علت اهمیت آموزش تابلو خوانی در مشهد


29 بازی آموزشی عالی برای دانش آموزان ابتدایی

یکی از دغدغه های امروزی آموزش وپرورش چگونگی نحوه ی تدریس ,وجذاب کردن کلاس درس و بالا بردن سطح انگیزه ی دانش آموزان است .

باید روش های تدریس ومدیریت کلاس به صورتی باشد که انواع دانش آموزان را تحت پوشش قرار داده و آموزش متناسب با شرایط آنان ارایه گردد .

ما می دانیم که دانش آموزان نیاز جدی به فضای آموزشی مناسب وشاد دارند و این امر از طریق بازی که در جلب توجه و حواس ما نقش مهمی دارند .

از این بازی ها حتی می توان برای مرور درس های جلسات قبل ,برای امتحان و تقویت دروس مختلف از آن بهره برد .

سعی کنید
بازی ىا را متناسب با شرایط محیطی خود استفاده و محدود به مثال هایی که در بازی ها گفته شده نشوید

عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید :

1. بازی آموزشی:هفت سنگ

فقط به کاربرد این بازی در درس ریاضی اشاره خواهد شد.

مثلا آموزش مفهوم جمع وتفریق که از دانش آموز می پرسیم

چندتا سنگ برای بازی داریم ؟ جواب 7 تا
بعد از زدن سنگ ما می پرسیم چند تا افتادند؟
چند سنگ ماندند؟ باهم چقدر می شود؟

2 بازی آموزشی: لی لی

با کشیدن لی لی ونوشتن اعداداز دانش آموز بخواىید مطابق دستور العمل کارتی که ابتدا بر می دارد عمل کند

این دستور العمل ممکن است پریدن بر اعداد زوج یا 2 تا 2 تا یا اینکه 10 تا 10 تا باشد

که باید بر روی لی لی عدد ىانوشته شده باشند.

البته می توانیم به جای اعداد حروف وکلمات قرار دهیم.

3 بازی آموزشی:کلمات ممنوعه

در این بازی از دانش آموز خواسته می شود پاسخ سوالات را بدون استفاده از کلمات ممنوعه پاسخ دهد

نمونه بازی در پاسخ بو سوالات زیر از کلمه”این”نباید استفاده کرد.

1 -توضیح بدهید چگونه می توان یک درخت کاشت؟
-2 توضیح دهید چگونه می شود سوت زد؟
3 -وسایل داخل کلاس را ذکر کنید؟
4 -و مثال ىایی مانند آن….

4 بازی آموزشی گوش کن و پیدا کن

تصویر یک حیوان، میوه، ابزار و ىر چیز دیگری را بو یکی از کودکان بدىید . او بدون آن که اسم آن تصویر را بگوید،

درباره ی آن به زبان فارسی توضیح می دىد . سپس بچه ىا نام آن تصویر را حدس می زنند .

اگر بچه ىا درست حدس زدند تصویر بعدی را به یک کودک بدهید .

تا موقعی که بچه ىا اسم آن چیز را درست حدس نزده اند، ىر کودک باید تصویر را بیش تر توضیح دىد.

5. بازی آموزشی پرتاب توپ

برای ىر کدام از بچه ها نامی برگزینید و تصویر یا عکس آن را روی سینه او بچسبانید .

مثلا اقای سیب با عکس سیب روی سینه اش. سپس بگویید دایره وار بایستند . شما به نوبت توپ را به آن ىا بدهید

و نام یکی از بچه ها را به زبان فارسی بگویید. صاحب توپ باید، این نام فارسی را تشخیص دىد و به درستی با توپ همکلاسی خود را که صاحبآن نام است هدف قرار دىد.

6. بازی آموزشی نگاه کن ولی فراموش نکن .

چند وسیله، میوه یا ىر چیز دیگری که واژه ی آن در زبان فارسی با گویش محلی دانش آموز فرق دارد روی میزبگذارید

و پارچه بزرگی روی آن بکشید.

از دانش آموزان در دسته های سه نفری بخواىید جلوی میز بیایند .

برای20 ثانیه پارچه را بردارید، سپس با پارچه روی وسایل را بپوشانید،

اینک از دانش آموزان بخواىید نام فارسی اشیایی را که دیده اند بر زبان اورند.

ىر دانش آموز که تعداد بیشتری واژه صحیح فارسی بر زبان آورد، برنده بازی است.

تذکر: توجه داشته باشید که برنده شدن در این بازی فقط جهت افزایش انگیزه ی بچه ها برای مشارکت در امر یادگیری زبان فارسی است

و آموزگار باید تمام توجه خود را بر این امر معطوف کند.

7. بازی آموزشی:کلمه ی قرمز,کلمه ی سبز

وسایل مورد نیاز : بسته بزرگ از کارت واژگان

بیشتر کلمات را با رنگ سبز وتعدادی را با رنگ قرمز بنویسید.

کارت واژگان را روی هم گذاشته و به صورت وارونه بین بازیکنان قرار دىید.

اولین نفر کارتی را که روی همه کارت ها قرار دارد برمی دارد .

اگر توانست بخواند.کارت را برای خود برمی دارد و کارت بعدی را به او می دىیم

اگر نتوانست بخواند معلم آن را می خواند و او تکرار می کند .وکارت را در زیر کارت ىا قرار می دهیم.

نوبت به نفر بعدی می شود اگر درهنگام برداشتن کارت ىا کارت قرمز بیایید

و بازیکن نتواند آن را بخواند تمام کارت هایی راکه کسب کرده از او گرفته می شود.

و اگر توانست بخواند چه سبز چه قرمز آن را پیش خود گذاشته شخصی که بیشترین کارت را دارد برنده است.

8. بازی آموزشی دوست و دشمن .

بچه ها را دو به دو با کلمات متضاد نام گذاری کنید، سپس به آن ىا بگویید : “هرگاه من یک کلمه را بر زبان آوردم،

مخالف آن کلمه باید دست راست خود را بلند کند یا چشم چپ خود را ببندد و …

” به عنوان نمونه:
دوست با دشمن – کوتاه با بلند – شب با روز – کوچک با بزرگ – سرد با گرم – و …

9.بازی آموزشی بشنو و جواب بده

بچه های کلاس خود را به دو گروه تقسیم کنید. کلمات فارسی را برای آن ها بخوانید. از گروه اول بخواىید هر گاه اسم یک “جاندار” را شنیدند آن را تکرار کنند

و دسته دوم از دانش آموزان هرگاه اسم یک “رنگ” را شنیدند آن را تکرار کنند و اگر کلمه ای نه جاندار بود و نه رنگ، ىر دو گروه سکوت نمایند.

به عنوان مثال:
آهو – سیب – بابا – مادر – برف – زرد – شیر – بنفش – قرمز – کبوتر – سنگ – لیوان – سفید – اردک
– مرغ – ماشین – قهوه ای – سیاه – کوه – آفتاب – خروس – نارنجی

10. بازی آموزشی:تکمیل تصاویر

وسایل:تاس-دوسری از یک عکس
در این بازی تصویری(نقشه همسایگان ایران- قسمت های یک گیاه و….)رابه چند قسمت وىر قسمت را با یک عدد شماره گذاری می کنیم
وبرای تکمیل یک ترتیب را در نظر می گیریم مثلا
1 -ریشه 2 -ساقه 3 -برگ 4 – میوه
پس از این کار سوالی طرح می شود که باید پاسخ داده شود .در صورت پاسخ درست دادن تاس را می اندازیم باید
عدد ظاهر شده یک 1 باشد درغیر این صورت نوبت گروه بعدی می شود به همین صورت گروه یا فردی که زودتر
ترتیب ىا را انجام دهد برنده است.

11. بازی آموزشی مشخص کردن کلمات یا جملات ناهماهنگ

وسایل موردنیاز:بسته کارت های حاوی جملات

چند بسته درست کنید که هر کدام شامل 4 کارت باشد و روی هریک از کارت ها جمله ای بنویسید

سه تا از جمله ها باید دارای یک موضوع باشد و یک جمله باید غیرمرتیط با موضع باشد

بعد از دادن کارت ىر بازیکن جمله خود را برای بقیه می خواند بازیکنی که جمله ی روی کارتش به موضوع ربطی ندارد را اعلام می کند

اگر همه افراد دیگر پذیرفتند این بازیکن کارت ىا را نزد خود نگه می دارد .

پس بسته بعدی کارت ىا توزیع می شود و وقتی همه بسته توزیع شدند بازی تمام وشخصی که بیشترین کارت را دارد برنده بازی است.

12 بازی آموزشی ساخت کلمه

کلماتی را داخل یک کیسه پارچه ای قرار دهید.

سعی کنید برخی کلمات چون”یک,است,هستند”چندین کارت وجود داشته باشد

و همه ارکان جمله”مثل فعل,اسم,صفت و…”هم در داخل کیسه باشد باید دانش آموزان بتوانند با کلماتی که به طور تصادفی خارج کرده جمله بسازند.

13. بازی:آموزشی مسابقه ی ساعت

وسایل مورد نیاز : ساعت متحرک به تعداد گروه ها و تاس

در این بازی تاسی را برای بازی تهیه کنید که بر روی ىر قسمت آن “ربع ساعت.نیم ساعت.یک ساعت.یک ساعت ونیم. دوساعت.دوساعت ونیم.”نوشته شده باشد

بعد از گروه بندی ىر گروه تاس را بالا می اندازد و به اندازه زمانی که ظاهر شد ساعت حرکت می خورد گروهی که توانست زودتر از ظهر یا نیمه شب بگذراند برنده است

14. بازی آموزشی کلمه سازی با صدای آخر کلمات

در این بازی یکی از دانش آموزان کلمه ای را می گوید مثل “سیب”؛ دانش آموز بعدی باید کلمه ای بگوید

که با صدای پایانی “سیب” یعنی “ب” شروع شود مثل “بابا”. این بازی به همین ترتیب ادامه می یابد.

15. بازی آموزشی:تکمیل ضرب المثل

ىر ضرب المثل باید در دوقسمت دوکارتباشد دانش آموز باید بتواند دوقسمت را از میان قسمت ىا پیدا کند

و مفهوم آن را توضیح دهد.واگر درست انجام دهد پیش خود نگه دارد.شخصی که بیشتر کارت دارد برنده است.

16. بازی آموزشی:علامت در مرکز دایره

معلم دوایر متحد المرکز در تابلوی کلاس رسم می کندو آنها را به ترتیب از داخل به خارج امتیاز گیری می کند .

کاربرد :این بازی در این است که اعداد داخل در این دوایر که ممکن عبارات جمع یا ضرب یا هزار گان باشد از ذکر مثال خودداری تا متناسب با فعالیت خود انجام دىید.

17 بازی آموزشی نمایش از روی قصه معلم

داستان کوتاىی را در نظر بگیرید و هر کدام از دانش آموزان خود را به نام یکی از قهرمانان این داستان نامگذاری کنید.

مثلا پدر، مادر، پسر، دختر، مادربزرگ، پدربزرگ و … یا اسامی حیوانات مانند؛ شیر، گرگ، کبوتر، روباه،خروس و ….

سپس از آن ىا بخواىید ىر جای داستان نام آن ىا بر زبان شما آمد، با حرکات یا تقلید صدا نقش فرد یا حیوان مورد نظر را نشان دىند.

18 بازی آموزشی خرید و فروش .

این بازی آموزشی برای آموزش نام فارسی کلمات و بهبود فرایند ارتباطی دانش آموزان به زبان فارسی کمک می کند .

مثلا خرید و فروش از مغازه میوه فروشی برای آموزش نام های فارسی سبزی ها، میوه ها و قیمت آن ها

و خواربارفروشی برای آموزش نام های فارسی شیر، پنیر، دوغ، روغن، برنج، کره، ماست، تخم مرغ و ….

19 بازی آموزشی : ویژگی های مشترک

برای این بازی کارت هایی را تهیه کنید که 3 آیتم مرتبط را لیست کرده باشید

برای مثال
7 + 2 3 + 3 + 3 4 + 5 یا 3 × 2 2 × 3 6 × 1 یا مفاىیم مشترک دروس دیگر جواب آنها در پشت کارت بنویسد

بازیکنان باید وِیژگی های مشترک را در دسته هایی با آیتم مشترک لیست کنند .

برای این کار رییس بازی کلمات یا عبارات روی کارت را می خواند ومی پرسد”در چه چیزی مشترک هستند

“بازیکنان پس از توجه به علت اهمیت آموزش تابلو خوانی در مشهد کارت ىا باید به سرعت پاسخ دهند.اولین جواب یک امتیاز دارد.

واگر همزمان پاسخ دادند,تنها آن بازیکنان به کارت بعدی پاسخ می دىند کسی یا گروىی که بیشتر پاسخ داده برنده می شود.

نکات بازی :
1 -برای پایه های پایین لیست کلمات از یک طبقه باشد.مثلا از اشکال هندسی یا رنگ

2 -به افرادی که نقطه مشترک یا جوابی که خارج از لیست بود هم امتیاز دهید .

20 بازی آموزشی جور و ناجور

برای اینکه دانش آموزان حوزه ای معنایی زبان فارسی را به خوبی یاد بگیرند در یک بازی سرگرمی چند کلمه را به آنها بگویید یا تصویر آن ىا را بکشید.

آن ىا باید کلمه ناجور را که حوزه ی معنایی اش با حوزه ی معنایی کلمات دیگر فرق دارد، پیدا کند.

مانند این مثال: اسب، میز، گربه، سگ در بین 4 کلمه داده شده، کلمه میز با 3 واژه دیگر متفاوت است.

21 بازی آموزشی ماهی ها

وسایل موردنیاز:
اشکالی به شکل هایی .جعبه ای که ماهی ها را در آن قرار بدىیم.

معلم سوالاتی از دروس مختلف را که روی تنه ی ماهی سوال وجواب را بر روی دم آن می نویسد

سوالات از هر درس و متناسب ىر پایه ای شخصی که ماهی را از جعبه به طور تصادفی خارج و

از شخص یا گروه پرسیده می شود اگر قادر به پاسخگویی بودند. ماهی متعلق به آنها خواىدبود.

22 بازی آموزشی مسافرت

بازی در نقش یک مسافر و انجام مکالمه های مربوط به راه آىن، فرودگاه، ترمینال اتوبوس ها و مینی بوس ها، زیارت مشهد و قم، گردش خیالی در اصفهان و شیراز و استان های شمالی زمینه مناسبی برای آموزش زبان فارسی به دانش آموزان را فراهم می کند.

23 بازی آموزشی تم ها

برای این کار دانش آموزان را گروه بندی کرده و یکی از تم ها ی کتاب ریاضی و یاعلوم را کپی کرده متناسب با مفاهیم موجود در تم تصویر را بریده

و داخل جعبه یا شیشه ای که دست به راحتی از آن عبور کند قرار می دىیم

همچنین نمونه بزرگ شده همان تم بر روی تابلو کلاس نصب می شود دانش آموزان به طور تصادفی مفهومی را جعبه خارج و درباره موضوع آن سخن بگویند

سرعت عمل موجب برنده شدن فرد می شود.

24 بازی آموزشی:به خط کنید

وسایل تعدادی کارت برای ىر بازیکن

برای ىه بازیکن تعدادی کارت با آیتم ىایی که به ترتیب قرار دارد تهیه کنید.

مانند اعداد 1 تا 10 و یا حروف الفبا یا اعدادی با فواصل 2 تایی . 3 تایی یا 10 تایی

ىر فرد بایدتلاش کندکه کارت ىا را به ترتیب بچیند وبعداز انجام این کار اعلام کند من به خط کردم.

پس از بررسی ترتیب ىا و مقایسه آنها برنده ای که زودتر یا درست انجام دهد برنده است

25 بازی آموزشی :پیدا کردن نام شهرها

یک نقشه کشور ،استان و یا شهر را به هرگروه بدهید.معلم اسم شهر یا استان را می گوید و دانش آموزان باید آن را در نقشه پیدا کنند

26 بازی آموزشی:حالا می بینی ,حالا نمی بینی

معلم کارت هایی را که اعداد1 – 9 بر روی آن نوشته شده است را بر روی میز ىر گروه قرار می دىد

و سپس کارت ها را به هم می ریزد و یک کارت رابرمی دارد .

دانش آموز باید کارت ها را به ترتیب مرتب و عددی را که برداشته شده را مشخص کند سرعت عمل گروه موجب برنده شدن می شود.

27 بازی آموزشی: کارت کلمات

این بازی با دو تیم با تعداداعضای یکسان انجام می شود و در این بازی بازیکنان پشت سر هم و در دسترس یکدیگرقرار می گیرند .

نفر نفر آخر کارت را می گیرد و با انگشت بر روی کمر دانش آموز جلویی خود می نویسد

و اگر دانش آموز جلو متوجه کلمه نشد کارتی که همان کلمه را بر روی آن نوشته شده است.

را به دانش آموز جلو می دهیم تا همین کار را نفر جلویی انجام می دهد گروهی که بیشترین کلمات را متوجه شد برنده است.

در این بازی برای نظارت از ىرگروه یک نفر را انتخاب علت اهمیت آموزش تابلو خوانی در مشهد می کنیم.

28 بازی آموزشی : حذف حروف

وسایل: مداد وکاغذ،کارت حروف ،مجموعه ای کتاب و مجله مشترک به تعداد گروه ها ،جعبه جهت نگهداری حروف

اولین نفر یک صفحه را انتخاب و همه بچه ها در همان صفحه 5 کلمه را از متن انتخاب و بر روی یک صفحه کاغذ می نویسند.

بازیکنی که صفحه را انتخاب کرده حرفی را از کیف خود انتخاب و آن را می خواند و باید این حروف را از کلمات خود خط بزنند کسی که زودتر تمام حروفش را خط بزند برنده است.

29 بازی آموزشی :حدس کلمه یا شخصیت

یک لیست از شخصیت ها وکلماتی که در کتاب درسی است را به گونه ای که بتوان برای آن مفهوم تعدادی سوال طرح شود انتخاب می کنیم.

به گونه ای که سوالات سخت وکم کم آسان می شود و برای ىر سوال امتیازی است

که متناسب با جایی که هست قرار می دهیم گروهی که بیشترین امتیاز را دارد.برنده است

مانند
10 امتیاز-نام یک قهرمان 5امتیاز-شهید دوران دفاع مقدس
9امتیاز-در کتاب های درسی است 4امتیاز-تانکی از دشمن را نابود کرد
8امتیاز-نوجوان وشجاع بود 3امتیاز-سخن امام درباره اوست” رهبرماطفل 13 است
7امتیاز-سهام خیام نیست 2امتیاز-روز شهادتش روز دانش آموز است
6امتیاز-خود را در زیر تانک انداخت 1امتیاز-فهمیده بخشی از مشخصات

دوره تحلیلگر حرفه ای بورس

دوره تحلیلگر حرفه ای بورس

۹ دوره آموزشی ارزشمند مورد نیاز در بورس را از سطح مقدماتی تا پیشرفته به همراه پشتیبانی دو مرحله ای، در پکیج تحلیل گر حرفه ای بورس برای شما عزیزان آماده کرده ایم تا زندگی مالی شما را متحول کنیم.

ویدئوهای دوره جامع تحلیلگر حرفه ای بورس

تکنیکال

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

نوسانگیری

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

نوسان گیری اختیار معامله مبتنی بر تکنیکال

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

بنیادی

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

مدیریت سرمایه

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

تابلوخوانی

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

لینک کانال های مرتبط با دوره

برای دسترسی به محتوای این دوره میبایست دوره را خریداری کنید

هدایای دوره تحلیلگر حرفه ای بورس

 • دوره استراتژی معاملاتی
 • پکیج فیلترهای پرایس اکشن
 • دوره نوسانگیری پیشرفته
 • دسترسی دائمی
 • پشتیبانی 60 روزه
 • ضمانت بازگشت وجه
 • آپدیت رایگان
 • امکان هدیه دوره

سرفصل های دوره؛ تحلیل بنیادی

سرفصل های دوره؛ تحلیل تکنیکال

سرفصل های دوره؛ تابلوخوانی

عضویت در کانال VIP تلگرامی

برای کسب سود در بازارهای مالی ابتدا باید دانش آن را داشته باشید به همین دلیل شما عزیزان پس از گذراندن این دوره؛ در کانال خانواده رویال به صورت رایگان عضو میشوید تا بتوانید به صورت روزانه با معاملات تیم آموزشی میلاد یزدان پور همراه شوید.

علت اهمیت آموزش تابلو خوانی در مشهد

آزمون فصل 6 مطالعات اجتماعی پایه چهارم

آزمون فصل 6 مطالعات اجتماعی پایه چهارم

تیم مدیریت گاما

آزمون مجازی مطالعات اجتماعی کلاس چهارم ابتدائی | نوبت اول (درس 1 تا 10)

آزمون مجازی مطالعات اجتماعی کلاس چهارم ابتدائی | نوبت اول (درس 1 تا 10)

تیم مدیریت گاما

آزمون مجازی نوبت دوم مطالعات اجتماعی چهارم دبستان حضرت رقیه صومعه سرا

آزمون مجازی نوبت دوم مطالعات اجتماعی چهارم دبستان حضرت رقیه صومعه سرا

تیم مدیریت گاما

ارزشیابی مستمر مطالعات اجتماعی چهارم دبستان شهید اصغر قاسمی سندرک | فصل ششم: ما ایرانی هستیم

ارزشیابی مستمر مطالعات علت اهمیت آموزش تابلو خوانی در مشهد اجتماعی چهارم دبستان شهید اصغر قاسمی سندرک | فصل ششم: ما…

آزمون مطالعات اجتماعی چهارم دبستان | فصل پنجم: کشور زیبای من (درس 15 تا 19)

آزمون مطالعات اجتماعی چهارم دبستان | فصل پنجم: کشور زیبای من (درس 15 تا 19)

سهراب شکرانه ننه کران

سوالات تستی مطالعات اجتماعی چهارم دبستان شهید صدوقی | درس 13: سفری به تخت جمشید (2)

سوالات تستی مطالعات اجتماعی چهارم دبستان شهید صدوقی | درس 13: سفری به تخت جمشید…

مسعود لعل قربانی

 آزمون عملکردی درس پنجم مطالعات اجتماعی چهارم دبستان

آزمون عملکردی درس پنجم مطالعات اجتماعی چهارم دبستان

ارزشیابی مطالعات اجتماعی چهارم دبستان شناختی تکریم | درس 11 تا 13

ارزشیابی مطالعات اجتماعی چهارم دبستان شناختی تکریم | درس 11 تا 13

آزمونک مطالعات اجتماعی چهارم | درس 1: قوانین محله و ارتباط با همسایگان

آزمونک مطالعات علت اهمیت آموزش تابلو خوانی در مشهد اجتماعی چهارم | درس 1: قوانین محله و ارتباط با همسایگان

طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی چهارم دبستان خيام | درس 5: زندگی در شهر و روستا

طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی چهارم دبستان خيام | درس 5: زندگی در شهر و روستا

آزمونک مطالعات اجتماعی چهارم دبستان شاهد دختران مریوان | جهت‌های جغرافیایی

آزمونک مطالعات اجتماعی چهارم دبستان شاهد دختران مریوان | جهت‌های جغرافیایی

سوالات آزمون نوبت اول مطالعات اجتماعی چهارم دبستان شهید دهقانی | درس 1 تا 9

سوالات آزمون نوبت اول مطالعات اجتماعی چهارم دبستان شهید دهقانی | درس 1 تا 9

طیبه آبیار فیروزآبادی

طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی چهارم درس8: نخستین روستا ها چگ.نه به وجود آمدند؟

طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی چهارم درس8: نخستین روستا ها چگ.نه به وجود آمدند؟

آموزش بورس ایران

تحلیل فاندامنتال یکی از قدیمی ترین تحلیل هایی است که در تمام بازار های مالی دنیا مورد استفاده قرار میگیرد. البته نوع استفاده از تحلیل بنیادی در بازار بورس اوراق بهادار بسیار متفاوت تر نسبا به سایر بازار هاست.

ما با استفاده از صورت های مالی مهم اعم از صورت سود و زیان و ترازنامه و همچنین گزاراشات ماهانه شرکت ها ، وضعیت و عملکرد شرکت ها رو از نظر مالی بررسی و بهترین آن ها رو دستچین خواهیم کرد و واچ لیست بنیادی خودمون رو انتخاب میکنیم یعتی بهترین شرکت های حال حضر بازار از نظر مالی و سودآوری

ما به دو دلیل از تحلیل بنیادی استفاده میکنیم

ابتدا اطمینان به شرکت هاست. هر شرکتی در بازار ممکن استبه دلیل انتشار گزارشات دورغین ، نقض قوانین، دستکاری بزار و ….. تعلیق و مدت زمان زیادی را بسته بماند که این امر برای سهام بنیادی بازار بسیار نادر است واتفاق نمی‌افتد

دلیل دوم عرضه و تقاست . بین شرکتی که در حال ورشکستگی است و شرکتی که روند سودآوری بسیار عالی دارد ، تمام توجه و تقاضا به سمت شرکت دوم می‌باشد. با استفاده از تحلیل بنیادی احتمال و توان رشد شرکتی که انتخاب میکنیم تا حد بسیار زیادی افزایش خواهد یافت.

تحلیل تکنیکال

محبوب ترین و کاربردی ترین تحلیل در تمام بازار های مالی دنیا، تحلیل تکنیکال می‌باشد.

در این تحلیل با استفاده از نمودار قیمت شرکت ها و یک سری ابزار ها، بهترین قیمت برای ورود و خروج از سهام برداشت میشود و معامله گران با توجه به این نقاط اقدام به خرید و فروش خواهند کرد.

شاید مفاهیم اولیه و قواعد و تکنیک های این تحلیل در تمام بازار ها یکسان باشد اما استراتژی های تحلیل تکنیکال در هر بازاری متفاوت است.

استراتژی که ما در بازار ایران از آن استفاده می‌کنیم تماما از قواعد و قوانین تحلیل تکنیکال جهانی پیروی می‌کند همچنین این استراتژی با توجه به شرایط و قوانین خاص بازار ایران چیده است و از همه مهم تر اینکه این استراتژی چند سال در بازار ایران استفاده و مورد تست قرار گرفته است و با توجه به بازدهی نسبت به سایر استراتژِی ها انتخاب شده است.

تابلو خوانی و رفتار شناسی

این تحلیل را می‌توان مختص بازار ایران دانست و همچنین اهمیت آن روز به روز در حال افزایش است.

سازمان همه روزه اطلاعات دقیقی را در مورد معاملات هر شرکت منتشر می‌کند. با بررسی این اطلاعات و تحلیل رفتار خریداران و فروشندگان هر نماد می‌توان قدرت روند حال حاضر را تشخیص داد و روند چند روزه آینده آن را پیش بینی کرد.

تحلیل های بسیار زیادی در زمینه تابلو خوانی و رفتار شناسی وجود دارد. اما دانستن تمامی آنها نه تنها کمکی به شما نمی‌کند بلکه باعث گهمراهی و سردر گمی شما خواهد شد.

تحلیل هایی علت اهمیت آموزش تابلو خوانی در مشهد که ما در این زمینه استفاده می‌کنیم از کاربردی ترین تحلیل هاست که هم اصل موضوع را برای شما بازگو خواهد کرد و هم باعث گمراهی و سردرگمی شما نخواهد شد

مدیریت ریسک و سرمایه

بهترین تحلیل گران دنیا اگه مدیریت سرمایه ی مناسبی نداشته باشند قطعا موفق نخواهند شد

تمامی معامله گران برتر تاریخ هر کس به زبان خودش به جمله بالا تاکید دارد.

عوامل بسیار زیادی میزان ریسک پذیری هر فرد را مشخص می‌کند و معامله گران با میزان ریسک پذیری مختلف در بازار وجود دارد

ما در این بخش برای هر معامله گر برنامه ای مختص خودش داریم. این برنامه بر اساس میزان ریسک پذیری فرد چیده شده است و به معامله گر در پیدا کردن بهترین نقطه خروج، مدیریت سبد شخصی و…. کمک خواهد کرد.

روانشناسی بازار

اکثر معامله گران در بازار اشتباهات مشخص و یکسانی را انجام میدهد و گاها این اشتباهات را بارها تکرار میکنند.

اکثر این اشتباهات به خاطر عدم کنترل هیجان است که از بزرگترین مانع ها در رسیدن به موفقبت در بازار های مالی است .احساساتی از قبیل ترس، امید، طمع… باعث می‌شود که در بازار های مالی دچار اشتباه شویم که بعضی از این اشتباهات جران ناپذیر خواهد بود.

ما در این بخش به معامله گر کمک خواهیم کرد که با برنامه و تمرین بتواند هیجان خود را کنترل و اشتباهات خود را به پایین ترین حد ممکن برساند.

پیش نیاز های این دوره آموزشی

بهبود بهره وری خود را، انجام کارها، و پیدا کردن زمان بیشتری برای آنچه مهم است با راهنمایی مدیریت زمان. این مجموعه هفتگی تکنیک های زمان مدیریت زمان را برای کمک به افرادی که زمان خود را بهتر مدیریت می کنند و در نهایت سازنده تر می شوند، فراهم می کند. کارشناس مدیریت زمان، دیو Crenshaw هر دوشنبه جدید نوک جدید را فراهم می کند، با موضوعات متنوع زیادی روبرو است.

ضمانت عودت وجه تا پایان جلسه اول

ضمانت عودت وجه تا پایان جلسه اول، درصورت عدم رضایت شما دوره‌ها هم بصورت حضوری و هم بصورت آنلاین برگزار می‌شود

چرا من همیشه استرس دارم؟ علت استرس و اضطراب زیاد و تأثیر آن بر سلامتی

چرا من همیشه استرس دارم؟

فراگیری ویروس کرونا منبع استرس و اضطراب برای همه ما بوده است؛ اما خیلی پیش‌تر از ورود کرونا به زندگی‌هایمان، اضطراب در میان ما در حال افزایش بود. اختلالاتی مانند اختلال اضطراب فراگیر، افسردگی و خودکشی به‌خصوص در میان جوانان به‌شدت رایج بودند؛ اما آیا تا به حال از خود پرسیده‌اید چرا من همیشه استرس دارم ؟ در این مقاله می‌خواهیم این موضوع را از نگاه دو روان‌شناس بررسی کنیم. با ما همراه باشید.

حتما بخوانید:

آخرین نظرسنجی‌ای که انجمن روان‌شناسان آمریکا انجام داد نشان می‌دهد که افراد به‌طور متوسط معتقدند دچار میزان ناسالمی از استرس هستند. چرا من همیشه استرس دارم؟ در پشت پردۀ این استرس و اضطراب چه‌چیزی نهفته است؟

روان‌شناسان آنتونی روآ و پاول نپر این مسئله را در کتابشان، «قدرت پویایی»، بررسی کرده‌اند. آنها به این نکته اشاره کرده‌اند که زندگی‌های ما عمیقا تغییر کرده‌ و ما به‌شدت در حال تلاشیم تا خود را از نظر زیستی با این تغییرات همسو کنیم. نپر می‌گوید: «در ۲۰۰ سال گذشته، انسان‌ها از نظر ژنتیکی رشد چندانی نداشته‌اند، اما تغییراتی که زندگی انسان‌ها در این ۲۰۰ سال داشته شوکه‌کننده بوده است. در نتیجه، ناهماهنگی فراوانی بین اینکه ما چطور طراحی شده بودیم و چیزی که از ما خواسته می‌شود وجود دارد و ما به‌شدت در تلاشیم تا خود را با چنین واقعیت تغییر‌یافته‌ای هماهنگ کنیم.»

هشت عامل رایج اضطراب

نپر و روآ هشت عامل را در «نشئه بی‌وقفه اضطراب» اثربخش می‌دانند. در ادامه به این هشت عامل اشاره می‌کنیم.

۱. ازدست‌دادن کنترل

چرا من همیشه استرس دارم: تحت فشار بودن زیاد یکی از دلایل استرس دائمی

خواسته‌ها و توقعات بسیار زیاد خیلی از ما را به‌سمت «حس ازدست‌دادن کنترل زندگی‌هایمان» کشانده‌ است. روآ می‌گوید: «من از افراد زیادی حتی مدیران تجاری موفقی که به‌شدت در تلاش‌اند تا خودشان را مدیریت کنند و تصمیمات درست بگیرند می‌شنوم که از احساس خستگی زیاد شکایت می‌کنند.»

او این را در میان کودکانی که در کلینیکش معاینه می‌کند می‌بیند. می‌گوید: «سال‌به‌سال آنها منجمدتر به نظر می‌رسند. به نظر می‌رسد حسی از خستگی مفرط در آنها وجود دارد؛ لحظاتی که آنها را از تفکر انتقادی‌شان جدا می‌کند و باعث می‌شود به‌شدت احساس درماندگی ‌کنند.»

نپر و روآ این احساس درماندگی و تحت فشار بودن را به ازدست‌دادن پویایی مرتبط می‌دانند. آنها در کتابشان این‌طور بیان می‌کنند: «کمبود پویایی اغلب نتیجه شک فراوان درمورد جایگاهتان در دنیاست. مردم آن را مانند حسی از حرکت، بدون داشتن مسیری دقیق یا اعتماد به آینده توصیف می‌کنند.»

۲. موج دیجیتال

نوآوری های دیجیتالی تجربه روزانه ما را کاملا تغییر داده‌‌اند. نپر می‌گوید: «هر روز پیام‌های فراوانی دریافت می‌کنیم و دائما در حال مصرف اطلاعات دیجیتال هستیم. ذهن ما به‌شکلی طراحی نشده که بتواند جریان مداوم ورودی را پردازش کند و این از نظر شناختی ما را تحت فشار قرار می‌دهد. به همین دلیل مردم گیج شده‌اند.»

او همچنین به این نکته اشاره می‌کند که ما بدون اینکه متوجه باشیم دائما تحت‌تأثیر دستگاه‌های دیجیتالی‌مان هستیم. او می‌گوید: «دیگران مدام به ما پیام می‌دهند تا ما را تحت‌تأثیر قرار دهند یا از ما بخواهند کارهایی برایشان انجام دهیم؛ برای نمونه، پیام‌هایی که برای دعوت به خرید محصول یا رأی‌دادن در زمینه خاصی دریافت می‌کنیم.»

هرقدر بیشتر به صفحه‌نمایش دستگاه دیجیتالی‌مان وابسته باشیم بیشتر تحت‌تأثیر این پیام‌ها قرار می‌گیریم. روآ می‌گوید: «دستگاه‌های دیجیتالی که هر روز در مقابل ما قرار دارند به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که تا حد امکان ما را مقابل خود نگه دارند. ما طوری به نگه‌داشتن و نگاه‌کردن به آنها، کارکردن با آنها و یافتن دوستانمان در آنها عادت کرده‌ایم که ذهنمان پیام‌های شدید برای دست‌یابی به آنها به ما می‌دهد.» ما عادت کرده‌ایم لحظات بی‌حوصلگی‌مان را با دستگاه‌های دیجیتال پر کنیم. روآ معتقد است هزینه این عادت این است که نمی‌توانیم به‌راحتی ذهنمان را خالی کنیم و به‌صورت ناخودآگاه به‌سمت آنها کشیده می‌شویم.

اثرات رسانه‌های اجتماعی در جوانان، به‌خصوص آنهایی که وارد دبیرستان شده‌اند، بیشتر دیده می‌شود. روآ می‌گوید: «مقایسه‌های شدید و گاهی سمیِ رسانه‌های اجتماعی ذهن جوانان را پر کرده است. آنها به خودشان می‌گویند من دچار نقص هستم. به نظر می‌رسد همه از من شادتر، خوشبخت‌تر، بهتر و زیباترند.» این موارد به‌احتمال زیاد در میزان افسردگی و اضطراب در میان جوانان نقش مهمی دارند.

۳. ارتباطات انسانی کمتر

ارتباطات دیجیتالی جای ارتباطات انسانی را گرفته‌اند (حتی قبل از فاصله‌گیری اجتماعی به‌دلیل همه‌گیری ویروس کرونا). بخش زیادی از ارتباطات انسانی ما جای خود را به تعاملات در رسانه‌های اجتماعی، ویدئوکنفرانس، ایمیل و سایر روش‌های دیجیتالی داده‌اند. با اینکه ممکن است از آن آگاه نباشیم، اما روح ما تشنهٔ تعاملات سه‌بعدی (فیزیکی) با دیگران است.

۴. سبک‌زندگی نشسته

سبک زندگی نشسته یکی از دلایلی که چرا من همیشه استرس دارم

ما کمتر از قبل حرکت می‌کنیم. این موضوع نه‌تنها از نظر جسمی، از نظر روحی و ذهنی نیز به ما آسیب می‌زند. حرکت مداوم یکی از بهترین راه‌ها برای کاهش استرس و اضطراب است و به بهبود خواب و خلق‌و‌خو نیز کمک می‌کند؛ اما به‌خاطر فناوری اغلب کل روز در حالت نشسته هستیم.

۵. زمان کمتر در طبیعت

یکی دیگر از مشکلات گذراندن زمان کمتر در طبیعت است. چون استفاده از موبایل به‌معنی در خانه ماندن است، ما از فواید در طبیعت بودن نیز محروم مانده‌ایم.

۶. راه‌ فراری از کار نیست

به‌گفته نپر، «دیگر جدایی واقعی بین کار و زندگی واقعی وجود ندارد. مردم قبلا از صبح تا عصر به محل کارشان می‌رفتند و بعد بقیه‌‌ زمان روز را برای تمرکز بر کارهای شخصی اختصاص می‌دادند. حالا تقریبا تمام مدت، حتی شب‌ها و آخر‌ هفته‌ها به کار فکر می‌کنند و ۲۴ساعته مشغول کارند.»

۷. اضطراب اقتصادی

تغییرات اقتصادی باعث به‌وجودآمدن تردیدهای بیشتر درباره آینده مالی شده‌ است. در سال‌های گذشته، وضعیت اقتصادی مردم به‌شدت علت اهمیت آموزش تابلو خوانی در مشهد تغییر کرده است. همین تغییر وضعیت اقتصادی و ناامنی درمورد آینده به اضطراب و استرس روزافزون منجر شده است.

۸. وسواس بهره‌وری

وسوسه افزایش بهره‌وری یکی از دلایل اینکه چرا من همیشه استرس دارم

نپر و روآ معتقدند خیلی از این عوامل به «وسواس» نسبت به بهره وری منجر می‌شوند. چون تمام مدت در حال کارکردنیم، گمان می‌کنیم باید در همه‌حال همیشه کار کنیم و هرقدر بیشتر کار کنیم، کمتر از خودمان می‌پرسیم که آیا این همان زندگی‌ای است که می‌‌خواهیم یا خیر. وقتی این روزها زیاد کارکردن عادی شده باشد، به‌سختی می‌توان از این سبک زندگی خلاص شد. نپر می‌گوید: «اگر من در تلاش باشم که در زندگی موفق شوم و خودم را با شرایط موجود تطبیق دهم و به هر طرف نگاه کنم تا ببینم دیگران برای رسیدن به موفقیت چه‌کار می‌کنند، افرادی را می‌بینم که سرشان به انجام هزار کار مختلف گرم است.»

با دیدن اینکه دیگران چه‌کارهایی انجام می‌دهند، اعتقادمان به اینکه نباید به خودمان استراحت بدهیم تقویت می‌شود. این وسواس بهره‌وری حتی در کودکان مدرسه‌ای هم دیده می‌شود. روآ می‌گوید: «کودکان بیش از پیش کار می‌کنند و اوقات فراغت کمتری دارند. از سن خیلی کم از کودکان انتظار می‌رود که تولید کنند و در مسیری قرار بگیرند و موفقیتشان مورد ارزیابی و اندازه‌گیری قرار بگیرد.»

اثر استرس بر سلامتی

وقتی در موقعیتی استرس‌آور قرار دارید، بدنتان واکنشی فیزیکی نشان می‌دهد: دستگاه عصبی‌تان وارد عمل می‌شود و هورمون‌هایی آزاد می‌کند که شما را برای مبارزه یا فرار از موقعیت آماده می‌کند. به این واکنش «جنگ‌وگریز» گفته می‌شود و به همین دلیل است که وقتی در موقعیت استرس‌آور قرار می‌گیرید، احتمالا متوجه می‌شوید که ضربان قلبتان افزایش می‌یابد، تنفستان تندتر می‌شود، ماهیچه‌هایتان منقبض می‌شوند و عرق می‌کنید. این نوع استرس کوتاه‌مدت و موقتی است (تنش کاربردی) و بدن شما معمولا به‌سرعت بهبود می‌یابد و به حالت عادی برمی‌گردد.

اما اگر سیستم استرس شما برای مدت طولانی‌تری فعال بماند (تنش مزمن)، ممکن است به مشکلات جدی‌تر در سلامتی منجر شود. آزادشدن دائمی هورمون‌های استرس بدنتان را فرسوده می‌کند و باعث می‌شود سریع‌تر پیر شوید و بیشتر مستعد بیماری‌ها باشید. اگر برای مدت کوتاهی دچار استرس شده باشید، احتمالا متوجه این علائم جسمی شده‌اید:

  ؛
 • خستگی؛ ؛
 • مشکل در تمرکز؛
 • ناراحتی معده؛
 • کج‌خلقی.

اگر مدت استرس طولانی‌تر شود و به‌درستی درمان نشود، ممکن است به مشکلات جدی‌تر سلامتی تبدیل شود، مشکلاتی مانند:

 • افسردگی؛ ؛ ؛ ؛
 • سخت‌شدن سرخرگ‌ها؛ ؛ ، زخم معده، سندروم روده تحریک‌پذیر؛
 • ناراحتی معده، علت اهمیت آموزش تابلو خوانی در مشهد دل‌پیچه، یبوست و اسهال؛ یا افزایش وزن؛
 • تغییر در تمایلات جنسی؛
 • مشکلات باروری؛
 • حملات آسم؛ ؛ مانند آکنه، اگزما و پسوریازیس.

مدیریت استرس تغییرات اساسی در سلامت شما ایجاد می‌کند. پژوهشی نشان داده است که زنانی که بیماری‌های قلبی دارند با مدیریت استرس‌شان به‌وسیله برنامه‌ای منظم می‌توانند عمر طولانی‌تری داشته باشند.

چطور به خودتان کمک کنید؟

وقت‌گذرانی در طبیعت یکی از راه‌های رهایی از استرس

هیچ راه‌حل سریعی برای این ترکیب پیچیدۀ نیروها وجود ندارد که باعث شود افراد احساس تحت فشار بودن و تنش کنند؛ اما اگر احساس استرس و اضطراب می‌کنید، راه‌های ساده‌ای برای شروع بازیابی پویایی در زندگی وجود دارد. سعی کنید یک یا چند کاری را که در ادامه به آنها اشاره می‌کنیم از امروز شروع کنید:

 • زمان نشستن مقابل دستگاه‌های دیجیتالی را کاهش دهید. اپلیکیشین‌های ارتباطی وقت‌گیر و بی‌فایده را حذف کنید و استفاده از موبایل را در مکان‌ها و زمان‌های خاصی مانند تختخواب و غذاخوردن ممنوع کنید.
 • بیشتر حرکت کنید. یک یا دو بار در ساعت بلند شوید و چند دقیقه راه بروید. حتی کمی حرکت بهتر از این است که تمام مدت بنشینید.
 • زمان‌های در طبیعت بودن را افزایش دهید. بودن در طبیعت دستگاه عصبی را آرام می‌کند. به‌دنبال بهانه‌ای برای بیرون‌رفتن باشید، حتی برای چند دقیقه. پیاده روی کوتاه انجام دهید. سعی کنید آسمان، پرندگان، گیاهان و محیط اطراف را در خود جذب کنید. حس کنید روحتان به دنیا گره خورده است.
 • به خودتان استراحت بدهید. کارکردن مداوم باعث بهره‌وری نمی‌شود، زیرا انرژی و شوقتان را کاهش می‌دهد. زمان‌هایی برای استراحت و کارنکردن در نظر بگیرید و بر عزیزانتان یا سرگرمی‌های موردعلاقه‌تان تمرکز کنید.
 • ارتباطات حضوری را جایگزین ارتباطات مجازی کنید. به‌جای چت‌کردن با دوستانتان به دیدنشان بروید. بچه‌هایتان را برای پیاده‌روی با دوستانشان به پارک ببرید. با دوست یا همسرتان چای بنوشید.

این کارهای کوچک به‌مرور زمان اثربخش می‌شوند. با یافتن شفافیت ذهنی بیشتر، می‌توانید زندگی بهتری همراه با رفاه و خوشبختی برای خودتان طراحی کنید.

سخن پایانی

آیا شما هم تحت‌تأثیر ویروس کرونا و حتی از قبل از آن، با استرس دست‌وپنجه نرم می‌کنید؟ تغییرات اقتصادی سال‌های اخیر چه اثری بر زندگی شما گذاشته‌ است؟ آیا استرس بلندمدت اثری بر سلامتی شما داشته است؟ آیا برنامه‌ای برای کنترل و مدیریت استرس خود دارید؟ آیا هیچ‌کدام از راه‌حل‌های پیشنهادی بالا را امتحان کرده‌اید؟ اگر پاسخ مثبت است، چه اثری بر مدیریت استرستان داشته‌اند؟ نظراتتان را با ما در قسمت «ارسال دیدگاه» در میان بگذارید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.