صندوق‌هاي سرمایه‌گذاري مشترك


مقاله نشریه
بررسی نقش صندوقهای سرمایه گذاری مشترک در توسعه اقتصادی کشور

چکیده:
صندوق هاي سرمايه گذاري از مصاديق نهادهاي مالي فعال در بازار اوراق بهادار شمرده شده اند كه مي توانند نقش بسزايي در اقبال عمومي به بازار بورس داشته باشند و با اتخاذ سياست هاي مناسب مي توانند در كاهش تورم، افزايش توليد و رونق اقتصاد ملي نقش اساسي ايفا نمايند. هم اكنون در اكثر كشورهاي توسعه يافته صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك به عنوان هسته مركزي بازار سرمايه محسوب مي شوند و ماهانه مبالغ هنگفتي از سرمايه هاي سرگردان را به بخش هاي مولد و فعال جامعه هدايت مي كنند. صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك در ايران نيز از جمله نهادهاي مالي نوپا در بازار سرمايه ايران مي باشند كه در طي سال هاي اخير به جايگاه ويژه اي در اين بازار دست يافته اند كه عملكرد و رشد سريع آنها از ابتداي ورود به بازار سرمايه خود گواهي بر اهميت آنهاست. با توجه به اهميت و جايگاه مهم اين نهاد در بازار هاي مالي و در اقتصاد ملي، اين مقاله به نقش و عملكرد اين نهادهاي مالي مي پردازد براي اين كار ابتدا به ارائه تعاريف، انواع سرمايه گذاري و سرمايه گذاران در بورس اوراق بهادر و انواع صندوق ها مي پردازد و در ادامه به عملكرد و نقش صندوقها در بهبود جذب سرمايه گذاريها و رشد اقتصاد ملي پرداخته است.

کليدواژگان: سرمايه گذاري ، بازارهاي مالي ، صندوق سرمايه گذاري مشترك، توسعه اقتصادي

ارزیابی مهارت‌های مدیریت سبد اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک بازار سرمایه ایران: رویکرد میانگین‎گیری مدلی بیزین

ارزیابی عملکرد مدیریت سبد اوراق بهادار و مهارت‌های مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری، تحت شرایط مختلف زمانی، در بازار مالی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از مهم‎ترین مطالعات انجام‌ شده جهت بررسی مهارت‌های مدیریت فعال صندوق‌های سرمایه‎گذاری، مدل‌های مبتنی بر قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای و مدل‌های مبتنی بر سبد اوراق بهادار نگه‎داری‎شده می‌باشد که به ارزیابی مهارت موقعیت‎سنجی بازار و اوراق‎گزینی مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌پردازد. در پژوهش حاضر به بررسی عملکرد مدیریت صندوق‎های سرمایه‎گذاری مشترک بازار سرمایه ایران طی دوره زمانی 1393تا 1396 پرداخته‌ایم. در این پژوهش با استفاده از تلفیق مدل‌های مبتنی بر قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‎ای که شامل مدل‌های موقعیت‎سنجی بازار و اوراق‌گزینی ترینور- مازوی و هنریکسون- مرتون می‌باشند، با مدل سه‎عاملی فاما و فرنچ عملکرد مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری منتخب و عملکرد مجموع صندوق‌ها در قالب مدل داده‌های سری زمانی و پانل، مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج برآورد مدل‌ها به طور کلی نشان داد که نمی‌توان در درمورد معناداری عامل‎‌های در نظر گرفته شده ادعایی نمود؛ در واقع، بر اساس ادبیات حاضر نوعی نااطمینانی نسبت به عملکرد مدل به‌وجود می‌آید. در نهایت با استفاده از رویکرد مدل میانگین‎گیری بیزین(BMA) با لحاظ ‌نمودن مهارت‌های موقعیت‎سنجی بازار و اوراق‎گزینی ارائه‌شده توسط کاسپرزیک و آلدا، مدل‎های متعددی متشکل از متغیرهای مورد استفاده تصریح و برآورد گردید. نتایج برآورد مدل بهینه نشان داد، صرف ریسک بازار و موقعیت‎سنجی احتمالِ پسین بالایی را به خود اختصاص داده است.

کلیدواژه‌ها

 • اوراق‎گزینی
 • صندوق سرمایه گذاری مشترک
 • رگرسیون داده های پانلی
 • موقعیت‎سنجی بازار
 • میانگین‎گیری مدلی بیزین

عنوان مقاله [English]

Assessment Of Portfolio Management Skills In Iranian Capital Market Mutual Funds:Baysian Model Averaging Approach

نویسندگان [English]

 • behrang asadi gharehjeloo 1
 • hossein abdo tabrizi 2

Evaluating portfolio management performance and mutual fund’s active management abilities is of particular importance. Capital asset pricing model and holding portfolios model are among the most important studies to assess صندوق‌هاي سرمایه‌گذاري مشترك the ability of mutual funds market timing and security selection. This study attempts to investigate market timing and security selection ability of Iranian mutual funds during the period of 1393 to 1396. In this research, selected and total mutual funds’ performance in the form of time series and panel data model is evaluated using the combination of capital asset pricing model, including Treynor- Mazuy and Henriksson- Merton, with Fama- French three factor model. In the next step, using holding portfolios model including Kacperczyk and Alda, market timing and security selection ability of mutual funds have been evaluated and related statistics have been extracted. Eventually, using Bayesian Model Averaging approach, by implementing and evaluating numerous models consisting of variables used, posterior probability and probability of the inclusion of each variable in chosen models are presented.

ارزیابی مهارت‌های مدیریت سبد اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک بازار سرمایه ایران: رویکرد میانگین‎گیری مدلی بیزین

ارزیابی عملکرد مدیریت سبد اوراق بهادار و مهارت‌های مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری، تحت شرایط مختلف زمانی، در بازار مالی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از مهم‎ترین مطالعات انجام‌ شده جهت بررسی مهارت‌های مدیریت فعال صندوق‌های سرمایه‎گذاری، مدل‌های مبتنی بر قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای و مدل‌های مبتنی بر سبد اوراق بهادار نگه‎داری‎شده می‌باشد که به ارزیابی مهارت موقعیت‎سنجی بازار و اوراق‎گزینی مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌پردازد. در پژوهش حاضر به بررسی عملکرد مدیریت صندوق‎های سرمایه‎گذاری مشترک بازار سرمایه ایران طی دوره زمانی 1393تا 1396 پرداخته‌ایم. در این پژوهش با استفاده از تلفیق مدل‌های مبتنی بر قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‎ای که شامل مدل‌های موقعیت‎سنجی بازار و اوراق‌گزینی ترینور- مازوی و هنریکسون- مرتون می‌باشند، با مدل سه‎عاملی فاما و فرنچ عملکرد مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری منتخب و عملکرد مجموع صندوق‌ها در قالب مدل داده‌های سری زمانی و پانل، مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج برآورد مدل‌ها به طور کلی نشان داد که نمی‌توان در درمورد معناداری عامل‎‌های در نظر گرفته شده ادعایی نمود؛ در واقع، بر اساس ادبیات حاضر نوعی نااطمینانی نسبت به عملکرد مدل به‌وجود می‌آید. در نهایت با استفاده از رویکرد مدل میانگین‎گیری بیزین(BMA) با لحاظ ‌نمودن مهارت‌های موقعیت‎سنجی بازار و اوراق‎گزینی ارائه‌شده توسط کاسپرزیک و آلدا، مدل‎های متعددی متشکل از متغیرهای مورد استفاده تصریح و برآورد گردید. نتایج برآورد مدل بهینه نشان داد، صرف ریسک بازار و موقعیت‎سنجی احتمالِ پسین بالایی را به خود اختصاص داده است.

کلیدواژه‌ها

 • اوراق‎گزینی
 • صندوق سرمایه گذاری مشترک
 • رگرسیون داده های پانلی
 • موقعیت‎سنجی بازار
 • میانگین‎گیری مدلی بیزین

عنوان مقاله [English]

Assessment Of Portfolio Management Skills In Iranian Capital Market Mutual Funds:Baysian Model Averaging Approach

نویسندگان [English]

 • behrang asadi gharehjeloo 1
 • hossein abdo tabrizi 2

Evaluating portfolio management performance and mutual fund’s active management abilities is of particular importance. Capital asset pricing model and holding portfolios model are among the most important studies to assess the ability of mutual funds market timing and security selection. This study attempts to investigate market timing and security selection ability of Iranian mutual funds during the period of 1393 to 1396. In this research, selected and total mutual funds’ performance in the form of time series and panel data model is evaluated using the combination of capital asset pricing model, including Treynor- Mazuy and Henriksson- Merton, with Fama- French three factor model. In the next step, using holding portfolios model including Kacperczyk and Alda, market timing and security selection ability of mutual funds have been evaluated and related statistics have been extracted. Eventually, using Bayesian Model Averaging approach, by implementing and evaluating numerous models consisting of variables used, posterior probability and probability of the inclusion of each variable in chosen models are presented.

عوامل موثر بر بازدهی صندوق‌های‌ مشترک سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران

صندوق‌های مشترک سرمایه گذاری به عنوان یکی از مهمترین واسطه‌های مالی غیر بانکی نقش انتقال سرمایه را از سوی دارندگان منابع(آحاد جامعه) به سمت مصرف کنندگان(شرکت‌های تولیدی و خدماتی و سایر) بر عهده دارند. در ایران برای اولین بار قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384، این صندوق‌ها مورد توجه قرار گرفت و صندوق‌های سرمایه گذاری در سهام از ابتدای سال 1387 به عرصه بازار سرمایه قدم نهادند. هدف این پژوهش بررسی عوامل تأثیر گذار بر بازدهی صندوق‌های سرمایه گذاری سهام با استفاده از سوابق فعالیت این صندوق‌ها در اقتصاد ایران است. در این راستا تعداد 151 صندوق مشترک سرمایه‌گذاری فعال در بازار سرمایه، مورد بررسی قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل داده ها با ساختار تلفیقی(پنل) و با اثرات ثابت با رگرسیون معمولی(ols) انجام شده است. نتایج این تحقیق وجود ارتباط خطی معنی دار بین بازده صندوق و متغیرهایی همچون(عمر صندوق، انحراف از میانگین، تملک از کل سرمایه گذاران حقیقی، تورم دوره قبل، شاخص بازار در دوره قبل) را تائید می‌نماید. از این میان عمر صندوق و تورم بر بازده صندوق، اثر منفی و سایر متغیرها دارای اثر مثبت می‌باشند.

Keywords

References

1. اسلامی بیدگلی، غلامرضا؛ آلبرت بغزیان و مهدی آزادواری (1393)، «بررسی بازار سرمایه ایران و تعیین عوامل تأثیرگذار بر بازدهی سالانه صندوق‎های سرمایه‎گذاری مشترک»، اقتصاد پولی مالی، سال چهارم، شماره 2 (پیاپی 8)، ص128-152.

2. اشرف‎زاده، سیدحمیدرضا و نادر مهرگان (1387)، اقتصادسنجی پانل دیتا، تهران: مؤسسۀ تحقیقات تعاون دانشگاه تهران.

 1. 3. پورزمانی، زهرا؛ علی روحی و امیرمحمد صفری (1389)، «بررسی تأثیر برخی عوامل مدیریتی و محیطی بر بازده صندوق‎های سرمایه‎گذاری مشترک در ایران»، پژوهشهای مدیریت، شماره 86، ص85-101.

5. جمشیدی‎فرد، سعید (1385)، «مقررات مالیاتی صندوق سرمایه‎گذاری مشترک»، انجمن حسابداران خبره ایران، استاندارد حسابداری ایران، شماره 15، ص10−14.

 1. 6. خادمی گراشی، مهدی (1389)، همه چیز درباره سهام، تهران: شرکت اطلاع‎رسانی و خدمات بورس.

7. خدارحمی، بهروز؛ حامد احمدی‎نیا، رضا داغانی (1390)، مدیریت صندوقهای سرمایهگذاری با نگاهی به ارزیابی عملکرد پرتفوی، تهران: ترمه.

9. سعیدی، علی و ایمان مقدسیان (1389)، «ارزیابی عملکرد صندوق‎های سرمایه‎گذاری سهام در ایران»، فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره 9، ص5−24.

10. سعیدی، علی؛ قاسم محسنی دمنه و سعید مشتاق (1389)، «عوامل مؤثر بر بازده صندوق‎های صندوق‌هاي سرمایه‌گذاري مشترك سرمایه‎گذاری در سهام در بورس اوراق بهادار تهران»، بورس اوراق بهادار، دوره 3، شماره 10، ص123−141.

12. کردبچه، حمید و علی مالمیر (1391)، «صندوق‎های سرمایه‎گذاری مشترک»، سیاسیاقتصادی، شماره 288، ص174−189.

 1. 13. گجراتی (1384)، مبانی اقتصادسنجی، مترجم حمید ابریشمی، جلد اول، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

14. مرادزاده فرد، مهدی؛ امیرحسین حسین‎پور و مهدی مولایی‎نژاد (1394)، «تأثیر برخی عوامل و ویژگی‎های صندوق‎های سرمایه‎گذاری مشترک بر بازدهی این صندوق‎ها»صندوق‌هاي سرمایه‌گذاري مشترك ، پژوهشی مدیریت دارایی و تأمین مالی، سال سوم، شماره 2، پیاپی 9، ص79-96.

15. مرفوع، محمد (1386)، «صندوق‎های سرمایه‎‎گذاری (مشترک مخارج، منافع، الزامات)»، بورس اقتصادی، شماره 68، ص48−61.

16. موسوی، زهرا؛ اعظم جاری و حمید مریدی‎پور (1388)، «معرفی صندوق‎های مشترک سرمایه‎گذاری»، سازمان بورس اوراق بهادار.

17. نوروزی، بهرام (1384−1368)، «تأثیر مصرف انرژی روی چهار بخش از اقتصاد ایران (صنعت،خدمات،کشاورزی و نفت و گاز) با رویکرد داده‎های ترکیبی»، پایاننامۀ کارشناسی ارشد، دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه تهران، شهریور 1387.

18. Berkowitz, Michael K. & Kotowitz, Yehuda, 2002. "Managerial quality and the structure of management expenses in the US mutual fund industry," International Review of Economics & Finance, Elsevier, vol. 11(3), pages 315-330.

19. Burton g. Malkiel, June 1995, returns from investing in equity mutual funds 1971 to 1991, the journal of finance, volume50, issue2, pages 549-572.

20. David G. Shrider, September/October 2009, Running From a Bear: How Poor Stock Market Performance Affects the Determinants of Mutual Fund Flows, Journal of Business Finance & Accounting, Volume36, Issue7-8, Pages 987-1006.

21. Eugene F. Fama , (May, 1970), Efficient Capital Markets: صندوق‌هاي سرمایه‌گذاري مشترك A Review of Theory and Empirical Work , The Journal of Finance,Vol. 25, No. 2, pp. 383-417 (35 pages).

22. Frederic S. Mishkin & Stanley G. Eakins. Financial Markets & Institutions, British Library Cataloguing-in-Publication Data, (2011).

23. H. Kent Baker, John A. Haslem, September 1974, , TOWARD THE DEVELOPMENT OF CLIENT-SPECIFIED VALUATION MODELS, Volume29, Issue4, Pages 1255-1263.

24. H. Kent Baker, John A. Haslem, September 1974, TOWARD THE DEVELOPMENT OF CLIENT-SPECIFIED VALUATION MODELS, THE JOURNAL OF FINANCE, Volume29, Issue4, Pages 1255-1263.

26. Joseph H.Golec, 1996, The effects of mutual fund managers' characteristics on their portfolio performance, risk and fees,Financial Services Review,Volume 5, Issue 2, , Pages 133-147.

27. MARK M. CARHART. (1997) On Persistence in Mutual Fund Performance THE JOURNAL OF FINANCE. VOL. LII, NO. 1. MARCH.

28. Mark M. Carhart, March 1997, On Persistence in Mutual Fund Performance, THE JOURNAL OF FINANCE, Volume52, Issue1, Pages 57-82.

29. MarkGrinblatta & MattiKeloharjub, January 2000, The investment behavior and performance of various investor types: a study of Finland's unique data set, Journal of Financial Economics, Volume 55, Issue 1, Pages 43-67.

30. Russ Wermers, August 2000, Mutual Fund Performance: An Empirical Decomposition into Stock-Picking Talent, Style, Transactions Costs, and Expenses, THE JOURNAL OF FINANCE, Volume55, Issue4, Pages 1655-1695.

31. Tlat Afza, Mian Sajid Nazir, August 2009, Impact of Aggressive Working Capital Management Policy on Firms’ Profitability, The IUP Journal of Applied Finance 15(8):19-30.Bandura, A. (2014), Self-Efficacy: The exercise of control. New York, W.H. Freeman.

32. William F. Sharpe, 1964. "Capital Asset Prices: A Theory Of Market Equilibrium Under Conditions Of Risk," Journal of Finance, American Finance Association, vol. 19(3), pages 425-442, September.

بررسی و مقایسه صندوق های سرمایه گذاری

بررسی و مقایسه صندوق های سرمایه گذاری

صندوق های سرمایه گذاری برای افرادی که دانش و زمان کافی برای فعالیت در بازار بورس را ندارند بهترین گزینه است. صندوق‌‌های سرمایه‌ گذاری نهادهای مالی هستند که مجوز فعالیت خود را از سازمان بورس اخذ نموده و عمدتاً توسط شرکت‌های کارگزاری تأسیس می‌شوند و با استفاده از تخصص و تجربه کارشناسان و متخصصان، مجموع دارایی سرمایه ‌گذاران را مدیریت می‌کنند. این صندوق‌ها تحت مدیریت افراد متخصص در بازار سرمایه فعالیت کرده، وجوه حاصل از فروش واحدهای سرمایه ‌گذاری به عموم مردم را در سبد متنوعی از اوراق بهادار سرمایه ‌گذاری می‌نمایند و از این طریق امکان کسب بازدهی مناسب و کاهش ریسک سرمایه‌ گذاری در بازار خرید وفروش سهام را فراهم می‌نمایند. آن‌ها با پیش بینی بازار و محاسبه روند احتمالی بازار بهترین موقعیت‌ها را انتخاب و دارایی‌های سرمایه ‌گذاران را به نسبت متناسب در بخش‌های مختلف سرمایه گذاری می‌کنند .در این قسمت به بررسی صندوق های سرمایه گذاری و مقایسه آنها با یکدیگر می پردازیم.

انواع صندوق های سرمایه گذاری کدام است؟

صندوق‌های سرمایه ‌گذاری را به‌ واسطه نوع سرمایه ‌گذاری و ترکیب دارایی‌هایی که دارند و اهدافی که دنبال می‌کنند می‌توان دسته ‌بندی کرد. صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، صندوق سرمایه‌گذاری سهامی، صندوق سرمایه‌گذاری مختلط، صندوق قابل معامله (ETF)، صندوق‌های نیکوکاری، صندوق مبتنی بر طلا، صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان، صندوق‌های سرمایه گذاری پروژه، صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری، صندوق سرمایه گذاری جسورانه، صندوق سرمایه گذاری شاخصی و صندوق‌های بازارگردانی ازجمله آن‌ها هستند که در بین آن‌ها صندوق‌های درآمد ثابت، سهامی، مختلط و صندوق قابل معامله (ETF) در اولویت سرمایه‌ گذاری برای سرمایه ‌گذاران هستند.

 • صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت: ویژگی این صندوق‌ها در این است که مبالغ سرمایه‌گذاری شده در آن فقط در اوراق بهادار با درآمد ثابت که شامل اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اوراق بهادار رهنی و گواهی‌های سپرده منتشرشده توسط بانک‌ها و مؤسسات مالی دارای مجوز از سوی بانک مرکزی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری می‌شود.این نوع از صندوق مناسب افرادی است که ریسک‌ پذیری چندانی ندارند و هدف‌شان از سرمایه‌گذاری، کسب سود دوره‌ای ثابت و مشخص است و البته این نوع صندوق می‌تواند نرخ ریسک و البته سود کمتری نسبت به سایر صندوق‌ها داشته باشد. صندوق‌های با درآمد ثابت گاهی اوقات درآمد ثابت را به حساب سرمایه ‌گذار واریز می‌کنند و گاهی نیز پرداخت سود ندارند صندوق‌هاي سرمایه‌گذاري مشترك و سرمایه‌گذار با افزایش ارزش واحدهای صندوق، سود می‌کند.
 • صندوق سرمایه گذاری در سهام: بواسطه سرمایه گذاری در سهام، ریسک سرمایه‌گذاری در صندوق سهامی، از صندوق‌های درآمد ثابت بیشتر است و بازدهی بیشتری نیز در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد. بخش بزرگی از سرمایه این صندوق‌ها در سهام شرکت‌ها سرمایه‌گذاری می‌شود. این نوع از صندوق‌ها حداقل 70درصد از دارایی های خود را در سهام سرمایه گذاری می‌کنند و 30درصد باقی مانده را به اختیار مدیر صندوق در سهام، اوراق مشارکت، سپرده بانکی و یا سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه گذاری می‌کنند. در واقع سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها به نوعی همان سرمایه ‌گذاری در اوراق بورسی است با این تفاوت که، به دلیل اینکه صندوق بر روی اوراق با درآمد ثابت نیز سرمایه گذاری کرده است، به نوعی ریسک سرمایه گذاری تعدیل می شود.

4536

 • صندوق سرمایه گذاری مختلط: این صندوق از لحاظ ریسک پذیری حد میانه‌ای دارد یعنی بین دو نوع دیگر صندوق قرار می‌گیرد. این نوع از صندوق‌ها پتانسیل سودآوری بیشتری نسبت به صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت دارد و به دلیل اینکه بیش از نیمی از دارایی‌هایشان روی سهام سرمایه‌گذاری شده است، سود تضمین شده ندارند اما معمولا ضامن نقد شوندگی دارند. از لحاظ سبد سرمایه‌گذاری این صندوق ها حداکثر 60درصد از دارایی خود را در سهام و حداقل 40درصد از آن را در اوراق با درآمد ثابت مثل اوراق مشارکت یا سپرده بانکی سرمایه‌گذاری می‌کنند.

صندوقETF نیز سازوکاری مشابه صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط دارد ولی می‌توان واحدهای آن‌ها را مانند سهام شرکت‌ها معامله کرد، و سهام آن همچون سهام شرکت های عمومی در بورس اوراق بهادار معامله می شود. سرمایه گذاری در اوراق بهادار از جمله فعالیت اصلی این صندوق ها به شمار می رود و عملکرد هر صندوق به عملکرد دارایی پشتوانه آن بستگی خواهد داشت.

به طور کلی، این صندوق‌ها در سه دسته از ابزارهای مالی سرمایه ‌گذاری می‌کنند که عبارتند از:

 • اوراق دارایی (سهام)
 • اوراق بدهی (اوراق قرضه شرکتی)
 • اوراق مشارکت دولتی (بدون ریسک)

ازجمله مهمترین ویژگی‌های این صندوق ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • به‌صورت آنلاین در بورس قابل معامله هستند
 • خریدوفروش آن‌ها معاف از مالیات است.
 • دربرگیرنده تمامی انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری دیگر است. (درآمد ثابت – سهامی – مختلط – طلا – شاخصی و …)
 • تأسیس و فعالیت آن‌ها تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار است، بنابراین شفافیت اطلاعاتی قابل‌توجهی دارند.
 • ترکیب دارایی‌های صندوق‌های بورسی
 • تفاوت اصلی EFT با صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک افزایش نقد شوندگی با بهره‌گیری از پتانسیل بازار بورس است.

مزایای سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری چیست؟

سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری دارای مزایای مختلفی است که اگر بخواهیم فهرست ‌وار به آن‌ها اشاره کنیم، شامل موارد زیر می‌شود:

• مدیریت حرفه‌ای دارایی‌ها

• سرمایه گذاری آسان

• تبدیل سرمایه های خرد به سرمایه‌گذاری‌ کلان

آیا صندوق های سرمایه گذاری امن و قابل اطمینان هستند؟

صندوق های سرمایه گذاری بدون دریافت تاییدیه از سازمان بورس نمی‌توانند فعالیت کنند. همچنین تضمین نقد شوندگی در اغلب صندوق‌ها وجود دارد. از دیگر ویژگی‌هایی که علاوه بر نظارت سازمان بورس و تضمین نقدشوندگی توسط بانک‌ها و بیمه‌ها، باعث افزایش اطمینان خاطر به صندوق های سرمایه گذاری می‌شود می‌توان به بازدهی مناسب با ریسک کم و به مدیریت حرفه‌ای دارایی‌ها توسط کارشناسان و متخصصان اشاره کرد. این نکته نیز لازم به ذکر است که عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری از لحاظ ماهیت با موسسات مالی و اعتباری که در سالیان گذشته سرمایه مردم را جذب کرده و در نهایت با برنگرداندن اصل سرمایه باعث وارد شدن خسارت مالی و سلب اطمینان از مردم شدند، بسیار متفاوت است. فعالیت صندوق های سرمایه گذاری تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار است و ارتباطی با موسسات و صندوق‌های قرض الحسنه که بدون مجوز بانک مرکزی فعالیت می‌کردند، ندارند.

2276

مزایای صندوق های سرمایه گذاری

مزایای صندوق سرمایه گذاری عبارتند از:

تنوع: صندوق‌ های سرمایه‌ گذاری از تنوع زیادی برخوردارند و به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند. هر کدام از این انواع صندوق برای گروه خاصی از افراد مناسب هستند. به عنوان مثال بعضی از صندوق‌ها برای کسانی مناسب‌اند که ریسک‌پذیری بالایی دارند و می‌خواهند با پذیرش ریسک بیشتر فرصت بهره بردن از سودهای بالاتر را برای خود فراهم کنند؛ بعضی دیگر از صندوق ها مناسب افرادی است که مایل هستند از سرمایه‌گذاری خود سود منظم و ثابت دریافت کنند. بعضی دیگر از صندوق‌ها نیز مناسب افرادی است که ریسک‌پذیری در حد متوسطی دارند.

مدیریت حرفه‌ای دارایی‌ها: صندوق‌های سرمایه‌گذاری توسط افراد متخصص مدیریت می‌شوند که سرمایه را در بازارهای مالی مختلف به جریان می‌اندازند. این بدین معناست که دارایی‌های سرمایه‌گذاران به صورت حرفه‌ای مدیریت می‌شود.

شفافیت اطلاعات مالی: ارزش دارایی‌های سرمایه‌گذاری شده در صندوق‌های سرمایه‌گذاری به طور مرتب اعلام و منتشر می‌شود. این یعنی کارنامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری شفاف و قابل اعتماد است. این شفافیت بسیار بالای صندوق‌های سرمایه‌گذاری است که باعث شده سرمایه‌گذاران مختلف از هر قشری به این صندوق‌ها جذب و در آن‌ها سرمایه‌گذاری کنند.

بازدهی مناسب: به عنوان یکی از مهم‌ترین مزایای سرمایه‌گذاری در صندوق سرمایه گذاری، می‌توان به بازده مناسبی اشاره کرد که صندوق در ازای مقدار ریسک هر سرمایه‌گذار برای او به ارمغان می‌آورد. 150 درصد بازده مثبت، متوسط بازدهی صندوق های سرمایه گذاری در سال 99 بوده است.

به حداقل رساندن ریسک: این صندوق ها برای کم کردن ریسک سرمایه گذاری، سرمایه سرمایه گذاران را در بازارهای مختلفی به جریان می‌اندازند. بنابراین خرید واحدهای سرمایه‌گذاری یک صندوق سرمایه‌گذاری، به منزله سرمایه گذاری در ده‌ها شرکت مختلف در آن واحد است.

تبدیل سرمایه های خرد به سرمایه‌گذاری‌ کلان: صندوق ها با تجمیع سرمایه های خرد و تبدیل آن به یک سرمایه کلان، قدرت سرمایه گذاری در مقیاس بزرگ را پیدا می‌کنند و از مزایای آن بهره‌مند می‌شوند.

سرمایه گذاری آسان: شروع سرمایه گذاری تنها نیازمند ثبت نام در یک صندوق است. بعد از این بقیه کارها توسط کارشناسان و متخصصان آن صندوق انجام می‌شود.

نقدشوندگی بالا: نقدشوندگی بالا، یکی دیگر از مزایای بسیار مهم صندوق های سرمایه گذاری است.

ضامن نقد‌شوندگی: یکی از ارکان و مزایای صندوق‌ سرمایه ‌گذاری، ضامن نقد شوندگی است. وجود یک شرکت حقوقی باعث می‌شود که نقدشوندگی واحدهای یک صندوق سرمایه‌گذاری افزایش پیدا کند. این امر باعث می‌شود تا سرمایه‌گذار بتواند تحت هر شرایطی واحدهای سرمایه‌گذاری خود را به فروش برساند.

معرفی سایت‌های صندوق سرمایه گذاری

اکثر صندوق‌های سرمایه گذاری یک وب سایت مختص به خود صندوق را دارند. شما در سایت صندوق‌های سرمایه گذاری می‌توانید اطلاعاتی از قبیل قیمت صدور، قیمت ابطال، تعداد واحدهای در اختیار سرمایه گذاران، مدیران سرمایه گذاری صندوق و همچنین اساسنامه و امیدنامه صندوق را مشاهده نمایید. قیمت صدور یعنی قیمتی که اگر بخواهید یک واحد صندوق را خریداری کنید، باید بپردازید. قیمت ابطال نیز یعنی قیمتی که اگر بخواهید یک واحد سرمایه گذاری صندوق را به فروش برسانید، به دست می‌آورید.

برای پیدا کردن صندوق سرمایه گذاری مورد نظرتان می‌توانید از سایت شرکت «فناوری مدیریت بورس تهران» به آدرس «www.fipiran.com» استفاده کنید. در این سایت، اطلاعات مختلفی راجع به صندوق‌های سرمایه گذاری وجود دارند که با استفاده از آنها می‌توانید بازدهی صندوق‌های مختلف را در بازه‌های زمانی متفاوت مورد بررسی قرار دهید، صندوق‌ها را از جهت‌های مختلف با یکدیگر مقایسه کرده و در نهایت صندوق مناسب با ویژگی‌های خودتان را انتخاب کنید.

کلام آخر

بهترین صندوق سرمایه گذاری برای هر فرد متفاوت است چرا که هر کدام از انواع مختلف صندوق‌ها برای گروه خاصی از افراد مناسب هستند. از بین چند عامل مختلف که برای انتخاب بهترین صندوق سرمایه صندوق‌هاي سرمایه‌گذاري مشترك گذاری باید در نظر گرفت، ریسک پذیری اولین عامل است. میزان بازدهی صندوق در گذشته دیگر عاملی است که باید مورد بررسی قرار بگیرد. نتیجه این بررسی‌ها مشخص می‌کند که بهترین صندوق برای هر فرد کدام است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.