یک روش بسیار معروف برای درک و بدست آوردن سود در بازار سهام است. یکی از دلایل معروف بودن این روش کاربرد آن در شرایط نامعلوم بازار است و همچنین این مدل بر پایه رابطه بنیادی بین عرضه و تقاضا می‌باشد و بررسی خواهد کرد که چطور این رابطه باعث ایجاد فرصت در بازار سهام می‌شود. در این روش سرمایه‌گذار یاد می‌گیرد که سهام را با حداقل قیمت بخرد و با حداکثر قیمت بفروشد.

برنامه‌های مالی در تلویزیون تعداد زیادی نمودار را نشان می‌دهند که دربرگیرنده رفتار قیمت سهام است. بعد از مطالعه کتاب تجزیه و تحلیل تکنیکال نوشتۀ کلیفورد پیستولس (Clifford Pistolese)، شما یاد خواهید گرفت که رفتارهای قیمتی را تشخیص دهید و از هر نمودار الگوی خاص آن را درک کنید. این مهارت بسیار کاربردی است و شما را قادر می‌سازد که با سرعت زیاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری را تشخیص داده و درآمد خود را متحول کنید.

وجه تمایز این کتاب شامل استفاده از زبان ساده در کنار بیان مطالب کاملا علمی و مجموعه تمرین‌ها و جواب‌های اختصاصی برای هر فصل است. از این رو موجب استفاده گسترده آن در بین اساتید به عنوان یک مرجع در زمینه آموزش رفتارهای بازار بورس شده است.

شیوه نگارش کتاب بر اساس ساده‌سازی مطالب و مفاهیم بوده که باعث شده هر علاقمندی به سرمایه‌گذاری توضیحات کوتاه درباره الگوی مثلث در بازار بورس در هر سطحی از تحصیلات بتوانند به صورت خود آموز بهره لازم را کسب نمایند.

در بخشی از کتاب تجزیه و تحلیل تکنیکال می‌خوانیم:

اگر یک سهم به صورت غیر منتظره‌ای به سمت بالا حرکت کند و هیچ خبر خاصی نیز ازسوی شرکت تجاری مربوطه بیرون نیامده باشد، افزایش حجم معامله مشخص می‌کند که یک خبر خاصی اتفاق افتاده است، که هنوز اطلاع رسمی نشده است. این حرکت قیمت که قبل از اخبار رسمی اتفاق افتاده به علت این است که قطعا اخباری از درون شرکت تجاری به بیرون درز پیدا کرده است.

فهرست مطالب کتاب

سخن مترجم
پیشگفتار
فصل اول: مفاهیم پایه: تجزیه و تحلیل تکنیکال
مقدمه
عرضه و تقاضا (Supply and Demand)
الگوی قیمت صعودی (Upward price trend)
الگوی قیمت نزولی (Downward Price Trend)
محدوده معامله (Trading Range)
الگوی سر و شانه‌ها (Head and Shoulders)
الگوی دو سقف (Double Top)
الگوی دایره‌ای بالا (Rounding Top)
الگوی مثلث متقارن (Symmetrical Triangle)
الگوی مثلث صعودی (Ascending Triangle)
الگوی مثلث نزولی (Descending Triangle)
الگوی سر و شانه‌های معکوس (Inverted Head and Shoulders)
الگوی دایره‌ای پایین (Rounding Bottom)
الگوی دو کف ( (Double Bottom
منحنی پارابولیک، سهمی وار (Parabolic Curve)
الگوی خط مسطح (Flat Line Formation)
الگوی نوسانات نامنظم (Erratic Volatility)
پیامی برای احتیاط
تمرین‌ها
فصل دوم: تحلیل حجم
مقدمه
میانگین حجم داده‌ها (Average Volume Data)
حجم معامله و بازار سهام (Trading Volume and The Stock Market)
قیمت سهام و نمودارهای حجم معاملاتی (Stock Prise and trading Volume Charts)
تمرین‌ها
فصل سوم: میانگین حرکت
مقدمه
ساختار میانگین حرکت
میانگین حرکت تشریحی (Exponential Moving Average)
قیمت سهام و میانگین حرکت
کاهش قیمت سهام از طریق میانگین حرکت
افزایش قیمت سهام در بالای میانگین حرکت
میانگین حرکت به دنبال افزایش قیمت سهام
میانگین حرکت به دنبال کاهش قیمت سهام
افزایش میانگین کوتاه مدت در بالای میانگین بلند مدت
افزایش میانگین کوتاه مدت در پایین میانگین بلند مدت
افزایش قیمت سهام از طریق میانگین حرکت کوتاه و بلند مدت
نزول قیمت سهام از طریق میانگین کوتاه و بلند مدت
تمرین‌ها
فصل چهارم: نمودار شمعی
مقدمه
شروع کار با نمودار شمعی
اشکال پایه‌ای مدار شمعی
نشانه‌های معکوس
نشانه‌ها ادامه دار
دوجی
معامله با نمودار شمعی
فصل پنجم: مدیریت سبد پروژه
مقدمه
مواجه شدن با دوره‌های بازار
انتخاب سهام و منابع برای سبد پروژه تهاجمی
سر و شانه‌های معکوس
دو کف (Double Bottom)
دایره‌ای پایین (Rounding Bottom)
یک سبد پروژه تهاجمی
یک سبد پروژه متعادل
سرمایه گذاری در بازار جهانی (World Income Funds)
اوراق ملی شهری (National Municipal Bond Funds)
اوراق سرمایه گذاری رتبه دار (Investment Grade Bond Funds)
سبد پروژه محافظه کارانه (Conservative Portfolio)
اسناد قرضه با کوپن صفر (Zero Coupon Bonds)
تمرین‌ها
فصل ششم: تجزیه و توضیحات کوتاه درباره الگوی مثلث تحلیل تکنیکال و بازار سهام
مقدمه
تجارت فعال (Active)
چطور تجزیه و تحلیل تکنیکال می‌تواند کمک کند
خرید و نگه داشتن سرمایه (Passive)
تجارت میان مدت
تمرین‌ها
فصل هفتم: بررسی سهام ترجیحی
مقدمه
انتخاب سهام ترجیحی
معامله سهام ترجیحی
تمرین‌ها
واژه نامه
اصطلاحات پایه معاملاتی و بازار مالی
معرفی وب سایت‌های مالی
خارجی
ایرانی
منابع



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.