کسب سود از شرایط نزولی بازار سهام


مقایسه کارآمدی استراتژی های ترکیبی تحلیل تکنیکال با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام در دوره های صعودی و نزولی

سرمایه گذاران و مدیران سرمایه گذاری در زمان انتخاب و خرید سهام شرکت ها، با فرایند تصمیم گیری روبرو هستند. آنها در این فرایند به دنبال انتخاب سهامی هستند که حداکثر منافع را داشته باشد. درفرایند سرمایه گذاری، موفقیت و کسب سود بدون تجزیه و تحلیل صحیح و داشتن آشنایی از شرایط سهام و بازار امکان پذیر نمی باشد، لذا هر سرمایه گذار می بایست پس از بررسی و تجزیه و تحلیل سهام اقدام به خرید و فروش آن نماید. در این راستا در تحقیق حاضر کارآمدی روش های خرید سهام با استفاده از استراتژی های تکنیکال نسبت به روش خرید و نگهداری بررسی شد. استراتژی های تکنیکال مورد آزمون، میانگین متحرک نمایی، شاخص قدرت اندازه حرکت و استراتژی ترکیبی شاخص قدرت اندازه حرکت و میانگین متحرک نمایی می باشند. موقعیت های خرید ایجاد شده براساس دوره های روزانه(کوتاه مدت) و هفتگی(میان مدت) برای 16شرکت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران در پنج سال 1390تا1394 استخراج گردید. نتیجه نشان می دهد در دوره هایی که بازار به شدت صعودی باشد(سال 1392) استراتژی های تکنیکال کارایی لازم را ندارند، اما در دوره هایی که روند بازار متعادل است یا بازار نزولی(سال1393) است، استراتژی های تکنیکال برای خرید سهام کارآمدتر هستند.

کلیدواژه‌ها

  • تحلیل تکنیکال
  • میانگین متحرک نمایی
  • شاخص قدرت اندازه حرکت
  • روش خرید و نگهداری

مراجع

* پورزمانی، زهرا. رضوانی اقدم، محسن.(1394)، مقایسه کارائی استراتژی های تکنیکال میانگین متحرک نمایی و شاخص قدرت اندازه حرکت با روش خرید و نگهداری برای کسب سود از شرایط نزولی بازار سهام خرید سهام،فصل نامه علی پژوهشی دانش سرمایه گذاری16، 27-43

* پورزمانی، زهرا. محمدی، محمدرضا، (1391)، مقایسه راهبردهای خرید و فروش سهام جهت محاسبه بازده سهام در سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت، فصل نامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار،14،1-11

* ستایش، محمدرضا و همکاران، (1388)، امکان سنجی بکارگیری شاخص های تحلیل تکنیکی (فنی) در پیش بینی روند سهام در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه بصیرت،42، 155-177

* سلمانی، سوده. (1390)، بررسی ناهمگنی در بورس اوراق بهادار تهران براساس رویکرد تکنیکال، مهندسی مالی و مدیریت پرتفوی، 2، 139-165.

* شریعت پناهی، مجید. حیدری نیا، الیاس. (1382) پیامد اصلی استفاده از روش میانگین متحرک قیمت بازار سهام کسب سود از شرایط نزولی بازار سهام به عنوان مبنای تصمیم‌گیری در خرید و فروش سهام بورس اوراق بهادار تهران،فصلنامه مطالعات حسابداری،6، 55-82

* صالح اردستانی، عباس. ورزشکار، هادی.(1394)، ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎزدﻫﻲ اﻛﺘﺴﺎﺑﻲ ﻧﺎﺷﻲ از اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻬﻢ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﻨﻴﺎدی و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان،19، پژوهش های مدیریت در ایران

* فلاح شمس، میرفیض. (1392) مقایسه کارائی معیارهای استراتژی شتاب(مومنتوم) در انتخاب پرتفوی مناسب، مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار،16، 109-125.

* مورفی، جان، (1390) تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه، ترجمه کامیار فراهانی فرد و رضا قاسمیان لنگرودی، چاپ هشتم،نشرچالش

* نجارزاده، ر. گداری، اکبر. (1387)، بررسی سود آوری قواعد مبادلاتی میانگین متحرک در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه پژوهش های اقتصادی،8، 43-58

* هیبتی، فرشاد. و همکاران،(1389)، ارتباط دو رویکرد قیمت گذاری سهام در بورس اوراق بهادار تهران، مجله مطالعات مالی،5 ،115-136

* Brock, William, Josef Lakonishok, and Blake LeBaron. "Simple technical trading rules and the stochastic properties of stock returns." The Journal of Finance 47, no. 5 ,1731-1764,1992

* gençay, Ramazan. "Optimization of technical trading strategies and the profitability in security markets." Economics Letters 59, no. 2: 249-254,1998.

* Gunasekarage, A., & Power, D. M. The profitability of moving average trading rules in South Asian stock markets. Emerging Markets Review, 2(1), 17-33.2001.

* Hudson, Robert, Michael Dempsey, and Kevin Keasey. "A note on the weak form efficiency of capital markets: The application of simple technical trading rules to UK stock prices-1935 to 1994." Journal of Banking & Finance 20, no. ,1121-1132,1996

* Jensen, Michael C & Benington, George A,” Random walks and technical theories: Some additional evidence”, The Journal of Finance,469-482,1970

* Kuan-Cheng,Ko and et al, Value investing and technical analysis in Taiwan stock market, Pacific-Basin Finance Journal,26,14-36.2014

* Lin, Shih-Kuei, Shin-Yun Wang, and Pei-Ling Tsai. "Application of hidden Markov switching moving average model in the stock markets: Theory and empirical evidence." International Review of Economics & Finance 18, no. 2: 306-317.2009.

* کسب سود از شرایط نزولی بازار سهام Pavlov, Vlad, and Stan Hurn. "Testing the profitability of moving-average rules as a portfolio selection strategy." Pacific-Basin Finance Journal 20, no. 5 : 825-842.2012.

* Ratner, Mitchell, and Ricardo PC Leal. "Tests of technical trading strategies in the emerging equity markets of Latin America and Asia." Journal of Banking & Finance 23, no. 12: 1887-1905,1999.

* Van Horne , James C., and George GC Parker. "Technical trading rules: a comment." Financial Analysts Journal, 128-132, 1968.

بررسی رابطه بین نرخ‌های بهره و روند نزولی شاخص / تیغ بهره برگردن شاخص می‌نشیند؟

بررسی رابطه بین نرخ‌های بهره و روند نزولی شاخص / تیغ بهره برگردن شاخص می‌نشیند؟

نرخ سود بانکی در دو دهه اخیر بدون توجه به تغییرات شدید نرخ تورم، در بازه‌ای بین ۱۳ تا ۲۴ در نوسان بوده است. به موازات، نرخ تورم در این فاصله هم به حد پایین تک‌رقمی رسیده و هم نزدیک به حد بالای ۵۰ درصد شده است.

بازار سهام ایران که تا مرداد ماه ۱۳۹۹ با رشدهای عجیب در قیمت سهام و شاخص مواجه بود، به‌ناگاه روندی نزولی به خود گرفت و سقوط کرد. در پی این اتفاق، کارشناسان بر آن شدند تا دلایل این سقوط را شناسایی و از تداوم روند نزولی بازار جلوگیری کنند.

در این زمان بود که انگشت اتهام به سوی سیاستگذار پولی نشانه رفت و بسیاری از فعالان بازار سرمایه، بانک مرکزی و افزایش نرخ‌های بهره را از کسب سود از شرایط نزولی بازار سهام عوامل اصلی سقوط بازار معرفی کردند. این دسته از فعالان بورس معتقدند بودند که متولی بازار پول بدون توجه به شرایط بازار سرمایه و نقش آن در اقتصاد کشور، تنها به دنبال اجرای سیاست‌های خود و حمایت از بازار پول است. در واقع بازار پول را به تقابل با بازار سرمایه متهم کردند. این کسب سود از شرایط نزولی بازار سهام فعالان بازار سرمایه معتقد بودند با افزایش نرخ‌های بهره، جذابیت سپرده‌گذاری در بانک‌ها نسبت به سرمایه‌گذاری در بورس افزایش می‌یابد، بنابراین سرمایه‌ها از بازار سرمایه خارج و به سمت بانک‌ها سرازیر می‌شود. به‌ویژه آنکه بسیاری از سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز که با افت قیمت سهام دچار زیان شده بودند، برای جبران این زیان، سپرده‌گذاری بانکی کسب سود از شرایط نزولی بازار سهام را به عنوان بهترین گزینه انتخاب کردند.
اما آیا چنین ارتباطی بین نرخ‌های بهره (بانکی و بین‌بانکی) و شاخص بورس برقرار است؟ آیا می‌توان افزایش نرخ بهره را از عوامل سقوط بازار سهام دانست؟ اگر پاسخ مثبت است، چرا بازارهای موازی را متهم نکنیم؟ به عنوان مثال، با سقوط بازار سهام، معمولا بازارهایی همچون طلا و سکه، خودرو، ارز و به تازگی رمزارزها به مقاصد جدید سرمایه‌گذاران تبدیل می‌شوند. در اینکه افزایش نرخ‌های بهره بانکی می‌تواند در کوچ سرمایه‌ها از بازار سرمایه به بازار پول موثر باشد، شکی نیست، اما صحبت بر سر میزان این اثرگذاری است و البته نباید از میزان تاثیر عوامل دیگر غافل شد. کارشناسان در این گزارش به تبیین این موضوع پرداختند.

پارامترهای یک افزایش و کاهش
امید میرچولی، کارشناس بازار سرمایه درمورد رابطه نرخ بهره، نرخ بهره بین بانکی و شاخص بورس گفت: ملاک ارزیابی سیاستگذاران و بازیگران در بازار پولی نرخ بهره و در بازار سرمایه، قیمت سهام و افزایش و کاهش قیمت آن است.
وی ادامه داد: در بررسی تأثیر این دو بازار که شاخصه اصلی آن نرخ بهره و قیمت سهام است؛ براساس تئوری‌های اقتصادی افزایش نرخ بهره باعث کاهش قیمت سهام شده و هر زمان قیمت سهام کاهش یابد منجر به اثرگذاری در بازار پول می‌شود و در چنین شرایطی منابع و دارایی‌ها از بازار سهام به بازار پول منتقل می‌شود و برعکس درحالی که در شوک‌های اقتصادی و سیاسی از جمله جنگ‌ها، قیمت سهام افت پیدا می‌کند و دراین شرایط بخشی از دارایی‌ها به بازار پول منتقل می‌شود و در مواقعی که بحران افزایش می‌یابد دارایی‌ها به سمت بازار طلا حرکت می‌کند و قیمت طلا افزایش پیدا می‌کند.

میرچولی درباره تأثیر نرخ بهره بانک‌ها بر قیمت سهام گفت: هر زمان نرخ بهره بانکی افزایش یافته، قیمت سهام افت پیدا کرده است. به بیانی دیگر، سود سپرده‌گذاری در بانک افزایش می‌یابد و قدرت رقابت‌پذیری برای افرادی که عمدتا ریسک‌گریز هستند، مهیا می‌شود. در این صورت منابع از بازار سرمایه خارج و وارد بازار پول می‌شود.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه دولت‌ها و بانک مرکزی از این ابزار برای مدیریت منابع دارایی موجود برای بازار سرمایه و بازار پول بهره می‌برند و برای همین هم یکی از پارامترهای افزایش یا کاهش قیمت سهام، تعیین نرخ بهره توسط بانک مرکزی است، افزود: این موضوع درباره نرخ بهره بین بانکی به گونه‌ای دیگر است. با افزایش نرخ بهره بین بانکی هزینه پول برای بانک‌ها افزایش پیدا می‌کند و به تبع آن نرخ بهره برای مشتریان بانک‌ها افزایش می‌یابد و درچنین شرایطی بازار پول جذاب‌تر می‌شود و قاعدتا سرمایه‌های سرگردان و دارایی‌هایی که قابلیت نقدشوندگی بیشتری دارد و در اختیار افراد ریسک‌گزیرتر است، به سمت چنین بازاری سوق پیدا می‌کند و کم کم منابع جابجا می‌شود. همچنین در صورتی که نرخ بهره بین بانکی افزایش یابد به صورت آکادمیک باید شاهد ریزش بازار سهام در کل دنیا باشیم اما اینکه در مورد ایران چه اتفاقی می‌افتد بستگی به شاخص‌های تأثیرگذار دارد.
وی ادامه داد: با این توضیحات می‌توان گفت رابطه بین نرخ بهره بین بانکی، بهره و قیمت سهام الزاما رابطه خطی نیست بنابراین افزایش یا کاهش یکی باعث افزایش و کاهش دیگری نمی‌شود. از این رو، وقتی بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار حوزه بانکی نرخ بهره بانکی را کاهش یا افزایش می‌دهد، هزینه پول را برای بانک‌ها کسب سود از شرایط نزولی بازار سهام مدیریت می‌کند. به عنوان مثال؛ با افزایش نرخ بهره بین بانکی هزینه مالی بانک‌ها افزایش پیدا می‌کند که این در مقایسه با نرخ بهره‌ها یا هزینه تمام‌شده پول در باقی بازارها از جمله بازار سهام است.
میرچولی تأکید کرد: نرخ بهره بین بانکی سیگنالی برای فعالان بازارهای مالی محسوب می شود که می‌توان روند قیمت سهام را پیش بینی کرد. نرخ بهره وام بانک‌ها به مشتریان آنها بر پایه هزینه تمام شده پول که بخش عمده آن نرخ بهره بین بانک‌هاست، تعیین می‌شود و نیز نرخ سپرده در بانک‌ها
افزایش می‌یابد.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه این بدان معناست که هزینه پول برای فعالان بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی از بازار پولی افزایش می‌یابد و همزمان جذابیت این بازار در مقایسه با بازدهی اوراق با درآمد ثابت یا بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری افزایش پیدا می‌کند که یعنی نهاد ناظر پولی و در رأس آن بانک مرکزی روند جابجایی منابع را به سمت بازار سرمایه مدیریت و کنترل می‌کند.

بازدهی موهومی

حسین سلطان آبادی، معاون مدیریت تحقیقات اقتصادی بانک خاورمیانه در پاسخ به این پرسش که چرا کاهش نرخ بهره به نفع بازار سرمایه و عموم مردم نیست، گفت: ادعا می‌شود در کشورهایی که با تورم‌های مزمن دست به گریبانند، مردم دچار توهم پولی نبوده و متغیرهای واقعی را مبنای محاسبات خود قرار می‌دهند. اما به نظر می‌رسد که در ایران این اصل حکفرما نباشد. دولتمردان و سیاست‌گذاران ایرانی عمدتاً ثبات نرخ اسمی متغیرها (از نرخ ارز گرفته تا نرخ سود بانکی) را دنبال می‌کنند و سرمایه‌گذاران بازار سرمایه به دنبال کسب بازدهی اسمی از این بازارند حتی اگر این بازدهی خود عامل ایجاد تورم باشد.
وی ادامه داد: نرخ سود بانکی در دو دهه اخیر بدون توجه به تغییرات شدید نرخ تورم، در بازه‌ای بین ۱۳ تا ۲۴ در نوسان بوده است. به موازات، نرخ تورم در این فاصله هم به حد پایین تک‌رقمی رسیده و هم نزدیک به حد بالای ۵۰ درصد شده است. به این ترتیب در این دوران هم شاهد مازاد تقاضای تسهیلات و سیاست به شدت انبساطی پولی بوده‌ایم و هم شاهد کمبود تقاضای تسهیلات و افزایش نامتوازن سمت بدهی ترازنامه بانک‌ها و بحران اعسار. در حال حاضر نرخ سود واقعی سپرده یک ساله بانکی حدود منفی ۲۷ درصد است!
سلطان آبادی افزود: جالب است که در این شرایط برخی از اهالی بازار سرمایه نرخ بالای سود اسمی اوراق دولتی را عامل رشدنکردن شاخص بازار سهام می‌دانند، بدون اینکه به نرخ سود واقعی منفی آن توجهی داشته باشند. در واقع اگر دخالت بانک مرکزی در بازار ثانویه اوراق دولتی نبود، نرخ سود اسمی اوراق دولتی و تبعاً نرخ‌های سود اسمی بازار بین بانکی و نرخ‌های سود اسمی سپرده‌های بانکی در سطوحی بسیار بالاتر رقم می‌خورد.
به گفته معاون مدیریت تحقیقات اقتصادی بانک خاورمیانه در واقع سیاست انبساطی پولی بانک مرکزی بوده است که ثبات نرخ‌های بهره اسمی را به همراه آورده و نتیجه آن چیزی جز تشدید تورم و منفی‌تر شدن نرخ‌های بهره واقعی نیست. فارغ از این، در هیچ کجای دنیا و در هیچ کدام از متون اقتصادی، هدف بانک مرکزی از اعمال سیاست پولی حمایت از بازار سرمایه نیست، بلکه کنترل تورم است.
وی با بیان اینکه شکی نیست که انتشار گسترده اوراق دولتی منابع مالی محدود را جذب خود کرده و در فرآیند تزاحم مالی، تأمین مالی بخش خصوصی را با دشواری مواجه می‌کند، گفت: راهکار این مشکل خرید بیشتر این اوراق از سوی بانک مرکزی و کاهش بیشتر نرخ‌های بهره نیست، بلکه چاره را باید در انضباط مالی دولت و کنترل کسری بودجه جست‌وجو کرد. کاهش نرخ‌های بهره شاید بازدهی اسمی برای بازار سهام به همراه داشته باشد، اما اثر تورمی آن، این بازدهی اسمی را خنثی خواهد کرد و البته دود این به اصطلاح حمایت از بازار سرمایه، بیشتر از همه در چشم اقشار ضعیف جامعه خواهد رفت که هم‌اکنون نیز زیر بار تورم کمر خم کرده‌اند.
سلطان آبادی افزود: فراموش نکنیم که طبق گزارش پایش محیط کسب و کار، فعالان اقتصادی کشور مهمترین مانع پیش روی خود را در سال‌های اخیر بی‌ثباتی قیمت‌ها عنوان کرده‌اند. تا این مانع از پیش روی تولید کشور برداشته نشود، بازدهی واقعی ایجاد نخواهد شد تا بین سهامداران توزیع شود.

بررسی رابطه بین نرخ‌های بهره و روند نزولی شاخص / تیغ بهره برگردن شاخص می‌نشیند؟

مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
یادداشت: با توجه به منتشر نشدن نرخ تورم از سوی بانک مرکزی در دو سال اخیر، برای سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ از نرخ تورم اعلام‌شده از سوی مرکز آمار ایران استفاده شده است. برای سال ۱۴۰۰ آخرین داده در دسترس یعنی تورم سالانه آذرماه لحاظ شده است.

مدیریت سرمایه و کنترل ریسک در بازار بورس

حتی با وجود رشد چشم‌گیر بازار سرمایه ایران طی چند سال اخیر و کسب سودهای کوچک و بزرگ توسط صاحبان سرمایه، نباید روزهای سخت بازار بورس را فراموش کرد. ذات بازارهای مالی افت و خیز است و افراد باید در جایگاه خود بتوانند با مدیریت سرمایه و کنترل ریسک در بازار بورس، بهترین نتیجه را از این بازار بزرگ کسب کنند.
مدیریت سرمایه در بازارهای مالی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و می‌تواند ضامن حفظ و رشد سرمایه معامله‌گران باشد. برای پیاده سازی قوانین مدیریت سرمایه در بازار بورس، تفکر منطقی با برنامه‌ریزی دقیق معاملاتی برای فرد الزامی است. در ادامه قصد داریم تا ابتدا مدیریت سرمایه را بررسی کنیم و به خصوص در این زمینه با مدیریت ریسک آشنا شویم. معامله‌گری که از آرامش روحی بیشتری در زمان معاملات برخوردار بوده و تمام ریسک‌های ممکن را شناسایی و با در نظر گرفتن آن‌ها اقدام به سرمایه‌گذاری کرده، قطعا موفقیت را بهتر از دیگر معامله‌گران لمس می‌کند.

مدیریت سرمایه چیست؟

دانش و مهارت سرمایه‌گذاری در بازار مالی با متحمل شدن ریسک حداقلی و نتیجه کسب بازدهی حداکثری را مدیریت سرمایه می‌نامند. در بحث مدیریت سرمایه کنترل ریسک و حفظ دارایی از اصلی‌ترین قوانین است. برای درک وابستگی مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک جالب است بدانید که حتی برخی از منابع آموزشی، مدیریت سرمایه را همان مدیریت ریسک می‌نامند. به عبارتی برای مدیریت سرمایه و به دست آوردن بازدهی مورد انتظار باید مقدار ریسک مشخصی را بپذیرید. اما دقت داشته باشید که باید سطح ریسک‌پذیری خود را از قبل از ورود به معاملات تعیین کنید. این کار به منظور جلوگیری از ضررهای سنگین مالی انجام می‌شود. با مشخص بودن بازده مورد انتظار و سطح ریسک‌پذیری و ایجاد تعادل در این مفاهیم، باید در نهایت برای کسب سود، امکان تحمل ضرری معقول نیز پیش روی شما باشد.

مدیریت سرمایه

قوانین مدیریت سرمایه در فرآیند معاملات، می‌تواند در راستای کاهش ضرر و زیان تأثیر زیادی داشته باشد. با ترکیب استراتژی معاملاتی درست و مدیریت سرمایه به مرور زمان شاهد رشد سرمایه خود خواهید بود. جزئیات نقشه راه مدیریت سرمایه وابسته به دیدگاه سرمایه‌گذار، اهداف مالی و روحیات شخصی او است. با تعیین این معیارها سرمایه‌گذار در برابر درجه ریسک‌پذیری خود در دو دسته کلی ریسک‌گریز و ریسک‌پذیر قرار خواهد گرفت تا از قواعد مدیریت ریسکی متناسب با شخصیت سرمایه‌گذاری خود استفاده کند.
امروزه برای مدیریت سرمایه و ریسک روش‌های مختلفی وجود دارد. این روش‌ها فرمول مشخصی ندارند؛ اما برای تعیین قوانین مدیریت سرمایه و ارزیابی دقیق موقعیت‌های معاملاتی در بازار، شاخص‌های ریسک، بازده، حجم معاملات، نسبت بازده به ریسک و نسبت افت سرمایه وجود دارند.

مدیریت ریسک چیست؟

مفهوم مدیریت ریسک در بازار سرمایه اهمیت زیادی دارد و نقش آن در معاملات پررنگ است. برای یک معامله‌گر بهترین کار این است که ریسک را به ‌خوبی بشناسد و آن را درک کند. از آنجاست که به ‌جای ترسیدن می‌تواند به کنترل ریسک بپردازد.

همیشه ریسک به معنی خطر نیست. شاید به دلیل این که ریسک از نظر برخی از معامله‌گران مساویست با خطر، بسیاری افراد دوست دارند تا جایی که امکان دارد از آن پرهیز کنند. اما موضوع این است که می­توان مدیریت ریسک را به کار گرفت تا خطرات موجود معاملات را حذف کرد. ریسک ذات بازار مالی است؛ اما رمز موفقیت در این است که بدانید چه ریسک­هایی را باید در نظر بگیرید و برای آن‌ها برنامه‌ریزی کنید.

مدیریت سرمایه

در زمینه مدیریت ریسک مسئله اصلی این است که افراد یا خیلی زیاد ریسک معاملاتی را می‌پذیرند و یا اصلا ریسک را نمی‌پذیرند. در مدیریت ریسک تعادل در این مسئله بسیار اهمیت دارد و یکی از رموز اصلی موفقیت در بازار سرمایه محسوب می‌شود. اجتناب کامل از ریسک به هر قیمتی می‌تواند فرصت­های خوب معاملاتی را از بین ببرد.
در تعاریف، ریسک در بازار بورس را می‌توان به طور کلی به دو دسته تقسیم کرد. انواع دیگر ریسک‌ را می‌توان زیرمجموعه‌ این دو ریسک محسوب کرد. ریسک‌ها به طور کلی به ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک تقسیم می‌شوند.

ریسک سیستماتیک

ریسک سیستماتیک از کل سیستم ناشی می‌شود. وقوع حوادث سیاسی یا اقتصادی می‌تواند تمام بازار را با ریسک تغییر مواجه کند. ریسک سیستماتیک کل بازار را درگیر می‌کند و در زمان رخداد آن تفاوتی بین سهام ارزنده بازار با دیگر سهام وجود ندارد. به عنوان مثالی برای ریسک سیستماتیک می‌توانیم به شیوع ویروس کرونا در جهان اشاره کنیم. با شیوع کرونا تمام بازارهای مالی جهانی به خصوص در ماه‌های نخست سال 2020 دچار افت قیمت شدند. ریسک سیستماتیک قابلیت حذف از سرمایه‌گذاری ندارد. حتی به دلیل این که مدیریت این ریسک از توانایی سرمایه‌گذار خارج است، آن را ریسک غیر قابل اجتناب نیز می‌نامند.
ریسک نرخ بهره، ریسک تورم در اقتصاد، ریسک سیاسی کشور، ریسک تجاری یا محدودیت‌ ناشی از قوانین یا تحریم و ریسک نوسانات نرخ ارز از جمله ریسک‌هایی هستند که در دسته ریسک‌های سیستماتیک قرار داده می‌شوند و اجتناب از آن‌ها ممکن نیست.

ریسک غیر سیستماتیک

دسته دوم از ریسک را ریسک غیر سیستماتیک می‌نامند. در ریسک غیر سیستماتیک بخشی از بازار تحت تاثیر قرار می‌گیرد. در کسب سود از شرایط نزولی بازار سهام حقیقت این بزرگترین تفاوت این دو دسته ریسک است. گاها حتی تنها یک یا چند شرکت با ریسک غیر سیستماتیک تحت تأثیر قرار می‌گیرند. این ریسک ناشی از مشکلات درونی شرکت‌ها بوده و به موارد داخلی شرکت یا یک صنعت خاص باز می‌گردد. این نوع ریسک قابل کاهش و یا حتی حذف کلی است. البته برای این کار نیاز به تدبیراندیشی کلان وجود دارد.

برای مثال مشکلات موجود در مدیریت شرکت و یا حتی استفاده نادرست از منابع می‌تواند هزینه‌ها را افزایش و به تبع سود را کاهش دهد. بنابراین این مدل ریسک مربوط به مشکلات درونی شرکت است و نمی‌تواند تأثیر منفی روی شرکت‌های دیگر یا کل بازار بگذارد. ریسک غیر سیستماتیک را ریسک قابل اجتناب نیز می‌نامند؛ زیرا توانایی حذف آن وجود دارد.

با توجه به این که کنترل ریسک سیستماتیک از توان ما خارج است، زمانی که صحبت از مدیریت ریسک می‌شود، مقصود تغییر در ریسک غیر سیستماتیک است. ریسک عملیاتی شرکت، ریسک مربوط به تغییر قوانین مربوط به حوزه فعالیت شرکت، ریسک اعتباری، ریسک خرید مواد اولیه و … نمونه‌ای از انواع ریسک‌های غیر سیستماتیک محسوب می‌شوند.

چطور می‌توانیم ریسک را مدیریت کنیم؟

در مدیریت ریسک ما ابتدا باید بتوانیم نوع ریسک را مشخص کنیم. برای مثال باید ریسک‌های موجود در شرکت و حتی ریسک‌های موجود در بازارهای گوناگون شناسایی شوند. پس از شناخت ریسک باید به دنبال حداقل سازی ریسک‌های هر دارایی موجود در سبد دارایی‌ باشیم. حتی پس از شناسایی فرصت‌ها و تهدیدهای موجود، در صورتی که خطر جدی برای سهم شناسایی شد باید تصمیم به فروش آن سهم بگیریم.
برای فعالیت در بازار بورس باید بتوانیم اشتباه کردن را بپذیریم و قبل از اینکه مشکلات توانایی تصمیم‌گیری را از ما بگیرند، از معامله خارج شویم. در این بین داشتن استراتژی معاملاتی یکی از ضروری‌ترین بخش‌های مدیریت ریسک است. معامله‌گر موفق باید بداند در چه نقاطی برای خرید و فروش سهم اقدام کند و وارد سهم ‌شود. گاهی به امید درست شدن شرایط و باقی ماندن در یک موقعیت معاملاتی شرایط روز به روز بدتر شده و دارایی از بین خواهد رفت. بنابراین مفاهیمی مانند حد ضرر به وجود آمده‌اند که آشنایی با آن‌ها از الزامات معامله‌گری در بازار سرمایه است

تعادل در ریسک چگونه ایجاد می‌شود؟

برای رسیدن به تعادل در سرمایه‌گذاری ریسک غیر سیستماتیک باید به حداقل ممکن برسد. این کار را می‌توان با ایجاد پرتفویی متشکل از سهم‌های گوناگون ممکن کرد. پس از بررسی سهم‌ها و شناسایی ریسک‌های موجود باید به بررسی بیشتر دارایی خود بپردازیم تا بتوانیم با ایجاد تغییرات بزرگ و کوچک ریسک را برای سرمایه‌گذاری خود کاهش دهیم. برای این کار می‌توانیم از کنار هم قراردادن سهامی که دارای ریسک‌های مشابه هستند، در سبد سرمایه‌گذاری خود پرهیز کنیم. برای مثال اگر سهام شرکتی دارای ریسکی مشخص است، بهتر است شرکت دیگری با همین ریسک در سبد خود نداشته باشیم و برای پوشش ریسک، سهام شرکتی را خریداری کنیم که شکل دیگری از ریسک غیر سیستماتیک را با خود به دوش می‌کشد.
این حالت تعادلی‌ترین حالت ممکن در بازار سهام است که با تنوع بخشی و تشکیل سبد سرمایه‌گذاری به وجود می‌آید.
از طرفی برای کاهش ریسک بهتر است تا از صنایع نیز بهترین سهم‌ها را انتخاب و خریداری کنیم. اگر تمام سرمایه خود را روی یک شرکت سرمایه‌گذاری کنیم، تمام دارایی خود کسب سود از شرایط نزولی بازار سهام را در معرض ریسک آن سهم قرار داده‌ایم. در صورتی که تشکیل سبد سهامی که سهام مختلف را از صنایع مختلف با میزان ریسک مختلف در خود دارد، نقش مؤثری در متعادل ساختن ریسک و حداکثرسازی سود دارد.

مدیریت سرمایه

البته برای متعادل ساختن ریسک نباید نقش تنوع بخشی سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف را فراموش کرد. به عبارتی هر بازار مالی با توجه به رکود و رونق موجود می‌تواند جذاب باشد. در این شرایط می‌توان زمانی که بازار مالی خاصی با ریسک زیادی مواجه شده است، در بازار مالی دیگری سرمایه‌گذاری کرد و از این طریق نیز به تعادل رسید. یک سرمایه‌گذار موفق باید بتواند در خصوص بازارهای مالی متفاوت بررسی‌های لازم را انجام دهد و شرایط آن‌ها را تحلیل کند. این را نیز مد نظر داشته باشید که در صورت تغییرات ناگهانی یک بازار نیاز به تغییر سریع آن نیست. گاهی پس از مدت کوتاهی شرایط به حالت اولیه باز می‌گردد.

نکاتی که در زمینه مدیریت سرمایه و ریسک باید رعایت کنید

پس از اینکه مفهوم مدیریت سرمایه و کنترل ریسک در بازار بورس را درک کردیم، باید بتوانیم از آن در معاملاتمان استفاده کنیم. اما مدیریت سرمایه در بازارهای مالی نیاز به رعایت یکسری قواعد مرسوم دارد. در ادامه قصد داریم تا توصیه‌های رایج در این زمینه را بررسی کنیم:

_ حتما پیش از ورود به موقعیت معاملاتی ریسک و بازدهی که از معامله انتظار دارید را تعیین کنید.

_ تعیین حد ضرر برای جلوگیری از ضرر و زیان بیشتر یکی از ارکان اصلی مدیریت ریسک در بازار سرمایه است. با رشد قیمت سهم باید حد ضرر را به صورت پله‌ای تغییر دهید تا با شرایط جدید هماهنگ کسب سود از شرایط نزولی بازار سهام باشد.
_ طبق اصول سرمایه‌گذاری حداکثر مقدار ریسک در هر موقعیت معاملاتی 3 درصد است.
_ در صورت وجود چندین موقعیت معاملاتی باید حداکثر ریسک قابل تحمل را بین این معاملات تقسیم کرد.
زمانی که به بازدهی زیاد معاملات می‌اندیشید، ریسک سنگین آن را نیز مد نظر داشته باشید. زیرا همانطور که می‌دانید سود بیشتر مساویست با ریسک بیشتر معاملات.
_ برای معاملات خود حد سود تعیین کنید. هیچ سهمی تا ابد رشد نخواهد کرد. بنابراین گاهی به طمع سود بیشتر ممکن است به ناگاه وارد یک شرایط نزولی شده و سود و سرمایه خود را از دست بدهید.
سخن پایانی
به عنوان یک سرمایه‌گذار موفق در بازار سرمایه باید دیدگاه کاملی راجع به ریسک داشته باشیم و بتوانیم ریسک سهام مختلف را شناسایی کنیم. از ریسک کردن نترسید و به جای آن مدیریت سرمایه و کنترل ریسک در بازار بورس را فرا بگیرید. ریسک عضوی جدانشدنی از بازارهای مالی است و باید از آن استفاده کرد تا با مدیریت درست شرایط بهترین موقعیت‌های معاملاتی را شکار کرد. این نکته را نیز فراموش نکنید که برای سرمایه‌گذاری موفق باید پیش از ورود به بازار دوره‌های آموزشی لازم را گذرانده باشید و بتوانید بازار را تحلیل کرده تا بهترین مدیریت سرمایه را برای دارایی خود انجام دهید.

اخبار طلا و سکه

گزارش بازار‌ها امروز ۱۱ آبان ۱۴۰۱ |چه طلایی بخریم؟

گزارش بازار‌ها امروز ۱۱ آبان ۱۴۰۱ |چه طلایی بخریم؟

به صورت روزانه نبض بورس وضعیت بازار‌های موازی بورس (بیت کوین، سکه، طلا و دلار) را بررسی خواهد کرد و ضمن مرور روند هفتگی این بازار‌ها به بررسی گزارش وضعیت قیمت و اخبار مهم بازار در همان روز خواهد پرداخت. بازار‌ها در روز جاری ۱۱ آبان ۱۴۰۱ چگونه بود؟ چهارشنبه 11 آبان 1401 ساعت 19:02

گوشی تاشو هواوی Pocket S با نمایشگر ۱۲۰ هرتزی معرفی شد

گوشی تاشو هواوی Pocket S با نمایشگر ۱۲۰ هرتزی معرفی شد

صعود قیمت طلا /سکه وارد کانال 16 میلیونی شد

صعود قیمت طلا /سکه وارد کانال 16 میلیونی شد

قیمت طلا و سکه در معاملات امروز با توجه به افزایش نرخ ارز به روند افزایشی خود ادامه داد به طوری که سکه طرح جدید وارد کانال 16 میلیونی شد. چهارشنبه 11 آبان 1401 ساعت 17:16

قیمت دلار امروز ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۱ / دلار کانال عوض کرد

قیمت دلار امروز ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۱ / دلار کانال عوض کرد

قیمت دلار برای تاریخ ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۱ اعلام شد. قیمت خرید دلار در صرافی ملی ۲۸۷۱۵ تومان است. چهارشنبه 11 آبان 1401 ساعت 16:41

انتظارات تورمی و کوچ سرمایه‌ها از بورس، زمینه‌ساز جهش قیمت طلا شد

انتظارات تورمی و کوچ سرمایه‌ها از بورس، زمینه‌ساز جهش قیمت طلا شد

عضو اتحادیه طلا و جواهر تهران مهمترین دلیل جهش قیمتی طلا و سکه در معاملات امروز را انتظارات تورمی و کوچ سرمایه‌ها از بازاری مانند بورس به سمت بازار دلار و طلا دانست و افزود: اعلام رسمی توقف مذاکرات برجامی از پنج‌شنبه هفته گذشته رشد قیمت دلار در بازار‌ها را رقم زده و زمینه‌ساز جهش قیمت طلا شد. چهارشنبه 11 آبان 1401 ساعت 16:16

صعود قیمت ها در بازار طلا و سکه ادامه دارد ؛ سکه ۱۶ میلیون تومانی شد | جدول قیمت طلا و سکه امروز ۱۱ آبان ۱۴۰۱ را ببینید

صعود قیمت ها در بازار طلا و سکه ادامه دارد ؛ سکه ۱۶ میلیون تومانی شد | جدول قیمت طلا و سکه امروز ۱۱ آبان ۱۴۰۱ را ببینید

قیمت هر قطعه سکه تمام‌ بهار آزادی طرح جدید (امامی) به ۱۶ میلیون و ۵۵ هزار تومان رسید. چهارشنبه 11 آبان 1401 ساعت 15:26

طلا و بیت‌کوین؛ پرچمداران ذخیره ارزشی

طلا و بیت‌کوین؛ پرچمداران ذخیره ارزشی

به عقیده‌ بسیاری از کارشناسان، طلا و بیت کوین به عنوان ذخیره ارزشی امن محسوب می‌شوند؛ یکی از دلایل آن، کارکرد این دو دارایی در دوران عدم قطعیت اقتصادی است. چهارشنبه 11 آبان 1401 ساعت 15:01

تاخت و تاز دلار در کانال 34 هزار تومان /سکه یک کانال بالا رفت

تاخت و تاز دلار در کانال 34 هزار تومان /سکه یک کانال بالا رفت

اقتصادنیوز: قیمت دلار در نیمه روز 34 هزار و 220 تومان بود.این قیمت در مقایسه با روز گذشته تقریبا 700 تومان بالا تر بود . چهارشنبه 11 آبان 1401 ساعت 14:46

قیمت طلا و انواع آبشده در معاملات امروز ۱۱ آبان ۱۴۰۱ / افزایش نسبی نرخ طلای ۲۴ عیار

قیمت طلا و انواع آبشده در معاملات امروز کسب سود از شرایط نزولی بازار سهام ۱۱ آبان ۱۴۰۱ / افزایش نسبی نرخ طلای ۲۴ عیار

قیمت هر گرم طلای ۲۴ عیار با افزایش ۱.۴۹ درصدی، به عدد ۱۸،۶۰۵،۰۰۰ ریال در بازار طلا دست پیدا کرد. چهارشنبه 11 آبان 1401 ساعت 14:12

قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۱۴۰۱/۸/۱۱

قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۱۴۰۱/۸/۱۱

امروز در بازار آزاد تا این لحظه قیمت طلای ۱۸عیار هر گرم یک‌میلیون و ۳۸۷هزار تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید ۱۵میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است. چهارشنبه 11 آبان 1401 ساعت 13:26

معاملات طلای جهانی در روز چهارشنبه

معاملات طلای جهانی در روز چهارشنبه

قیمت گرم طلا 18 عیار امروز 11 آبان 1401/قیمت طلا دوباره بالا رفت

قیمت گرم طلا 18 عیار امروز 11 آبان 1401/قیمت طلا دوباره بالا رفت

نقره و هدف 20.00 دلاری؛ ممکن یا محال؟

نقره و هدف 20.00 دلاری؛ ممکن یا محال؟

نقره امروز در اوایل جلسه اروپا در باند معاملاتی بالای سطح 19 دلار قرار گرفت؛ با توجه به نمودارهای تکنیکال، حرکت قیمت فلز درخشان در روند نزولی، محتمل است. چهارشنبه 11 آبان 1401 ساعت 12:45

قیمت ربع سکه بهار آزادی چهارشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۱

قیمت ربع سکه بهار آزادی چهارشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۱

قیمت ربع سکه بهار آزادی چهارشنبه ۱۱ آبان به پنج میلیون و ۴۵۰ هزار رسید؛ ارزش این سکه به‌ترتیب ۵۰ و ۳۲۰ هزار تومان نسبت به دیروز و هفته قبل افزایش داشته است چهارشنبه 11 آبان 1401 ساعت 12:42

نرخ ارز، دلار، سکه، طلا و یورو ۱۱ آبان ۱۴۰۱

نرخ ارز، دلار، سکه، طلا و یورو ۱۱ آبان ۱۴۰۱

دلار امروز چهارشنبه ۱۱ آبان پا به محدوده ۲۹ هزار تومان گذاشت. نرخ طلا ۱۸ عیار به یک میلیون و ۳۸۳ هزار افزایش پیدا کرد چهارشنبه 11 آبان 1401 ساعت 12:17

قیمت جهانی انواع فلزات گرانبها در بازار امروز ۱۱ آبان ۱۴۰۱

قیمت جهانی انواع فلزات گرانبها در بازار امروز ۱۱ آبان ۱۴۰۱

در معاملات بازار فلزات گرانبها، قیمت هر انس طلا با افزایش ۰.۲۶ درصدی، برابر ۱،۶۵۰.۹۷ دلار به ثبت رسید. چهارشنبه 11 آبان 1401 ساعت 11:12

خطر در کمین سکه بازان/ پیش بینی قیمت سکه امروز

خطر در کمین سکه بازان/ پیش بینی قیمت سکه امروز

اقتصادنیوز:سکه وارد محدوده پر ریسک می شود؟ یا رکوردهای جدید قیمتی در انتظار این بازار خواهد بود؟ آخرین بار که سکه با قدرت از کانال ۱۵ میلیون تومانی فراتر رفت و وارد کانال ۱۶ میلیون تومان شد،‌ مربوط به مهرماه ۹۹ بود. چهارشنبه 11 آبان 1401 ساعت 10:51

معاملات طلای جهانی در روز چهارشنبه/ انس طلا به ۱۶۵۰ دلار رسید

معاملات طلای جهانی در روز چهارشنبه/ انس طلا به ۱۶۵۰ دلار رسید

پیش بینی کاهش قیمت طلا به زیر 1600 دلار

پیش بینی کاهش قیمت طلا به زیر 1600 دلار

برخی تحلیلگران عقیده دارند طلا بالاخره تا زیر 1600 دلار در هر اونس پایین می‌آید اما درحال‌حاضر در حدود 1675 تا 1680 دلار مقاومت می‌کند. چهارشنبه کسب سود از شرایط نزولی بازار سهام 11 آبان 1401 ساعت 10:32

سبد نفتی؛ سبز سبز!

سبد نفتی؛ سبز سبز!

با تداوم افزایش تقاضا به‌رغم تشدید نرخ بهره، قیمت نفت امروز با افزایش 1 درصدی روبرو شد؛ معاملات آتی نفت برنت نیز در الگویی مشابه قرار گرفتند. چهارشنبه 11 آبان 1401 ساعت 10:29

بهترین بازار برای سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۱/ پیش‌بینی بورس، دلار و طلا (ویدئو)

مریم محبی و علی عصاری، دو کارشناس بازارهای مالی، در لایو اینستاگرامی تجارت‌نیوز به این پرسش‌ها پاسخ دادند.

محبی: مسکن، بهترین بازار موازی است

محبی، بهترین بازار برای سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۱ را در میان بازارهای موازی بورس، «مسکن» دانست.

او در این گفتگوی اینستاگرامی گفت: دولت سیزدهم سیاست سرکوب و کنترل قیمت‌ها را در سال آینده در برنامه دارد. در نتیجه، بهترین بازار «مسکن» و پس از آن «بانک» خواهد بود.

این کارشناس بازارهای مالی افزود: بانک اکنون ریسک پایینی دارد. پس از آن نیز، بازارهای طلا، دلار، خودرو و رمزارزها می‌توانند بازدهی مناسبی داشته باشند.

امکان کسب سود از تحرکات بازار سرمایه وجود دارد

محبی گفت: بورس می‌تواند بازار بسیار جذابی باشد اما متاسفانه اکنون با بحران اعتماد مواجه است.

او توضیح داد: افراد همین امروز هم می‌توانند سهام ارزنده‌ای را در بازار سرمایه پیدا کنند اما سرمایه‌گذاران خرد، اعتمادی به بازار ندارند. تغییر این شرایط، زمان‌بر است.

این کارشناس بازارهای مالی، گفت: شخصا در بازار سرمایه، سهامدار بلندمدت نخواهم بود اما افراد می‌توانند از تحرکات بازار، سود کسب کنند.

عصاری: کسب وکار می‌تواند بهترین بازار باشد

علی عصاری، دیگر کارشناس حاضر در لایو نیز در مورد سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۱ گفت: اگر افراد، حرفه‌ای دارند که با تزریق سرمایه می‌توانند آن را توسعه دهند، بهترین بازار در سال ۱۴۰۱ بازار کسب و کار است.

او افزود: رکود در بازارهای مالی در سال ۱۴۰۱ ادامه می‌یابد. در این شرایط، طلا و دلار را گزینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری نمی‌دانم. احتمال سرکوب قیمتی و بازدهی کمتر از تورم در این بازارها وجود دارد. با وجود این، سود بانکی می‌تواند درآمد خوبی داشته باشد که البته کمتر از تورم است.

بازار سرمایه، مناسب سهامداری نیست

این کارشناس بازارهای مالی در ادامه توصیه‌های خود برای سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۱ گفت: بازار سرمایه را نیز به کسانی که می‌توانند برای حضور در آن وقت بگذارند، پیشنهاد می‌کنم.

عصاری توضیح داد: اکنون بورس ایران بازار مناسبی برای سهامداری نیست. افراد باید بتوانند در میانه‌های راه سواره و پیاده شوند. اگر کسی فرصت و دانش خرید و فروش سهام را داشته باشد، بورس می‌تواند بازار مناسبی برای او باشد. همچنین باید از امکان پارک پول هم برخوردار باشد.

او در ادامه گفت: بازار رمزارزها نیز برای کسانی مناسب است که مهارت و دانش کامل را دارند. برای این افراد می‌تواند بازدهی خوبی هم داشته باشد.

این کارشناس بازارهای مالی در موردد سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۱گفت: در کل هولد کردن در بازارها را در سال آینده توصیه نمی‌کنم.

در ویدئوی پیوست، توضیحات کامل این دو کارشناس را در مورد بهترین بازار برای سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۱ و پیش‌بینی آنها را از قیمت دلار و طلا ببینید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.