تعیین حجم با روش درصد ثابت


 • مجهول داده شده اگر به صورت جامد می باشد توسط قیف بـه بـالن ژوژه منتقـل و پـس از حـل کردن با آب مقطر به حجم برسانید و اگر محلول می باشد مسـتقیما توسـط آب مقطـر بـه حجـم برسانید.
 • یک بشر برداشته و 25میلی لیتر از محلول سولفات داده شده را در بشر بریزید. بشر ۲۵
 • 3تا 5میلی لیتر HCl دو مولار به محلول افزوده سپس آنرا حرارت دهید (تا نزدیک جوش)
 • توسط پیپت مدرج و یا بورت قطره قطره محلول کلرید باریم %3به محلول اضافه کرده و دائما بـا همزن شیشه اي آنرا به هم بزنید (توجه داشته باشید که همزن به جدار و ته بشر سـائیده نشـود) افزایش باریم کلرید را ادامه دهید تا رسوب سولفات باریم کامل شود. سپس درب ظرف را با کاغـذ بسته و صبر کنید تا عمل رسوب گیري کامل شود.
 • یک کروزه تمیز را به مدت یک ربع ساعت در حرارت 700-800درجه سانتیگراد در کوره قـرار داده و سپس در دسیکاتور قرار دهید تا خنک شود. وزن دقیق آنرا تعیین کنید.
 • بعد از آنکه رسوب ها ته نشین شد به کمک کاغذ صافی باند آبی آنرا صاف کنید. ابتدا بدون هم زدن محلول روئی بشر را از کاغذ صافی عبور دهید. آنقدر این عمل را تکرار کنید تا محلول زیـر صافی شفاف باشد.
 • به کمک شستشو با آب مقطر گرم که آن را داخل بشر ریخته و هم زده اید یونهاي کلر موجود در رسوب را از آن خارج کرده و در ضمن رسوب ها را روي کاغذ صافی انتقال دهید.
 • راي اطمینان از نبودن کلر تست نیترات نقره را انجام دهید. براي این کار حدود یک میلی لیتر از آخرین محلول زیر صافی را وارد لوله آزمایش کرده و یک قطره نیتریـک اسـید 1مـولار و چند قطره نقره نیترات %1به آن اضافه کنید. در صورتی که کدر شد دلیل بـر وجـود کلـر در محلول زیر صافی است.
 • تعیین حجم با روش درصد ثابت
 • پس از خاتمه صاف کردن کاغذ صافی، محتوي رسوب را جمع کرده در کـروزه کـه وزن آنـرا بـه دست آورده اید قرار دهید به کمک چراغ گاز با شعله کم آنرا حرارت داده تا ابتدا خشک و سپس با زیاد کردن شعله بسوزد و خاکستر شود. کروزه محتـوي رسـوب را در کـوره 700-800درجـه سانتی گراد به مدت 20دقیقه قرار داده پس از خاتمه زمان لازم آنرا در دسیکاتور گذاشته تـا پس از سرد شدن وزن کنید و غلظت سولفات را بدست آورید.

محاسبه آبدهی چاه

روشها و ضوابط اندازه گیری و محاسبه آبدهی چاه به قرار زیر می باشد.

ساده ترین روش اندازه گیری آبدهی در جریانهای کم، اندازه گیری مستقیم آب از راه هدایت آن به داخل ظرف با حجم معین می باشد. به این منظور پیمانه ای با ظرفیت مشخص در مسیر جریان عبور قرار گرفته و زمان پر شدن آن محاسبه می شود. در این حالت میزان دبی آب از رابطه زیر به دست می آید.

در این رابطه Q دبی آب بر حسب لیتر بر ثانیه، V حجم ظرف به لیتر و t زمان پر شدن ظرف به ثانیه می باشد. توصیه می شود از بشکه های 220 لیتری جهت اندازه گیری استفاده شود.

در صورتی که زمان پر شدن کمتر از ده ثانیه باشد احتمال بروز خطا در محاسبه زمان پر شدن ظرف تا ۳۰ درصد افزایش می یابد. بنابراین اندازه گیری سه بار تکرار شده و میانگین آن مورد نظر خواهد بود.

۲- روش فلوتر یا جسم شناور

این روش بیشتر جهت محاسبه دبی جریان آب در یک نهر یا رودخانه استفاده می شود و دقت بالایی ندارد. بخشی از نهر یا رودخانه با شکل مستقیم و یکنواخت انتخاب و در وسط آن سطح مقطع جریان اندازه گیری می شود دو نشانه در طول نهر یا رودخانه به فاصله حداقل ده متر انتخاب و جسم شناوری از قبل از نشانه اول در وسط نهر رها شده زمانی که جسم شناور به نشانه اول می رسد زمان آغاز و پس از عبور از نشانه دوم متوقف تا مدت زمان طی مسیر محاسبه شود. برای بالا بردن دقت اندازه گیری این عمل تا سه بار تکرار و میانگین داده ها در نظر گرفته می شود. از تقسیم فاصله بین دو نشانه به مدت زمان عبور جسم سرعت سطحی حرکت به دست می آید.

در این رابطه V حداکثر سرعت سطحی بر حسب متر بر ثانیه، L فاصله بین دو نشانه بر حسب متر و t زمان عبور جسم شناور بر حسب ثانیه می باشد.

برای محاسبه دبی جریان آب نیاز به محاسبه سرعت متوسط است که حاصلضرب ضریب K معادل ۰.۸ در حداکثر سرعت سطحی به دست می آید.

Q دبی جریان بر حسب مترمکعب بر ثانیه، A سطح مقطع جریان بر حسب متر مربع و Vm سرعت میانگین جریان بر حسب متر بر ثانیه می باشد.

برای جسم شناور می توان از بطری های که تا دو سوم آن از آب پر شده استفاده نمود. برای تعیین سطح مقطع جریان در نهر ها و رودخانه های کم عرض می توان با استفاده از میله یا خط کش چوبی عمق متوسط را اندازه گیری نمود و در عرض میانگین مقطع ضرب نمود. در بسترهای عریض یک طناب که در فواصل مشخص نیم تا یک متر گره زده شده است در عرض رودخانه و بالای سطح آب به صورت کشیده قرار گرفته و در هر یک از گره ها عمق آب توسط خط کش چوبی مدرج اندازه گیری می شود. سپس سطح مقطع از طریق محاسبه سطوح کوچک و جمع آنها به دست می آید.

۳-روش سقوط آزاد آب از لوله

روشی آسان برای محاسبه دبی جریان آب در محیط بسته نظیر لوله های چاه می باشد. در این روش از فرمولهای مبتنی بر قانون نیوتن در مورد سقوط ازاد اجسام استفاده می شود و بر حسب آنکه لوله افقی یا عمودی باشد روشهای متفاوتی به کار می رود که در ادامه به آن می پردازیم.

۳-۱ روش جت یا اندازه گیری در لوله آبده افقی

در این روش با استفاده از گونیای فلزی یا چوبی که بازوی کوتاه آن دارای طول ثابت یک فوتی یا ۳۰.۴۸ سانتی و بازوی بلند آن ۱۰۰ تا ۱۵۰ سانت باشد عمل اندازه گیری انجام می شود. بازوی بلند گونیا بر روی لوله افقی مماس شده و انقدر جابجا می کنیم تا نوک بازوی کوتاه با سطح رانش آب تماس یابد. در این حالت با قرائت طول خط کش یعنی فاصله افقی پرتاب آب و با دانستن قطر لوله آبدهی با استفاده از رابطه زیر محاسبه می شود.

Q مقدار آبدهی برحسب مترمکعب بر ساعت یا لیتر بر ثانیه

A سطح مقطع لوله بر حسب اینچ مربع

L فاصله افقی رانش آب بر حسب سانتی متر

D قطر لوله آبده

K ضریب ثابت معادل ۰.۰۹۰۵ بر حسب آبدهی مترمکعب بر ساعت و ۰.۰۲۵۱ بر حسب آبدهی لیتر بر ثانیه

رابطه بالا به صورت خلاصه به صورت زیر خواهد بود.

Q=0.0197*D².L لیتر بر ثانیه

Q=0.0710*D².L مترمکعب بر ساعت

در صورتی که آب به طور نیم پر در لوله جریان داشته باشد رابطه بالا به صورت زیر خواهد بود

Q=0.0197*D².L.X/Y لیتر بر ثانیه

Q=0.0710*D².L.X/Y مترمکعب بر ساعت

X ارتفاع آب در لوله و Y قطر لوله آبده می باشد.

۳-۲ اندازه گیری آبدهی در لوله آبده عمودی

در صورتی که لوله آبده قائم باشد برای محاسبه آبدهی ارتفاع پرش آب از لبه لوله تا بالاترین نقطه رانش آب اندازه گیری و از فرمول زیر استفاده می شود.

Q آبدهی بر حسب لیتر بر ثانیه

D قطر لوله بر حسب اینچ

H ارتفاع پرش عمودی آب بر حسب سانتیمتر

K ضریب ثابت معادل ۰.۲۲۲۷ بر حسب واحدهای فوق

۴- اندازه گیری آبدهی با استفاده از مولینه یا سرعت سنج

متداولترین روش اندازه گیری سرعت جریان آب است که در دو نوع پروانه ای یا سرعت سنج با محور چرخش افقی و پیاله ای یا سرعت سنج با محور چرخش عمودی است. رابطه بین سرعت جریان آب و سرعت چرخش محور متحرک به صورت زیر است.

V سرعت جریان آب بر حسب متر بر ثانیه

N تعداد دور محور متحرک در ثانیه

a و b مقادیر ثابت اعلامی توسط سازنده مولینه

۵- اندازه گیری آبدهی به روش ردیابی

در این روش ماده ردیاب نظیر ماده شیمیایی پایدار یا پرتوزا به جریان آب تزریق می شود. با اندازه گیری حجم تزریق، غلظت ماده ردیاب در محلول و غلظت ردیاب در جریان آب دبی جریان محاسبه می شود.

۳-۵ روشهای نوین اندازه گیری

قطب نگارهای اکسیژنی، دبی سنج های الکترومغناطیسی و فراصوتی جزو تجهیزات پیشرفته ای به شمار می روند.

وزن سنجی یا گراویمتری

وزن سنجی یا گراویمتری (گراویمتری در شیمی تجزیه ) عبارت است از اندازه گیري کمی یـک جسـم از طریـق رسـوب دادن آن و جـدا کـردن و توزین رسوب حاصل . به این صورت عمل می شود که وزن معینی از نمونـه شـامل جسـم مجهـول در حلال مناسبی حل می شود. سپس محلول رسوب دهنده به مقدار زیاد اضافه می گردد. رسوب حاصل پس از صاف کردن، شستن خشک کردن و افروزش توزین می گردد. با توجه به وزن و ترکیب رسـوب حاصل مقدار یونهاي رسوب کرده و با در نظـر گـرفتن وزن نمونـه درصـد جسـم مجهـول در نمونه محاسبه می گردد. روش وزن سنجی چون بر اساس توزین است داراي صحت و دقت( حدود 0.1 %) زیاد می باشد ولی عیب آن این است که وقت زیاد می گیرد. در زیر گراویمتری برای اندازه گیری سولفات تشریح می گردد.

وزن سنجی یا گراویمتری سولفات

سولفات باریم با داشتن ثابت انحلال خیلی کم بهترین رسوب در تعیین مقدار سولفات است. بعلاوه این جسم در نتیجه حرارت زیاد ، تغییری نکرده و ثابت باقی می ماند. ذرات سولفات باریم تشکیل شده معمولا ریز بوده و ممکن است از جدار کاغذ صافی عبور نماید بـراي حل این مشکل بهتر است هنگام اضافه نمودن نمک باریم عمل را به آهستگی تمام انجام داد.
محلولهاي مورد نیاز :

 • هیدرو کلریدریک اسید 2مولار
 • باریم کلرید %3وزنی – حجمی
 • نیتریک اسید 2مولار، نیترات نقره جهت تست کلر

شرح آزمایش وزن سنجی یا گراویمتری سولفات :

 • مجهول داده شده اگر به صورت جامد می باشد توسط قیف بـه بـالن ژوژه منتقـل و پـس از حـل کردن با آب مقطر به حجم برسانید و اگر محلول می باشد مسـتقیما توسـط آب مقطـر بـه حجـم برسانید.
 • یک بشر برداشته و 25میلی لیتر از محلول سولفات داده شده را در بشر بریزید. بشر ۲۵
 • 3تا 5میلی لیتر HCl دو مولار به محلول افزوده سپس آنرا حرارت دهید (تا نزدیک جوش)
 • توسط پیپت مدرج و یا بورت قطره قطره محلول کلرید باریم %3به محلول اضافه کرده و دائما بـا همزن شیشه اي آنرا به هم بزنید (توجه داشته باشید که همزن به جدار و ته بشر سـائیده نشـود) افزایش باریم کلرید را ادامه دهید تا رسوب سولفات باریم کامل شود. سپس درب ظرف را با کاغـذ بسته و صبر کنید تا عمل رسوب گیري کامل شود.
 • یک کروزه تمیز را به مدت یک ربع ساعت در حرارت 700-800درجه سانتیگراد در کوره قـرار داده و سپس در دسیکاتور قرار دهید تا خنک شود. وزن دقیق آنرا تعیین کنید.
 • بعد از آنکه رسوب ها ته نشین شد به کمک کاغذ صافی باند آبی آنرا صاف کنید. ابتدا بدون هم زدن محلول روئی بشر را از کاغذ صافی عبور دهید. آنقدر این عمل را تکرار کنید تا محلول زیـر صافی شفاف باشد.
 • به کمک شستشو با آب مقطر گرم که آن را داخل بشر ریخته و هم زده اید یونهاي کلر موجود در رسوب را از آن خارج کرده و در ضمن رسوب ها را روي کاغذ صافی انتقال دهید.
 • راي اطمینان از نبودن کلر تست نیترات نقره را انجام دهید. براي این کار حدود یک میلی لیتر از آخرین محلول زیر صافی را وارد لوله آزمایش کرده و یک قطره نیتریـک اسـید 1مـولار و چند قطره نقره نیترات %1به آن اضافه کنید. در صورتی که کدر شد دلیل بـر وجـود کلـر در محلول زیر صافی است.
 • پس از خاتمه صاف کردن کاغذ صافی، محتوي رسوب را جمع کرده در کـروزه کـه وزن آنـرا بـه دست آورده اید قرار دهید به کمک چراغ گاز با شعله کم آنرا حرارت داده تا ابتدا خشک و سپس با زیاد کردن شعله بسوزد و خاکستر شود. کروزه محتـوي رسـوب را در کـوره 700-800درجـه سانتی گراد به مدت 20دقیقه قرار داده پس از خاتمه زمان لازم آنرا در دسیکاتور گذاشته تـا پس از سرد شدن وزن کنید و غلظت سولفات را بدست آورید.

تعیین حجم با روش درصد ثابت

آلبوم تصاویر

رژیم آنلاین

همسان گزینی

جشنواره دانش آموزی

وضعیت آب و هوا

عکس نویسنده

عکس نویسنده

روابط حجمی گازها در محاسبات استوکیومتری

قانون نسبت های ترکیبی:

در دما و فشار ثابت، گازها در نسبتهای معینی با هم واکنش می دهند.(ژوزف لوئی گلیوساک )

قانون آووگادرو:

در فشار و دمای ثابت یک مول از گازهای مختلف حجم ثابت و برابری دارند.

در دمای 0 درجه سانتیگراد (273 درجه کلوین) و فشار 1 اتمسفر (760 میلی متر جیوه)، هر مول گاز حجمی 22/4 برابر لیتر را اشغال می کند که به آن حجم مولی گازها در شرایط STP می گویند

متعارف یعنی: یعنی در فشار 1 اتمسفر و دمای 298 درجه کلوین حجم یک مول گاز، 24/45 لیتر است.

بنابراین اندازه و جرم ملکول های گاز تعیین کننده حجم گازها نیستند بلکه

این قانون با فرمول های زیر مشخص می شود:

که حاصلضرب مقدار ماده در یک ثابت حجم گاز را تعیین می کند که این ثابت، برای یک مول عدد آووگادرو است.

قانون گازهای ایده آل عبارت است از PV=nRT

واکنش تشکیل آب و شکل زیر نشان می ده د که با اینکه مولکول ها متفاوتند اما حجم ها یکسان هستند.

بنابراین تعداد اتم ها قابل شمارش است.

یک نمونه شامل 1/5 مول نئون 8 لیتر حجم دارد. وقتی 25 گرم نئون به آن اضافه شود. حجم جدید چقدر خواهد بود ؟

بر طبق قانون اووگادرو یک مول گاز در شرایط STP دارای 22/4 لیتر حجم است . بنا براین حجم 1/5 مول آن برابر خواهد بود با:

1/50 × 22/4=33/6 @ STP

اگر 1/5 مول گاز دارای حجم 8 لیتر است پس باید فشرده شده باشد و چون در شرایط STP فشار 1 atm است. بنابراین فشار برابر است با:

هزینه های متغیر در حسابداری چیست؟

هزینه های متغیر هزینه هایی هستند که با توجه به حجم تولید محصول یا خدمات ارائه شده تغییر می‌کنند. اگر هیچ محصول یا خدمتی وجود نداشته باشد، هزینه های متغیری نیز نباید وجود داشته باشد. برای محاسبه هزینه متغیر، فرمول زیر استفاده می شود:

هزینه متغیر کل = تعداد محصول تولید شده × هزینه متغیر هر واحد محصول

موادی که به صورت مستقیم در تولید محصول به کار می رود به عنوان هزینه متغیر شناخته می شود. درباره نیروی کار نیز نیروهایی که تعداد آن ها با توجه به حجم تولید کم یا زیاد می شوند در هزینه متغیر محاسبه می شوند اما بقیه نیروهای کار به عنوان هزینه سربار محاسبه می‌شوند.

مجموع هزینه های سربار تولید و هزینه های متغیر ، هزینه کل محصولات تولید شده یا خدمات ارائه شده است.

اگر شرکت مقدار زیادی هزینه های متغیر در ساختار هزینه خود داشته باشد، یعنی زمانی هزینه های او افزایش می یابد که تولید افزایش یافته و در نتیجه درآمد افزایش می یابد، بنابراین این شرکت ها می تواند رکود کسب و کار را بهتر از یک شرکت که هزینه های ثابت زیادی دارد تحمل کند. درک این نکته بسیار حائز اهمیت است «کسب و کارهایی که هزینه متغیر بیشتری نسبت به هزینه ثابت خود دارند می تواند با فروش و درآمد کم نیز سرپا مانده و سودده باشند اما زمانی که مقدار هزینه های ثابت افزایش می یابد شرکت می بایست با فروش بیشتری داشته باشد و سود بیشتری کسب کند تا هزینه های ثابت را جبران کرده و به سوددهی برسد.»

مثال هایی از هزینه های متغیر

در این بخش مثال هایی از هزینه های ثابت پر استفاده را بیان می کنیم:

مهمترین هزینه های ثابت مواد خامی هستند که در تولید محصول به کار می روند.

سهمی که برای تولید هر واحد محصول به نیروی کار پرداخت می‌شود.

(توجه کنید هزینه نیروی کار تعیین حجم با روش درصد ثابت تعیین حجم با روش درصد ثابت مستقیم اغلب به عنوان هزینه متغیر در نظر گرفته نمی شود.)

هزینه هایی مانند روغن ماشین آلات و مواد مصرفی آن ها که به صورت متغییر متناسب با میزان مصرف ماشین آلات محاسبه می شود.

در صورتی که شرکت کارکنانی دارد که کارشن به صورت ساعتی محاسبه میشود و دستمزد آن ها برحسب ساعت های کاری مفید آن ها پرداخت می‌شود در آن صورت دستمزد این کارکنان به عنوان هزینه متغیر حساب می‌شود.

توجه کنید دستمزد کارکنانی که به صورت ماهانه میزان ثابتی حقوق میگیرند و مقدار حقوق آن ها به ساعات کاری آن ها بستگی ندارد به عنوان هزینه های ثابت محاسبه می‌شود.

به فروشندگان تنها در صورتی که محصولات یا خدمات خود را به فروش برسانند کمیسیون پرداخت می شود، بنابراین هزینه کمیسیون به وضوح یک هزینه متغیر است.

هزینه استفاده از خدمات الکترونیک (کارت های الکترونیک، درگاه های پرداخت اینترنتی و…) که تنها به صورت درصدی از فروش پرداخت می‌شود به عنوان هزینه متغیر در نظر گرفته می شود و هزینه هایی که به صورت ماهانه پرداخت میشود به عنوان هزینه ثابت در نظر گرفته می‌شود.

یک کسب و کار هزینه حمل و نقل را تنها هنگامی که محصول خود را را به فروش می رساند پرداخت می کند. بنابراین حمل و نقل می تواند هزینه یک نوع هزینه متغیر باشد.

در انتها گفتنی است در اکثر کسب و کارها بیشتر هزینه ها هزینه های ثابت هستند. این هزینه ها اغلب هزینه های سرباری هستند که شرکت به صورت روزانه و برای مهیا کردن شرایط برای انجام ماموریت اصلی خود می بایست پرداخت کند.

تغییر مقادیر قرارداد ها، افزایش و کاهش ۲۵% مبلغ اولیه پیمان

تغییر مقادیر پیمان

تغییر مقادیر قرارداد ها، افزایش و کاهش ۲۵% مبلغ اولیه پیمان

با توجه به اینکه مبلغ اولیه ی پیمان پس از عقد قرارداد، تنها در یکی از سه شرایط تغییر مقادیر قرارداد ، تعدیل قرارداد و یا مبالغ مشروط در قرارداد قابل تغییر می باشد پیشنهاد میکنیم علاوه بر این مطلب، مقالات “تعدیل قرارداد پیمانکاری” و “مبالغ مشروط در قرارداد” که مرتبط با مبحث شرایط افزایش قیمت قرارداد و یا کاهش قیمت قرارداد می باشند را نیز مشاهده نمایید.

تغییر مقادیر قرارداد:

در برخی موارد در حین اجرای فعالیت های پیمانکاری به دلیل عدم انجام برآورد دقیق از احجام کار، این امکان وجود دارد که مقادیر درج شده در فهرست بها و مقادیر منضم به پیمان تغییر نماید.

مواردی که منجر به تغییر مقادیر اولیه پیمان خواهد شد:

 • نادیده گرفتن برخی از آیتم های کاری در زمان طراحی یا برآورد اولیه که می تواند به صورت سهوی یا در بعضی موارد غیر قابل اجتناب باشد.
 • تغییر در طرح اولیه به دلایل مختلفی همچون تغییرات در ابعاد طرح جهت بهبود کارایی یا اعمال مهندسی ارزش

به طور کلی این تغییر مقادیر اولیه ممکن است منجر به تحمل ضرر و زیان بسیاری از جانب کارفرما گردد. عمده این دلایل عبارتند از:

 • عدم پیش بینی اعتبار اولیه و در نتیجه اخلال در مدیریت مالی مجموعه کارفرما
 • ثابت ماندن قیمت واحد و در نتیجه ضرر کارفرما
 • جلوگیری از ایجاد فشار در واگذاری معامله کوچک و افزایش بی رویه مقادیر و تبدیل به معامله بزرگ

در ادامه به توضیح دستورالعمل نحوه محاسبه پر شدن حجم ریالی قرارداد با توجه به مبحث افزایش یا کاهش ۲۵ درصد قرارداد خواهیم پرداخت:

محدودیت افزایش مقادیر قرارداد (افزایش ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان):

در این خصوص مطابق با بند الف ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان (چنانچه پیوست قرارداد باشد)، تعیین حجم با روش درصد ثابت مهندس مشاور موظف است تغییر مقادیر را محاسبه نماید و پس از تصویب کارفرما آن را به پیمانکار ابلاغ کند.

با توجه به دستورالعمل نحوه محاسبه پر شدن حجم ریالی قرارداد، در صورتی که جمع مبلغ تغییر مقادیر و مبلغ کارهای جدید ابلاغ شده به پیمانکار از ۲۵% مبلغ اولیه پیمان تجاوز نکند پیمانکار موظف است تا با همان نرخ پیمان تعیین شده کار را به سرانجام رساند.

ذکر این نکته ضروری است که تغییرات و کار جدید می بایست در چارچوب موضوع اصلی قرارداد باشد. بدین معنی که موضوع قرارداد می بایست از جهت شرح فنی، محل اجرا و رسته کار مشابهت داشته باشد. در غیر این صورت ابلاغ تغییر مقادیر خارج از محدود موضوع قرارداد می تواند منجر به ایجاد ادعا از سمت پیمانکار شود.

تبصره: قیمت کارهای با قیمت جدید، خود دارای محدودیت سقف ۱۰ درصد نیز می‌باشد.

محدودیت کاهش مقادیر قرارداد (کاهش ۲۵ درصد مبلغ اولیه قرارداد):

کاهش مقادیر اولیه و مبلغ قرارداد می تواند باعث ضرر و زیان پیمانکار شود. زیرا بخشی از قیمت واحد قرارداد دربردارنده هزینه‌های ثابت بالاسری کار است که این هزینه‌ها با تغییر حجم کاری ثابت می‌ماند و کاهش مقادیر کار باعث کاهش آن و بالطبع ضرر و زیان پیمانکار می‌شود.

لذا جهت جلوگیری از ضرر و زیان پیمانکار محدودیت ذیل اعمال می‌گردد.

جمع مبلغ مربوط به کاهش مقادیر و حذف آنها نباید از ۲۵ در صد مبلغ اولیه قرارداد بیشتر شود. در صورت تجاوز از این سقف و توافق پیمانکار، مبلغ قرارداد براساس نرخ واحد قرارداد اصلاح و الحاق می‌گردد. همچنین در صورت تکمیل کار و تائید صورت وضعیت قطعی، مقادیر کار بدون آنکه از سوی کارفرما کم شده باشد، براساس مقادیر واقعی و نرخ واحد قرارداد محاسبه می‌گردد و ادعای پیمانکار جهت کاهش نسبت به سقف ۲۵ درصد قابل قبول نیست.
درصورت عدم توافق پیمانکار با کاهش بیش از ۲۵ درصد مبلغ قرارداد، قرارداد خاتمه می‌یابد.

نرم افزار مدیریت قراردادهای درگاه، تمامی فرایندهای کنترل قرارداد نظیر مبالغ مشروط در قرارداد، تغییر مقادیر، مابه التفاوت و تعدیل ها، افزایش کاهش ۲۵%، متمم ها و الحاقیه های قرارداد، تاخیرات و تعلیق ها، تحویل یا فسخ پیمان را پوشش خواهد داد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.